Redaktə etdiyi əsərlər

 • Hüseynov, Firidun. Adi əhvalatlarda böyük həqiqətlər / F. Hüseynov; red. Mir Cəlal, B. Nəbiyev.- Bakı: Gənclik, 1977.- 184 s.
 • Vurğun, Səməd. Əsərləri: 6 cilddə / S. Vurğun; red. heyəti Mir Cəlal [et al.]; Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu.
  V cild: Məqalə, məruzə, nitq, təbrik və oçerklər: 1925-1946-cı illər / red. K. A. Talıbzadə.- Bakı: Elm, 1972.- 425 s.
 • Vurğun, Səməd. Əsərləri: 6 cilddə / S. Vurğun; red. heyəti Mir Cəlal [et al.]; Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu.
  VI cild: Məqalə, məruzə, nitq, təbrik və oçerklər: 1947-1959-cu illər.- Bakı: Elm, 1972.- 460 s.
 • Sabir, Mirzə Ələkbər. Hophopnamə: 3 cilddə / M. Ə. Sabir; red. heyəti: Mir Cəlal, Ə. M. Mirəhmədov, K. A. Talıbzadə; tərt. M. Məmmədov; Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu.
  III cild.- Bakı: Azərb. SSR EA, 1965.- 350 s.
 • Vurğun, Səməd. Əsərləri: 6 cilddə / S. Vurğun; red. heyəti Mir Cəlal [et al.]; Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu.
  IV cild: Dramlar / tərt. Ə. Hüseynov; red. M. Arif.- Bakı: Azərb. SSR EA, 1963.- 382 s.
 • Sabir, Mirzə Ələkbər. Hophopnamə: 3 cilddə / M. Ə. Sabir; red. heyəti: Mir Cəlal, Ə. M. Mirəhmədov, K. A. Talıbzadə; tərt. M. Məmmədov; Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu.
  I cild.- Bakı: Azərb. SSR EA, 1962.- 329 s.
 • Sabir, Mirzə Ələkbər. Hophopnamə: 3 cilddə / M. Ə. Sabir; red. heyəti: Mir Cəlal, Ə. M. Mirəhmədov, K. A. Talıbzadə; tərt. M. Məmmədov; Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu.
  II cild.- Bakı: Azərb. SSR EA, 1962.- 270 s.
 • Vurğun, Səməd. Əsərləri: 6 cilddə / S. Vurğun; red. heyəti Mir Cəlal [et al.]; Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu.
  III cild: Şerlər və poemalar.- Bakı: Azərb. SSR EA, 1961.- 584 s.
 • Vurğun, Səməd. Əsərləri: 6 cilddə / S. Vurğun; red. heyəti Mir Cəlal [et al.]; Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu.
  I cild: Şerlər: 1924-1937 / tərt., red. O. Sarıvəlli.- Bakı: Azərb. SSR EA, 1960.- 327 s.
 • Vurğun, Səməd. Əsərləri: 6 cilddə / S. Vurğun; red. heyəti Mir Cəlal [et al.]; Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu.
  II cild: Şerlər: 1938-1956 / tərt., red. O. Sarıvəlli.- Bakı: Azərb. SSR EA, 1960.- 327 s.
 • İbrahimov, Mirzə Əjdər oğlu. Böyük demokrat: Molla Nəsrəddin / M. İbrahimov; red. Mir Cəlal; Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu.- II nəşri.- Bakı: Azərb. SSR EA, 1957.- 212 s.
 • Xəndan, Cəfər. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: orta məktəbin 8-10-cu sinifləri üçün / C. Xəndan; red. Mir Cəlal.- Bakı: Azərnəşr, 1950.- 225 s.
 • Xəndan, Cəfər. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı: müntəxəbat  / C. Xəndan; red. Mir Cəlal.- Bakı: ADD, 1949.- 292 s.
 • Səməd Vurğun: biblioqrafiya /tərt. ed. N. Axundov; red. Mir Cəlal; M. F. Axundov adına Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Ümumi kitabxanası.- Bakı, 1949.- 50 s.
 • Xəndan, Cəfər. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: orta məktəb üçün / C. Xəndan; red. Mir Cəlal.- Bakı: Azərnəşr, 1948.- 187 s.
 • Kamran, M. Ə. Haqverdiyev: həyat və yaradıcılığı / M. Kamran; red. Mir Cəlal.- Bakı: Azərbaycan SSR siyasi və elmi bilikləri intişar etdirən cəmiyyətin nəşri, 1948.- 19 s.
 • Məmmədquluzadə, Cəlil. Əsərləri / C. Məmmədquluzadə; red. Mir Cəlal. 
  III cild, I hissə.- Bakı: Azərb. SSR EA, 1947.- 520 s.
 • Gənc qaliblər: oçerklər / red. Mir Cəlal.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1947.- 148 s.
 • Gənc qaliblər: oçerklər / red. Mir Cəlal.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1947.- 145 s.
 • Şərif, Əziz. Molla Nəsrəddin: Cəlil Məmmədquluzadə / Ə. Şərif; red. M. Cəlal.- Bakı: Azərnəşr, 1946.- 56 s.
 • Araslı, Həmid. Nizami və vətən / H. Araslı; red. Mir Cəlal.- Bakı: EAAzF, 1943.- 23 s.
 • Koroğlu qoşmaları: parçalar / tərt. M. H. Təhmasib; red. Mir Cəlal.- Bakı: EAAzf, 1943.- 35 s.
 • Rza, Rəsul. Qəzəb və məhəbbət: hekayə və oçerklər /R. Rza; red. Mir Cəlal.- Bakı: Azərnəşr, 1943.- 128 s.
 • Şükürzadə, Ənvər. Qacar işğalçılarına qarşı mübarizə tariximizdən / Ə. Şükürzadə; red. Mir Cəlal.- Bakı: EA AzF, 1943.- 28 s.
 • Şükürzadə, Ənvər. Vaqif /Ə. Şükürzadə; red. Mir Cəlal.- Bakı: EAAzF nəşriyyatı, 1943.- 27 s.
 • Dədə Qorqud: dastandan parçalar / tərt. M. Təhmasib; red. Mir Cəlal.- Bakı: EAAzf, 1943.- 28 s.
 • Təhmasib, Məmmədhüseyn. Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq eposu: parçalar / M. H. Təhmasib; red. Mir Сəlal.- Bakı: EAAzF, 1941.- 80 s.
 • Vətən haqqında xalq şeirləri / red. Mir Сəlal.- Bakı: EAAzF, 1941.- 28 s.
 • Haqverdiyev, Əbdürrəhim bəy. Əsərləri / Ə. Haqverdiyev; tərt. Mir Cəlal; red. H. Səmədzadə.
  III cild: Proza.- Bakı: EAAzF nəşriyyatı, 1941.- 320 s.
 • Xəndan, Cəfər. Azərbaycan ədəbiyyatı: sovet dövrü /C. Xəndan; red. Mir Сəlal.- Bakı: Azərnəşr, 1940.- 110 s.
 • Xəndan, Cəfər. Ədəbiyyat teoriyası: natamam orta və orta məktəblər üçün / C. X. Hacıyev; red. Mir Сəlal.- Bakı: Azərnəşr, 1940.- 166 s.
 • Xəndan, Cəfər. Azərbaycan ədəbiyyatı: XX əsr / C. Xəndan; red. Mir Сəlal.- Bakı: Azərnəşr, 1939.- 103 s.
 • Hüseynov, Heydər. M. F. Axundovun fəlsəfi görüşləri / H. Hüseynov; red. Mir Сəlal; SSRİ Elmlər Akademiyası.- Bakı: EAAzF, 1938.- 74 s.
 • Ordubadi, Məmməd Səid. Döyüşən şəhər: roman / M. S. Ordubadi; red. Mir Cəlal.- Bakı: Azərnəşr, 1938.- 403 s.
 • Haqverdiyev, Əbdürrəhim bəy. Seçilmiş əsərləri / Ə. Haqverdiyev; red. Mir Cəlal.- Bakı: Azərnəşr, 1936.- 722 s.
 • Vidadi, Molla Vəli. Şeirlər [Mətn] / tərt. S. Mümtaz; red. Mircəlal.- Bakı: Azərnəşr, 1936.- 91 s.
 • Nərimanov, Nəriman Nəcəf oğlu. Əsərləri / N. N. Nərimanov; red. Mir Сəlal.- Bakı: Azərnəşr, 1935.- 258 s.
 • Səhhət, Abbas. Əsərləri / A. Səhhət; red. Mir Сəlal.- Bakı: Azərnəşr, 1935.- 440s.
 • İliç adına Bakı elektrik tramvayının on illiyi: 1924-fevral-1934 il / red. Mir Сəlal.- Bakı: BEDY tresti və "MOTOR" qəzeti redaksiyasının nəşridir, 1934.- 30 s.
 • Komsomol səsi: ədəbi almanax / red. S. Şamilov, Mindilli, Mir Cəlal, H. Fərrux; rəs. C. Dadaşov.- Bakı: Gənc işçi, 1933.- 144 s.