Həyat və fəaliyyəti haqqında: Məcmuələrdə dərc edilmiş məqalələr

Azərbaycan dilində

 • Rəhimli, Qalib. Böyük ömürdən sətirlər / Q. Rəhimli // Dedim bəlkə sözüm qala...: ədəbi-publisistik məqalələr / Q. Rəhimli; red. R. Sadıqova.- Bakı: Class Print, 2023.- S. 39-42.
 • Babayev, Adil Məhəmməd oğlu. Mir Cəlalın "insanlıq fəlsəfəsi" kitabında insanlıq fəlsəfəsi haqqında / A. M. Babayev // Əsərləri: 17 cilddə / A. M. Babayev; red. N. Q. Cəfərov.- Bakı, 2023.- II cild.- S. 247-252.
 • Bayramova, Zümrüd. Dövrün mənzərəsini ədəbiyyatımızda canlandıran böyük ziyalı: [görkəmli yazıçı, şəxsiyyət, ədəbiyyatşünas alim Mir Cəlal Paşayev haqqında] / Z. Bayramova // Səs.- 2023.- 28 sentyabr.- № 176.- S. 4.
 • Mir Cəlal Paşayevin büst-abidəsi // Gəncə abidələri: dərs vəsaiti / M. M. Məmmədov; elmi red. V. Xəlilov.- Bakı, 2021.- S. 219-220.
 • Mahmudbəyli, Mətanət. Mir Cəlalın "Açıq kitab" romanında folklor nümunələri / M. Mahmudbəyli // Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş "Heydər Əliyev və Azərbaycan filologiyası" mövzusunda respublika elmi konfransının materialları: Bakı, 22 may 2020-ci il / H. A. Əsgərov, S. H. Orucova, S. Ə. Abdullayeva [et al.].- Bakı, 2021.- S. 162-165.
 • Yusifli, Vaqif. Mir Cəlal həqiqətləri / V. Yusifli // XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri / AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; elmi red. Ş. H. Alışanlı.- Bakı, 2021.- V kitab.- S. 102-123.
 • Salamoğlu, Təyyar. "Bir gəncin manifesti" - pritçalar romanı / T. Salamoğlu // XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri / AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; elmi red. Ş. H. Alışanlı.- Bakı, 2021.- V kitab.- S. 141-157.
 • Məmmədli, İlham. Mir Cəlalın hekayələrində həyat həqiqəti və bədii həqiqət / İ. Məmmədli // XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri / AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; elmi red. Ş. H. Alışanlı.- Bakı, 2021.- V kitab.- S. 166-177.
 • Nəcəfova, Mərziyə. Mir Çəlalın yaradıcılıq ənənələr və müasir ədəbiyyatda Qarabağ mövzusu / M Nəcəfova // XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri / AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; elmi red. Ş. H. Alışanlı.- Bakı, 2021.- V kitab.- S. 158-165.
 • Quliyeva, Mahirə. Mir Cəlal Paşayevin "Gül bəsləyən qız" hekayəsinin hekayəti / M Quliyeva // XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri / AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; elmi red. Ş. H. Alışanlı.- Bakı, 2021.- V kitab.- S. 124-130.
 • Həbibbəyli, İsa Əkbər oğlu. Mir Cəlal ədəbi-elmi məktəbi: sadəlik, dərinlik və professionallıq / İ. Ə. Həbibbəyli // XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri / AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; elmi red. Ş. H. Alışanlı.- Bakı, 2021.- V kitab.- S. 22-34.
 • Əsgərova, Yadigar. Sənətkar və zaman / Y. Əsgərova // XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri / AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; elmi red. Ş. H. Alışanlı.- Bakı, 2021.- V kitab.- S. 178-185.
 • Əlişanoğlu, Tehran. Mir Cəlal romanlarında xronotop / T. Əlişanoğlu // XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri / AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; elmi red. Ş. H. Alışanlı.- Bakı, 2021.- V kitab.- S. 56-89.
 • Əhmədli, Bədirxan Balaca oğlu. Mir Cəlal gülüşünün səciyyəsi / B. B. Əhmədli // XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri / AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; elmi red. Ş. H. Alışanlı.- Bakı, 2021.- V kitab.- S. 90-101.
 • Elçin. Yazıçı, alim, pedaqoq / Elçin // XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri / AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; elmi red. Ş. H. Alışanlı.- Bakı, 2021.- V kitab.- S. 4-21.
 • Bağırlı, Aygün. Mir Cəlalın ədəbi-nəzəri irsində estetik ideal / A. Bağırlı // XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri / AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; elmi red. Ş. H. Alışanlı.- Bakı, 2021.- V kitab.- S. 131-140.
 • Alışanlı, Şirindil Həsən oğlu. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatıtının Mir Cəlal fenomeni / Ş. H. Alışanlı // XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri / AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; elmi red. Ş. H. Alışanlı.- Bakı, 2021.- V kitab.- S. 35-55.
 • Mir Cəlal Paşayev // "Molla Nəsrəddin" ensiklopediyası / İ. Ə. Həbibbəyli, T. Kərimli, A. H. Rüstəmli [et al.]; tərt. V. Əhməd; red. heyəti: R. Mehdiyev [et al.]; baş red. İ. Ə. Həbibbəyli.- Bakı, 2020.- S. 240-241.
 • Paşayev Mir Cəlal Əli oğlu: 1908-1978 // Ədəbiyyat və mətbuat xadimlərinin şəxsi mənşəli arxiv fondlarının göstəricisi / Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi.- Bakı, 2020.- S. 6-8.
 • Dadaşlı, Yədulla Beydulla oğlu. Mir Cəlala Paşayev / Y. B. Dadaşlı // Azərbaycan ədəbi tənqidinin tarixi: sovet dövrü: dərs vəsaiti / Y. B. Dadaşlı; elmi red., ön sözün müəl. T. Salamoğlu.- Bakı, 2019.- S. 246-263.
 • İmanbəyli, Elnur. Daha bir manifest: [Mir Cəlal haqqında] / E. İmanbəyli // Publisistika: 1926-1977 / Mir Cəlal.- Bakı, 2018.- S. 6-18.
 • Rüstəmli, Arif. Ədəbi tənqid. Mənəviyyat məcrasında: [Mir Cəlal haqqında] / A. Rüstəmli // Ədəbi tənqid: 1931-1974 / Mir Cəlal.- Bakı, 2018.- S. 6-35.
 • Hüseynova, Həcər Emin qızı. Yazıçı Mir Cəlal. Şair Mir Cəlal / H. E. Hüseynova // Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova; elmi red. T. M. Mütəllimov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018.- I cild.- S. 6-15.
 • Hüseynova, Həcər Emin qızı. Söz birləşmələrinin üslubi dinamikası / H. E. Hüseynova // Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova; elmi red. T. M. Mütəllimov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018.- I cild.- S. 227-249.
 • Hüseynova, Həcər Emin qızı. Ricətlərin üslubi xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova // Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova; elmi red. T. M. Mütəllimov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018.- II cild.- S. 74-79.
 • Hüseynova, Həcər Emin qızı. Monoloq və dialoqların üslubi xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova // Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova; elmi red. T. M. Mütəllimov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018.- I cild.- S. 338-353.
 • Hüseynova, Həcər Emin qızı. Mürəkkəb cümlələrin üslubi xüsusiyyəti / H. E. Hüseynova // Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova; elmi red. T. M. Mütəllimov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018.- I cild.- S. 389-428.
 • Hüseynova, Həcər Emin qızı. Mir Cəlal yaradıcılığının bədii qaynaqları / H. E. Hüseynova // Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova; elmi red. T. M. Mütəllimov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018.- I cild.- S. 181-210.
 • Hüseynova, Həcər Emin qızı. Mir Cəlalın yaradıcılığında sözün semantik sferası / H. E. Hüseynova // Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova; elmi red. T. M. Mütəllimov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018.- II cild.- S. 3-43.
 • Hüseynova, Həcər Emin qızı. Mir Cəlalın yaradıcılığında sözün poetik gücü / H. E. Hüseynova // Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova; elmi red. T. M. Mütəllimov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018.- I cild.- S. 111-180.
 • Hüseynova, Həcər Emin qızı. Mir Cəlalın yaradıcılığında modemizm / H. E. Hüseynova // Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova; elmi red. T. M. Mütəllimov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018.- II cild.- S. 44-49.
 • Hüseynova, Həcər Emin qızı. Mir Cəlalın yaradıcılığında komizm, mətnaltı məna / H. E. Hüseynova // Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova; elmi red. T. M. Mütəllimov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018.- II cild.- S. 50-66.
 • Hüseynova, Həcər Emin qızı. Mir Cəlalın onomastikası / H. E. Hüseynova // Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova; elmi red. T. M. Mütəllimov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018.- II cild.- S. 200-289.
 • Hüseynova, Həcər Emin qızı. Mir Cəlalın əsərlərində "Kitabi-Dədə Qorqud" motivləri / H. E. Hüseynova // Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova; elmi red. T. M. Mütəllimov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018.- II cild.- S. 67-73.
 • Hüseynova, Həcər Emin qızı. Mir Cəlalın əsərlərinin üslubi derivatologiyası / H. E. Hüseynova // Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova; elmi red. T. M. Mütəllimov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018.- I cild.- S. 211-224.
 • Hüseynova, Həcər Emin qızı. Mir Cəlalın əsərlərində mürəkkəb sintaktik bütövlərin formalaşma yollan: təkrar / H. E. Hüseynova // Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova; elmi red. T. M. Mütəllimov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018.- I cild.- S. 300-325.
 • Hüseynova, Həcər Emin qızı. Mir Cəlalın ekspressiv sintaksisi / H. E. Hüseynova // Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova; elmi red. T. M. Mütəllimov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018.- I cild.- S. 225-226.
 • Hüseynova, Həcər Emin qızı. Mir Cəlalın bədii əsərlərinin qısa antroponimik lüğəti / H. E. Hüseynova // Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova; elmi red. T. M. Mütəllimov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018.- II cild.- S. 290-313.
 • Hüseynova, Həcər Emin qızı. Mir Cəlalın bədii əsərlərində linqvopoetik vasitələr / H. E. Hüseynova // Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova; elmi red. T. M. Mütəllimov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018.- I cild.- S. 16-21.
 • Hüseynova, Həcər Emin qızı. Mir Cəlalın bədii əsərlərində aforizmlərin üslubi xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova // Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova; elmi red. T. M. Mütəllimov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018.- II cild.- S. 80-99.
 • Hüseynova, Həcər Emin qızı. Məcazların struktur-semantik xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova // Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova; elmi red. T. M. Mütəllimov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018.- I cild.- S. 56-105.
 • Hüseynova, Həcər Emin qızı. Qrammatik obrazlılığm ifadə vasitələri / H. E. Hüseynova // Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova; elmi red. T. M. Mütəllimov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018.- I cild.- S. 106-110.
 • Hüseynova, Həcər Emin qızı. Xitabların üslubi xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova // Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova; elmi red. T. M. Mütəllimov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018.- I cild.- S. 326-337.
 • Hüseynova, Həcər Emin qızı. Fonoloji vahidlərin ekspressivliyi / H. E. Hüseynova // Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova; elmi red. T. M. Mütəllimov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018.- I cild.- S. 16-21.
 • Hüseynova, Həcər Emin qızı. Cümlənin məqsədə görə növlərinin üslubi xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova // Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova; elmi red. T. M. Mütəllimov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018.- I cild.- S. 354-374.
 • Hüseynova, Həcər Emin qızı. Cümlənin quruluşca növlərinin üslubi xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova // Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova; elmi red. T. M. Mütəllimov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018.- I cild.- S. 375-388.
 • Hüseynova, Həcər Emin qızı. Cümlə üzvlərinin üslubi dinamikası  / H. E. Hüseynova // Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova; elmi red. T. M. Mütəllimov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018.- I cild.- S. 250-299.
 • Hüseynova, Həcər Emin qızı. Alim də, şair də, müəllim də eldən güc almalıdır / H. E. Hüseynova // Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova; elmi red. T. M. Mütəllimov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018.- I cild.- S. 3-5.
 • Əliyev, Kamran İmran oğlu. Mir Cəlal Paşayev - tənqidçi və nəzəriyyəçi alim / K. İ. Əliyev // Əsərləri: 10 cilddə / K. İ. Əliyev.- Bakı, 2018.- V cild: Ədəbiyyatşünaslıq, ədəbi tənqid.- S. 15-33.
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. "Bir gəncon manifesti"dən "Bir səfirin manifesti"nə / N. Q. Cəfərov // Ədəbiyyat söhbətləri: [məqalələr] / N. Q. Cəfərov; red. D. O. Osmanlı.- Bakı, 2018.- S. 124-148.
 • Babayev, Baba Maqsud oğlu. Gülüşlə düşündürən ədib / B. M. Babayev // Ədəbi etüdlər / B. M. Babayev; elmi red. B. Əzizəliyeva.- Bakı, 2018.- S. 68-74.
 • Babayev, Baba Maqsud oğlu. Həmişə axtarışda: [Mir Cəlal haqqında] / B. M. Babayev // Ədəbi etüdlər / B. M. Babayev; elmi red. B. Əzizəliyeva.- Bakı, 2018.- S. 158-184.
 • Qasımov, Himalay. Mir Cəlal nəsrinə metodoloji yanaşmanın yeni aspektləri / H. Qasımov // Mir Cəlal nəsri və müasirlik: metodoloji münasibət kontekstində / T. Salamoğlu; elmi red., ön sözün müəl. H. Ə. Qasımov.- Bakı, 2018.- S. 7-24. 
 • Əlioğlu, Məsud. Füzuli və müasir ədəbiyyatşünaslıq: [Mir Cəlal Paşayev haqqında] / M. Əlioğlu // Darıxan adamlar: seçilmiş əsərləri / M. Əlioğlu.- Bakı, 2018.- S. 200-211.
 • Mir Cəlal: 1908-1978 // Təqvim - 2018: əlamətdar və tarixi günlər / Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2017.- S. 150.
 • Pəhləvan, Əmir. Cənublu-Şimallı vətən - Mir Cəlal! // Vətən dahiləri: [poetik ensiklopediya] / Ə. Pəhləvan; red. Ə. Tahirov; ön sözün müəl. S. X. Rüstəmxanlı.- Bakı, 2017.- I hissə.- S. 213-215.
 • Qasımov, Ramiz Asəf oğlu. Azərbaycançılıq ideologiyasının açıq kitabı - Mir Cəlal yaradıcılığı // Azərbaycan ədəbiyyatında milli düşüncə konsepsiyası və Azərbaycançılıq ideologiyası: monoqrafiya / R. A. Qasımov, Z. H. İsmayıl; elmi red. İ. Ə. Həbibbəyli.- Bakı, 2017.- S. 135-144.
 • Mir Cəlal: 1908-1978 // Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi: müasir dövr: dərs vəsaiti / T. Əzimova, M. Babayeva.- Bakı, 2017.- S. 81-95.
 • Vəliyev, Sevindik İslam oğlu. Axtarışlarda keçən ömür: [Mir Cəlal haqqında] // Naxçıvanın ziyalıları, elm-sənət fədailəri / S. İ. Vəliyev, A. S. Axundov; elmi red. İ. Ə. Həbibbəyli.- Naxçıvan, 2017.- S. 121-127.
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Keçən günlərin dastanı: [Mir Cəlal haqqında xatirələr] / N. Q. Cəfərov; ön sözün müəl. N. Ə. Həsənzadə; red. Ş. Sadiq.- Bakı, 2016.- S. 8, 21-22, 
 • Mirzəzadə, Reyhan. Mir Cəlal və Lev Tolstoy // Azərbaycançılıq və vətənpərvərlik məfkurəsi / R. S. Mirzəzadə; red. M. Ələkbərli.- Bakı, 2016.- S. 377-399.
 • Mirzəzadə, Reyhan. Mir Cəlal və rus ədəbiyyatı // Azərbaycançılıq və vətənpərvərlik məfkurəsi / R. S. Mirzəzadə; red. M. Ələkbərli.- Bakı, 2016.- S. 400-426.
 • Xəlilov, Buludxan Əziz oğlu. Mir Cəlalla Mehdi Hüseynin zarafatı / B. Ə. Xəlilov // Zamanın sınağından keçənlər... / B. Ə. Xəlilov; red. F. Rzayev.- Bakı, 2016.- S. 14-16.
 • Yusifoğlu, Rafiq. Mir Cəlal bir ədəbiyyatşünas kimi // Ədəbi-nəzəri fikrin inkişaf mərhələləri: monoqrafiya / R. Yusifoğlu; elmi red. R. B. Hüseynov.- Bakı, 2016.- S. 250-254. 
 • Bayramov, Adilxan Hüseynəli oğlu. Səməd Vurğun: ömür yolu və yaradıcılığından səhifələr: [Mir Cəlalın yaradıcılığı haqqında] / A. H. Bayramov; red. R. Nəbioğlu.- Bakı, 2015.- 176-177, 191, 222.
 • Nəbiyev, Bəkir Əhməd oğlu. Sadəlik və dərinlik: [Mir Cəlal haqqında] / B. Ə. Nəbiyev // Şeirlər və məqalələr : 2 cilddə / Ə. Cəmil; tərt.: S. Ə. Cəmilzadə, E. Cəmilzadə; red. P. Əlioğlu; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı, 2015.- I cild.- S. 11.
 • Cəmil, Əhməd. Demə, Səməd Vurgun gəldi-gedərdir: [Mir Cəlalın "Müəllif" adlı hekayəsinin çapı haqqında] // Şeirlər və məqalələr: 2 cilddə / Ə. Cəmil; tərt.: S. Ə. Cəmilzadə, E. Cəmilzadə; red. P. Əlioğlu; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı, 2015.- I cild.- S. 508.
 • Cəmil, Əhməd. Ağ günlərin təməl daşı: [Mir Cəlal haqqında xatirə] // Şeirlər və məqalələr: 2 cilddə / Ə. Cəmil; tərt.: S. Ə. Cəmilzadə, E. Cəmilzadə; red. P. Əlioğlu; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı, 2015.- I cild.- S. 530.
 • Əhmədov, Ramin Muxtar oğlu. Sadəliklə müdrəklik zirvəsi / R. M. Əhmədov // Azərbaycan ədəbiyyatı: klassiklər və müasirlər: dərs vəsaiti / R. M. Əhmədov.- Bakı, 2015.- S. 260-266.
 • Azərbaycan satirik nəşrinə dair araşdırma // Ədəbiyyat məsələləri / B. M. Babayev; elmi red. R. Məmmədov.- Bakı, 2015.- S. 256.
 • Satirik nəşrə aid yeni araşdırmalar // Ədəbiyyat məsələləri / B. M. Babayev; elmi red. R. Məmmədov.- Bakı, 2015.- S. 260-261.
 • Əhmədov, Teymur Əkbər oğlu. Mir Cəlal / T. Ə. Əhmədov // Seçilmiş əsərləri: 5 cilddə / T. Ə. Əhmədov.- Bakı, 2015.- II cild: Ədəbi-bədii fikir tarixindən.- S. 373-381.
 • Həsənli, Bilal Ağabala oğlu. Ədəbiyyat dərslərində bədii əsərlərin təhlili: [Mir Cəlalın "Ərik ağacı", "Göz yaşı", "Yolumuz hayanadır" romanı haqqında] // Ədəbiyyatın tədrisi metodikası: mühazirə mətnləri / B. A. Həsənli; red. Z. Ş. Əsgərli.- Bakı, 2014.- S. 203-205, 214.
 • Məhərrəmov, Abel Məmmədəli oğlu. Filologiya fakültəsi // Bakı Dövlət Universiteti - 95 / A. M. Məhərrəmov; tərt. İ. N. Əliyeva [et al.]; məsul red.: İ. Əliyev, F. A. Şiriyev; red. N. İsmayılova [et al.].- Bakı, 2014.- S. 341.
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Mir Cəlal müəllim // Tarixin tərcümeyi-halı: [Məqalələr] / N. Q. Cəfərov; elmi red. N. B. Məmmədli; red. D. O. Osmanlı.- Bakı, 2014.- S. 146-153.
 • Ənvəroğlu, Himalay. Mir Cəlal müəllimlə unudulmaz bir görüş // Ədəbiyyatşünaslıq problemləri ədəbi-nəzəri düşüncə müstəvisində: [məcmuə] / H. Ənvəroğlu; elmi red. E. H. Quliyev.- Bakı, 2014.-S. 65-71.
 • Ənvəroğlu, Himalay. Mir Cəlalın "Yaşıdlarım" romanının tənqidi tarixindən bir məqam: [Mir Cəlalın anadan olmasının 100 illiyi qarşısında] // Ədəbiyyatşünaslıq problemləri ədəbi-nəzəri düşüncə müstəvisində: [məcmuə] / H. Ənvəroğlu; elmi red. E. H. Quliyev.- Bakı, 2014.- S. 86-92.
 • Salamoğlu, Təyyar. Mir Cəlal nəsrinin əbədiyaşar nümunəsi // Azərbaycan ədəbiyyatının müasir problemləri: elmi-nəzəri və ədəbi-tənqidi məqalələr / T. Salamoğlu; elmi red. H. Ə. Qasımov; ön sözün müəl. S. G. Rzasoy.- Bakı, 2014.- S. 110-119.
 • Pənah, Gülxani. 1946-1960-cı illərdə Azərbaycan ədədbiyyatı: [Mir Cəlal Paşayevin əsərləri haqqında] // Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri: müasir ədəbi mühitə ümumi baxış / G. Pənah, S. A. Əhmədova; elmi red.: Q. M. Namazov, S. G. Rzasoy, R. Əhmədov.- Bakı, 2014.- S. 147-150.
 • Osmanlı, Vəli Musa oğlu.  Romantizmin araşdırılması vəziyyəti: tədqiqi tarixindən: [Mir Cəlalın "Ədəbi məktəblər" əsəri haqqında] // Azərbaycan romantizmi: bədii-estetik problemlər: iki cilddə / V. M. Osmanlı; red. Ş. H. Alışanlı.- Bakı, 2014.- II cild.- S. 6-21.
 • Abasov, Abdulla Əsgər oğlu. Paklıq və müqəddəslik nümunəsi: [Mir Cəlal haqqında] // Əbədi yadigarlar: yaddaş - xatirə ədəbiyyatı / A. Ə. Abasov; red. T. Hüseynov.- Bakı, 2013.- S. 15-34
 • Abasov, Abdulla Əsgər oğlu. Əsrin canlı salnaməsi: [Mir Cəlal haqqında] // Əbədi yadigarlar: yaddaş - xatirə ədəbiyyatı / A. Ə. Abasov; red. T. Hüseynov.- Bakı, 2013.- S. 61, 70-71.
 • Abasov, Abdulla Əsgər oğlu. Onun özü ayrica bir mədəniyyət idi: [Mir Cəlal haqqında] // Əbədi yadigarlar: yaddaş - xatirə ədəbiyyatı / A. Ə. Abasov; red. T. Hüseynov.- Bakı, 2013.- S. 113-124.
 • Əliyeva, Nurlana Müzəffər qızı. Mir Cəlal: 1908-1978 // Sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı: 1941-1991: dərslik / N. M. Əliyeva; elmi red. N. Q. Cəfərov.- Bakı, 2013.- S. 86-106.
 • Həsənli, Bilal Ağabala oğlu. Mir Cəlal: 1908-1978 // Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı: mühazirə mətnləri: dərs vəsaiti / B. A. Həsənli; red. Y. Y. Aslanov.- Bakı, 2013.- S. 309-313.
 • Əliyev, Kamran İmran oğlu. Mir Cəlal Paşayev - tənqidçı və nəzəriyyəçi alim // Ədəbiyyatşünaslıq və ədəbiyyatşünaslar: [məqalələr] / K. İ. Əliyev; red. A. Əmrahoğlu.- Bakı, 2013.- S. 13-31.
 • Həsənova, Gülər Səyyaf qızı. Mir Cəlal Paşayev yaradıcılığı ABŞ-da // Bədii tərcümə və Azərbaycan-ABŞ ədəbi əlaqələri: monoqrafiya / G. S. Həsənova; elmi red., ön sözün müəl. V. M. Arzumanlı.- Bakı, 2013.- S. 145-161.
 • Məmməd, Tahirə. Mir Cəlal Paşayev / T. Məmməd // Ədəbiyyat məcmuəsi: Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əsərləri: xüsusi buraxılış /AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; red. heyəti: T. H. Kərimli [et al.]; baş red. İ. Ə. Həbibbəyli.- Bakı, 2013.- XXIV cild.- S. 182-186.
 • Xəlilov, Buludxan Əziz oğlu. Mir Cəlalın dilçilik görüşləri / B. Ə. Xəlilov // Dil, ədəbiyyat, mədəniyyət / B. Ə. Xəlilov; red. H. Həsənov.- Bakı, 2013.- S. 61-74
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Azərbaycanşünaslığın əsasları: dərs vəsaiti: [Kitabda Mir Cəlalın adı çəkilir] / N. Q. Cəfərov, M. N. Çobanov, Q. Ə. Paşayeva; red. N. B. Məmmədli.- Bakı, 2013.- S. 151.
 • Əhmədov, Teymur Əkbər oğlu. 80 yaşlı elm ocağı: [Mir Cəlalın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun yaradılmasında rolu və oradakı fəaliyyəti haqqında] // Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu: monoqrafiya / T. Ə. Əhmədov; red. N. Q. Cəfərov; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası.- Bakı, 2013.- S. 15, 17-19.
 • Əliyeva, Afaq Mirzə qızı. Cəlil Məmmədquluzadə irsinin nəşri məsələləri: [Mir Cəlal haqqında] / A. M. Əliyeva; red. M. M. Adilov; AMEA M. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.- Bakı, 2012.- S. 6, 74.
 • Mir Cəlal Paşayev: 1908-1978 // Təqvim - 2013: əlamətdar və tarixi günlər / M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012.- S. 117.
 • Qasımov, Cəlal Əbil oğlu. 1920-1930-cu illərin ədəbi cə sosial-psixoloji mühiti: [Mir Cəlal haqqında] // Ədəbi məhkəmələr: monoqrafiya / C. Ə. Qasımov; elmi red., ön sözün müəl. K. İ. Əliyev.- Bakı, 2012.- S. 48-49.
 • Əsgərli, Füzuli Feyruz oğlu. Mir Cəlal Paşayev: 1908-1978 // Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı: dərs vəsaiti / F. F. Əsgərli; elmi red. Z. Xəlil.- Bakı, 2012.- S. 251-275.
 • Əliyev, Kamran İmran oğlu. Mir Cəlal Paşayev - tənqidçı və nəzəriyyəçi alim // Tənqidin poetikası / K. İ. Əliyev; elmi red. A. Əmrahoğlu.- Bakı, 2012.- S. 144-165.
 • Rüstəmov, İzzət Əşrəf oğlu. Görkəmli yazıçı, əsil insan // Seçilmiş əsərlər: elmi məqalələr, fəlsəfi tənqid və digər yazılar /İ.Ə. Rüstəmov; elmi red.: Ə.B. Məmmədov, R. Rüstəmov.- Bakı, 2012.- S. 304-310.
 • Vəliyev, Şamil Qəşəm oğlu. Mir Cəlal Paşayevin bir yazısı haqqında // Yaddaş səhifələri / Ş. Q. Vəliyev; red. A.B. Məmmədov.- Bakı, 2012.- S. 130-132.
 • Cümşüdlü, Rühəngiz Aydın qızı. Füzulinin ərəbcə poetik irsi: monoqrafiya: [Mir Cəlalın yaradıcılığında Füzuli lirikası] / R. A. Cümşüdlü; elmi red. G. B. Baxşəliyeva; AMEA akad. Z.M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu.- Bakı, 2012.- S. 16, 138.
 • Şəmsizadə, Nizaməddin Şəmsəddin oğlu. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: dərslik: [Mir Cəlal, P. Xəlilovun "Ədəbiyyatşünaslığın əsasları" kitabı haqqında] / N. Ş. Şəmsizadə; red. B. Ə. Nəbiyev.- Bakı, 2012.- S. 3, 29, 31, 94, 115, 195, 279.
 • Salamoğlu, Təyyar. Mir Cəlal Paşayev: Mir Cəlalın bədii irsi // Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı : dərs vəsaiti / T. Salamoğlu; ön sözün müəl. N. Nəcəfov; elmi red. H. Ə. Qasımov.- Bakı, 2012.- S. 135-156.
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Dil normasi. Uslublarla əlaqəsi: [Məqalədə Mir Cəlalın adı çəkilir] // Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi : dərslik / T. İ. Hacıyev; red. Q. A. Abdullayeva.- Bakı, 2012.- II hissə.- S. 353, 367, 372.
 • Sultanlı, Vaqif Soltan oğlu. Azərbaycan ədəbi tənqidi sovet dövründə: [Mir Cəlal haqqında] / V. S. Sultanlı // Azərbaycan ədəbi tənqidi: dərs vəsaiti / V. S. Sultanlı; elmi red. T. Hüseynoğlu.- Təkmilləşdirilmiş II nəşri.- Bakı, 2012.- S. 120-121.
 • Qasımov, Cəlal Əbil oğlu. S. Mümtazın kitabları və əlyazmaları haqqında: [Mir Cəlal haqqında] // Azərbaycan folklorşünaslığı və sovet totalitarizmi / C. Ə. Qasımov; red.: H. Ə. İsmayılov, S. Rzasoy.- Bakı, 2011.- S. 382-383.
 • Əlimirzəyev, Xalid Əlimirzə oğlu. Mir Cəlalın satirik hekayələri // Ədəbi-tənqidi məqalələr: 1960-1980-ci illər: [toplu] /X.Ə. Əlimirzəyev; elmi red. A.Ə. Abasov.- Bakı, 2011.- S. 203-215.
 • Hidayət. Mir Cəlal dünyasından sətirlər / Hidayət // Əsərləri: 8 cilddə / Hidayət  red. S. A. Nəzərli; rəs. A. Hüseynov.- Bakı, 2011.- VI cild.- S. 249-280.
 • Həsənli, Bilal Ağabala oğlu. Ədəbiyyat dərslərində bədii əsərlərin təhlili: [Mir Cəlalın "Ərik ağacı", "Göz yaşı", "Yolumuz hayanadır" romanı haqqında] // Ədəbiyyatın tədrisi metodikası: mühazirə mətnləri / B. A. Həsənli; red. Z. Ş. Əsgərli.- Bakı, 2011.- S. 166, 219.
 • Əlimirzəyev, Xalid Əlimirzə oğlu. Ədəbiyyatşünaslıq elminin əsas sahələri: [Mir Cəlal ədəbi tənqid haqqında] // Ədəbiyyatşünaslığın elmi-nəzəri əsasları: tədris vəsaiti / X. Ə. Əlimirzəyev; red. Q. M. Namazov.- Bakı, 2011.- S. 23.
 • Mir Cəlal: 1908-1978 // Azərbaycan füzulişünaslığının qaynaqları: 3 cilddə / tərt.-müəl. G. T. Əliyeva-Kəngərli, elmi red. Ə. Q. Səfərli, red. A. Abbas.- Bakı, 2011.- II cild.- S. 528-529.
 • Alışanlı, Şirindil Həsən oğlu. Müasir hümanitar təfəkkür vəədəbi fikrin dövrləşdirilməsi problemi: [Mir Cəlal haqqında] // Müasir humanitar təfəkkür və Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı : monoqrafiya / Ş. H. Alışanlı; elmi red. B. Ə. Nəbiyev.- Bakı, 2011.- S. 69, 71, 76, 81.
 • Alışanlı, Şirindil Həsən oğlu. Bədii metod komsepsiyasının təşəkkülü və inkişaf istiqamətləri: [Mir Cəlal haqqında] // Müasir humanitar təfəkkür və Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı: monoqrafiya / Ş. H. Alışanlı; elmi red. B. Ə. Nəbiyev.- Bakı, 2011.- S. 181, 196, 198, 316.
 • Əhmədov, Teymur Əkbər oğlu. Mir Cəlal: 1908-1978 / T. Ə. Əhmədov // Azərbaycan yazıçıları: XX-XXI yüzillikdə: ensiklopedik məlumat kitabı / T. Ə. Əhmədov. - Təkmilləşdirilimiş IV nəşri.- Bakı, 2011.- S. 636-637.
 • Əlimirzəyev, Xalid Əlimirzə oğlu. Ədibin həyatı, dövrü, ədəbi-mədəni mühiti: [Mir Cəlal C. Məmmədquluzadə haqqında] / X. Ə. Əlimirzəyev // Dahi sənətkar, böyük vətəndaş: C. Məmmədquluzadənin həyatı, dövrü, mühiti, ədəbi-ictimai fəaliyyəti: monoqrafiya / X. Ə. Əlimirzəyev; red.: T. M. Mütəllimov, F. Davud qızı.- Bakı, 2010.- S. 3-4.
 • Rzayev, Yaşar Hüccətulla oğlu. "Açıq kitab": açıq görünən mətləblər: [Mir Cəlal Paşayev haqqında] // Azərbaycan romanı: siyasət və milli düşüncə: 1930-1955-ci illər: monoqrafiya / Y. H. Rzayev; elmi red., ön sözün müəl. H. Ənvəroğlu.- Bakı, 2010.- S. 250-253.
 • Əhmədov, Bədirxan Balaca oğlu. Mir Cəlal // XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi: dərslik  / B. B. Əhmədov; Bakı Slavyan Universiteti.- Bakı, 2010.- II cild.- S. 274-280.
 • Əliyeva, Jalə Fazil qızı. Füzuli lirikasının tənqidi: [Mir Cəlal əsəri haqqında] / J. F. Əliyeva // Dünyanın tanıdığı Füzuli: monoqrafiya / J. F. Əliyeva; elmi red. T. H. Kərimli.- Bakı, 2010.- S. 58-59.
 • Hacıyev, Abbas Məhəmməd oğlu. Ədəbiyyatşünaslığın əsasları: [Mir Cəlalın əsərləri haqqında]  / A. M. Hacıyev; red. H. Qasımov.- Bakı, 2010.- 9, 15-16, 95.
 • Xəlilzadə, Flora. Sənətin şöhrət zirvəsi / F. Xəlilzadə // Yazdıqlarım / F. Xəlilzadə; red. B. Y. Sadıqov.- Bakı, 2010.- I cild.- S. 254-257.
 • Rzayev, Yaşar Hüccətulla oğlu. "Sosialist sifaris" dairəsində: [Mir Cəlal əsərləri haqqında] // Azərbaycan romanı: siyasət və milli düşüncə: 1930-1955-ci illər: monoqrafiya / Y. H. Rzayev; elmi red., ön sözün müəl. H. Ənvəroğlu.- Bakı, 2010.- S. 143-150.
 • Mir Cəlal Paşayev haqqında arxivdə aşkar edilən yeni sənədlər // Məqalələr toplusu / M. B. Bağırov [et al.]; elmi red. C. P. Həsənli, tərt., layihənin rəh. M. B. Bağırov.- Bakı, 2010.- S. 25-39.
 • Elçin. Sosrealizm bizə nə verdi?I sovet dövrqü ədəbiyyatı haqqında: [Mir Cəlalın nəsri haqqında]  // Humanitar elmlərin müasir durumu və ədəbiyyatşünaslığın nəzəri-metodoloji məsələləri: beynəlxalq elmi konfransın materialları.- Bakı, 2010.- S. 65, 67, 85, 87, 96.
 • Xəndan, Cəfər. Yazıçı və alim Mir Cəlal / C. Xəndan // Seçilmiş əsərləri: 3 cilddə / C. Xəndan; elmi red.: A. Xəndanoğlu, F. A. Ağayeva.- Bakı, 2010.- I cild.- S. 305-309.
 • İbrahimov, Hüseyn. Mir Cəlal Paşayevin əsərlərində qadın surətləri və milli ruhun gücü / H. İbrahimov // Azərbaycan xalqının milli özünütəsdiqində ədəbiyyat və mədəniyyətin yeri: beynəlxalq konfransın materialları: 29-30 noyabr Bakı, 2010 / AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi.- Bakı, 2010.- S. 119-120.
 • Məmmədov, Kamran Dadaş oğlu. Qaygıkeş müəllim, istedadlı yazıçı, yaradıcı alim Mir Cəlal Paşayev: 1908-1978 / K. D. Məmmədov // Ruhum da Şuşadan nigaran qalıb / AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı, 2010.- S. 167-180.
 • Mir Cəlal Paşayev: 1908-1978 // 100 böyük azərbaycanlı: [ensiklopediya] / tərt.-müəl. A. A. Səmədov; red. Ə. Qurbanov.- Bakı, 2010.- S. 186-189.
 • Ülvi, Almaz. Mir Cəlal: bir yarpaq söz // Müdriklik işığında: Azərbaycan 2008-2009-cu illərdə YUNESKO səhifələrində / A. Ülvi; elmi red. A. A. Əlizadə; red. N. M. Süleymanov.- Bakı, 2009.- S. 72-104.
 • Əlioğlu, Məsud. "Bir gəncin manifesti": [Mir Cəlalın eyni adlı romanı haqqında] // Darıxan adamlar: toplu / M. Əlioğlu; red. S. Nuru qızı; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı, 2009.- I cild.- S. 185-195.
 • Nəbiyev, Bəkir Əhməd oğlu. Nadir istedad: [Mir Cəlal - 100] // Seçilmiş əsərləri: 5 cilddə / B. Ə. Nəbiyev; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı, 2009.- V cild.- S. 243-270.
 • Məhərrəmov, Abel Məmmədəli oğlu. Filologiya fakültəsi // Bakı Dövlət Universiteti - 90 / A. M. Məhərrəmov; red.: İ. Əliyev, F. A. Şiriyev.- Bakı, 2009.- S. 348.
 • Kərimli, Teymur Həşim oğlu. Şərqin qapısından dünyaya / T. H. Kərimli; red.: G. İ. Babaxanlı, H. Mehdi.- Bakı, 2009.- S. 96, 105.
 • Hacıyeva, Maarifə. Yaxşı insan: [Mir Cəlal haqqında] // Ədəbi çeşmə / M. H. Hacıyeva; red. İ. Sadıq. - Bakı, 2009.- S. 222-224.
 • Sultanlı, Vaqif Soltan oğlu. Azərbaycan ədəbi tənqidi sovet dövründə: [Mir Cəlal haqqında] / V. S. Sultanlı // Azərbaycan ədəbi tənqidi: dərs vəsaiti / V. S. Sultanlı; elmi red. T. Hüseynoğlu.- Bakı, 2009.- S. 104-106.
 • Nəbiyev, Bəkir Əhməd oğlu. Bir neçə söz: [Mir Cəlal haqqında] // Seçilmiş əsərləri: 5 cilddə / B. Ə. Nəbiyev; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı, 2009.- II cild: Kamalın təntənəsi.- S. 16-17.
 • Nəbiyev, Bəkir Əhməd oğlu. Nəsr: yeni tələblər və xırda formanın yeni imkanları: [Mir Cəlalın "Analarların üsyanı" əsəri haqqında] // Seçilmiş əsərləri: 5 cilddə / B. Ə. Nəbiyev; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı, 2009.- II cild: Kamalın təntənəsi.- S. 40.
 • Nəbiyev, Bəkir Əhməd oğlu. Sovet döyüşçüsü surəti: [Mir Cəlalın hekayələri haqqında] // Seçilmiş əsərləri: 5 cilddə / B. Ə. Nəbiyev; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı, 2009.- II cild: Kamalın təntənəsi.- S. 154-175.
 • Nəbiyev, Bəkir Əhməd oğlu. Dranaturgiya: dövrün konflikti və onun dramaturgiyada inikası: [Mir Cəlalın "Mirzə Xəyal" əsəri haqqında] // Seçilmiş əsərləri: 5 cilddə / B. Ə. Nəbiyev; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı, 2009.- II cild: Kamalın təntənəsi.- S. 198, 224-225.
 • Nəbiyev, Bəkir Əhməd oğlu. Ədəbiyyat: [Mir Cəlalın əsərinin biblioqrafiyası verilmişdir] // Seçilmiş əsərləri: 5 cilddə / B. Ə. Nəbiyev; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı, 2009.- II cild: Kamalın təntənəsi.- S. 469, 471, 473-474, 478, 481.
 • Həbibbəyli, İsa Əkbər oğlu. Böyük demokrat yazıçı Cəlil Məmmədquluzadə: [Mir Cəlalın əsərləri haqqında] / İ. Ə. Həbibbəyli // Seçilmiş əsərləri: 2 cilddə / C. H. Məmmədquluzadə; tərt. İ. Ə. Həbibbəyli; red. V. Məmmədov.- Naxçıvan, 2009.- I cild.- S. 32-33.
 • Paşayeva, Nərgiz. Yazıçı və zaman / N. Paşayeva // Seçilmiş əsərləri / Mir Cəlal; tərt.-red.: N. A. Paşayeva, T. M. Mütəllimov; Regionların İnkişafı İctimai Birliyi.- Bakı, 2008.- I kitab.- S. 11-29.
 • Aslan, Knyaz İlyas oğlu. Bədii ədəbiyyatın təbliğində tövsiyyə biblioqrafik və metodik vəsaitlər sisteminin rolu: [Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri - Mir Cəlal] // Şəxsiyyətin formalaşmasında bədii ədəbiyyatın rolu: monoqrafiya / K. İ. Aslan; elmi red. A. A. Xələfov.- Bakı, 2008.- S. 236.
 • Əlimirzəyev, Xalid Əlimirzə oğlu. Ədəbiyyatşünaslıq elminin əsas sahələri: [Mir Cəlal ədəbi tənqid haqqında] // Ədəbiyyatşünaslığın elmi-nəzəri əsasları: tədris vəsaiti / X. Ə. Əlimirzəyev; red. Q. M. Namazov.- Bakı, 2008.- S. 24.
 • Əlimirzəyev, Xalid Əlimirzə oğlu. Epik növ: [Mir Cəlal oçerk və roman haqqında] // Ədəbiyyatşünaslığın elmi-nəzəri əsasları: tədris vəsaiti / X. Ə. Əlimirzəyev; red. Q. M. Namazov.- Bakı, 2008.- S. 317-318, 323-324, 328-329, 335.
 • Mir Cəlal // Cəlil Məmmədquluzadə ensiklopediyası / Anar [et al.]; red. heyəti: Anar [et al.].- Bakı, 2008.- S. 193-194
 • Ülvi, Almaz. Böyük yazıçı, vətəndaş, pedaqoq - Mir Cəlal // Ədəbi duyğularım: portretlər, düşüncələr, qeydlər, söhbətlər / A. Ülvi; elmi red. H. Ismayılov; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı, 2008.- II kitab.- S. 48-54.
 • Paşayeva, Şərqiyyə Rüstəm qızı. Mənim ali məktəb müəllimlərim - Mir Cəlal: 1908-1978 / Ş. R. Paşayeva // Ana dili tədrisində nəzəri və praktik məsələlər: toplu / Ş. R. Paşayeva; elmi red. N. Q. Cəfərov ; red. A. B. Şahverdiyev.- Bakı, 2007.- S. 32-35.
 • Sovet dövrü ədəbiyyatı: [Mir Cəlal haqqında] // Azərbaycan Milli Ensiklopediyası: 25 cilddə / A. A. Abbasov [et al.].- Bakı, 2007.- Azərbaycan.- S. 746.
 • Mir Cəlal // Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı: dərslik: 2 cilddə / C. M. Abdullayev [et al.]; elmi red.: C. M. Abdullayev, T. Hüseynoğlu, V. S. Sultanlı.- Bakı, 2007.- I cild.- S. 287-296.
 • Namazov, Qara Mustafa oğlu. Mir Cəlal: 1908-1978 // Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı: dərslik / Q. M. Namazov; elmi red. T. Ə. Əhmədov.- Bakı, 2007.- S. 248-254.
 • Mir Cəlal: 1908-1978 // Məktəblinin ədəbiyyat lüğəti / T. H. Cəfərov, Ş. Ə. Əhmədova, Ç. H. Məmmədova.- Bakı, 2007.- S. 123.
 • Əliyeva, G. Füzulişünaslığın Füzuli mərhələsi: [Mir Cəlal Füzuli haqqında] / G. Əliyeva // Risalə: araşdırmalar toplusu / AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi; red. R. B. Hüseynov.- Bakı, 2007.- № 4.- S. 50-51.
 • Mustafayeva G. Füzulişünaslığın Füzuli mərhələsi: [Mir Cəlal "Füzulisənətkarlığı" monoqrafiyasi haqqında] / G. Mustafayeva, V. Mustafatev // Risalə: araşdırmalar toplusu / AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi; red. R. B. Hüseynov.- Bakı, 2007.- № 4.- S. 183-184.
 • Həbibbəyli, İsa Əkbər oğlu. Mir Cəlala müəllim / İ. Ə. Həbibbəyli // Ədədi-tarixi yaddaş və müasirlik: [toplu] / İ. Ə. Həbibbəyli; elmi red. Y. İ. Axundlu; red. V. Məmmədov.- Bakı, 2007.- S. 244-249.
 • Allahmanlı, Mahmud Qara oğlu. Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı tarixi kafedrası: [Mir Cəlal haqqında] // Ədəbi düşüncələr / M. Q. Allahmanov; elmi red. P. Ş. Əfəndiyev.- Bakı, 2006.- S. 235, 240.
 • Səmədova, Nailə Əbdül qızı. Müasir Azərbaycan yazışılarinin xatirələrində ədəbi mühit: [Mir Cəlal haqqında] // Azərbaycan memuar ədəbiyyatı tarixi / N. Ə. Səmədova; elmi red. T. Ə. Əhmədov; red. V. A. Musalı; AMEA M. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.- Bakı, 2006.- S. 280-281.
 • Əliyev, Kamran İmran oğlu. Azərbaycan romantizminin nəzəriyyəsi: monoqrafiya: [Girişdə Mir Cəlalın adı çəkilir] / K. İ. Əliyev; elmi red. İ. Ə. Həbibbəyli; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı, 2006.- S. 12.
 • Məmmədov, Məmməd. M. Ə. Sabir irsinin nəşri tarixinə dair: : [Mir Cəlalın əsərlərində M.Ə. Sabirin yaradıcılığı]/ M. Məmmədov // Hophopnamə: 2 cilddə / M. Ə. Sabir; tərt. M. Məmmədov.- Bakı, 2005.- I cild.- S. 19, 26.
 • Əlizadə, Saməd. Füzuli sözünün sehri: [Mir Cəlalın əsərlərində M. Füzulinin yaradıcılığı] / S. Əlizadə // Əsərləri: 6 cilddə / M. Füzuli; tərt. H. M. Araslı; red. T. H. Kərimli.- Bakı, 2005.- I cild.- S. 11.
 • Vahabzadə, Bəxtiyar. Mir Cəlal: [anadan olmasının 60 illiyi münasibətilə] / B. Vahabzadə // Əsərləri / B. M. Vahabzadə.- Bakı, 2005.- IX cild.- S. 328-337.
 • Vahabzadə, Bəxtiyar. Mir Cəlal haqqında xatirə / B. Vahabzadə // Əsərləri / B. M. Vahabzadə.- Bakı, 2005.- IX cild.- S. 338-343.
 • Əhmədov, Teymur Əkbər oğlu. 70 yaşlı elm ocağı: [Mir Cəlalın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun yaradılmasında rolu və oradakı fəaliyyəti haqqında] // Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu: 1935-2005 / T. Ə. Əhmədov; red. B. Ə. Nəbiyev.- Bakı, 2005.- S. 15, 17-19.
 • Əhmədov, Teymur Əkbər oğlu. Qədim və orta əsrlər: [Azərbaycan Ədəbiyyatı şöbəsi Mir Cəlalın Nizami irsinin öyrənilməsi, bu sahədə aparılan elmi-tədqiqat işlərində yaxından iştirakı haqqında] // Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu: 1935-2005 / T. Ə. Əhmədov; red. B. Ə. Nəbiyev.- Bakı, 2005.- S. 52.
 • Əhmədov, Teymur Əkbər oğlu. XX əsr Azərbaycan Ədəbiyyatı şöbəsi: [Mir Cəlalın şöbəyə rəhbərliyi və aparılan elmi-tədqiqat işlərində aparıcı rolu haqqında] // Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu: 1935-2005 / T. Ə. Əhmədov; red. B. Ə. Nəbiyev.- Bakı, 2005.- S. 103-106.
 • Mirzəyev, Əli. Mir Cəlalın uşaq hekayələri haqqında // Azərbaycan uşaq ədəbiyyatına dair: dərs vəsaiti /Ə. Mirzəyev; elmi red. B. Bağırov.- Gəncə, 2005.- S. 85-91.
 • Vəliyev, Kamil Nəriman oğlu. "Allahını tapan nə itirir? Onu itirən nə tapır?": Füzuıim / K. N. Vəliyev // Özümüz, sözümüz / K. N. Vəliyev; red.: M. P. Qasımlı, V. Hüseynov.- Bakı, 2005.- S. 403.
 • Həbibbəyli, İsa Əkbər oğlu. Ustad Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə: [Mir Cəlalın əsərlərində C. Məmmədquluzadənin yaradıcılığı] / İ. Ə. Həbibbəyli // Əsərləri: 4 cilddə / C. H. Məmmədquluzadə; tərt. İ. Ə. Həbibbəyli; red. V. Məmmədov.- Bakı, 2004.- I cild.- S. 33-34.
 • Həsənzadə, Nəriman Əliməmməd oğlu. Mir Cəlal heyy...: [seir]  / N. Ə. Həsənzadə // Seçilmiş əsərləri / N. Ə. Həsənzadə.- Bakı, 2004.- S. 80.
 • Həsənzadə, Nəriman Əliməmməd oğlu. Mir Cəlal misal çəkərdi: [seir] / N. Ə. Həsənzadə // Seçilmiş əsərləri / N. Ə. Həsənzadə.- Bakı, 2004.- S. 163.
 • Mir Cəlal: 1908-1978 // XX əsr Azərbaycan yazıçıları: ensiklopedik məlumat kitabı / T. Ə. Əhmədov; red. N. Rüstəmli.- Təkmilləşdirilmiş III nəşri.- Bakı, 2004.- S. 598-600.
 • Ənvəroğlu, Himalay. Müasir Azərbaycan romanı: 1930-1960: [Kitabda Mir Cəlalın əsərləri haqqında da materiallar verilmişdir] // Azərbaycan ədəbiyyatının yaradıcılıq problemləri: monoqrafiya / H. Ənvəroğlu; elmi red. А. Hacıyev.- Bakı, 2004.- S. 529, 538, 558, 569.
 • Ənvəroğlu, Himalay. Müasir Azərbaycan romanı və bədii üslub müxtəlifliyi: [Kitabda Mir Cəlalın yaradıcılığı haqqında da material verilmişdir] // Azərbaycan ədəbiyyatının yaradıcılıq problemləri: monoqrafiya / H. Ənvəroğlu; elmi red. А. Hacıyev.- Bakı, 2004.- S. 599.
 • Əfəndiyev, Əmin Tahir oğlu. Mir Cəlalın "Azərbaycan" jurnalında çap olunmuş əsərlərinin biblioqrafiyası // "Azərbaycan" - 80: biblioqrafik göstərici: 1923-2003 / Ə. T. Əfəndiyev; elmi red. B. Ə. Nəbiyev; red. Z. İ. Əliyeva.- Bakı, 2004.- S. 162-163, 182, 190, 203, 210, 271-272, 322, 410, 504.
 • Mütəllimov, Təhsin. Ustad yadigarı: ön söz // Azərbaycanda ədəbi məktəblər: 1905-1917 / Mir Cəlal; elmi red. T. M. Mütəllimov.- Bakı, 2004.- S. 3-14.
 • Nəbioğlu, Vəli. Epik forma dönərgəliyi və milli nəsr üslublarının təşəkkülü: [Kitabda Mir Cəlalın əsərləri haqqında da material verilmişdir] //Azərbaycan bədii nəsrinin janr-üslub təkamülü: XIX-XX əsrlər / V. Nəbioğlu.- Bakı, 2004.- S. 88, 125.
 • Nəbioğlu, Vəli. İntonativ çevrilmələr və "Şura" nəsrinin janr - üslub sistemi: [Kitabda Mir Cəlalın əsərləri haqqında da material verilmişdir] // Azərbaycan bədii nəsrinin janr-üslub təkamülü: XIX-XX əsrlər / V. Nəbioğlu; red. M. Kazımoğlu.- Bakı, 2004.- S. 162, 171, 173-174, 190-192, 200, 203-205, 207, 217, 219, 232, 234, 248.
 • Yusifoğlu, Rafiq. Ədəbi tənqidin inkişaf mərhələləri: [Məqalədə Mir Cəlalın adı çəkilir]  // Müasir ədəbi proses və ədəbi tənqid: dərs vəsaiti / R. Yusifoğlu; elmi red. Ş. Salmanov.- Bakı, 2004.- S. 132.
 • Tarverdiyeva, Kövsər Məmməd qızı. Müdriklik nurunda yaşanmış ömür: [Mir Cəlal Paşayev] / K. M. Tarverdiyeva // Xatirələrim / K. M. Tarverdiyeva; red. S. Mustafayeva.- Bakı, 2004.- S. 77-81.
 • Muradov, C. 40 il bundan qabaq olunan tərif: [Mir Cəlal Paşayev haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2004.- 9 yanvar.- S. 6.
 • Cəfər, Məmməd. Yazıçı-tərbiyəçi // Seçilmiş əsərləri / M. Cəfər; tərt. T. Fərzəliyev; elmi red. Elçin; red. İ. İsrafilov.- Bakı, 2003.- III cild.- S. 58-61.
 • Qurbanov, Şamil. Sevilən və unudulmaz müəllim Mir Cəlal haqqında // Müəllimlər / Ş. Qurbanov.- Bakı, 2003.- S. 147-152.
 • Rüstəmova, Azadə Cəfər qızı. Azərbaycan ədəbiyyatı: xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün müxtəsər oçerk / A. C. Rüstəmova, B. Ə. Nəbiyev, Y. V. Qarayev; red.: B. Ə. Nəbiyev, T. Kərimli.- Bakı, 2003. - S. 351-352, 355.
 • Nağısoylu, Möhsün. "Həqiqətüs-süəda" haqqındakı fikirlərə bir baxış: [Mir Cәlalın əsər haqqında fikirləri] // Füzulinin "Həqiqətüs-süəda" əsəri / M. Nağısoylu.- Bakı, 2002.- S. 42.
 • Nağısoylu, Möhsün. "Həqiqətüs-süəda"nın dil-üslub və bədii xüsusiyyətləri: [Mir Cәlalın eyni adlı nəsr əsərinin dil üslubu haqqında fikirləri] // Füzulinin "Həqiqətüs-süəda" əsəri / M. Nağısoylu.- Bakı, 2002.- S. 92-93.
 • Qasımov, Oqtay Binyət Əli oğlu. Elmə, kamala doğru: [Mir Cəlal Paşayev haqqında xatirələr] // Haqqın əzablı yolları: xüsusilə mühüm işlər müstəntiqinin zəmanə anlamı / O. B. Qasımov ; red. C. A. Əlibəyov.- Bakı, 2002.- S. 84, 86-87.
 • Əliyev, Kamran İmran oğlu. Giriş: [Mir Cəlalın "Ədəbi məktəblər" əsəri haqqında] // Azərbaycan romantizminin poetikası: monoqrafiya / K. İ. Əliyev; elmi red. K. A. Talıbzadə.- Bakı, 2002.- S. 8.
 • Mir Cəlal // Ədəbi-bədii fikir tarixindən /T. Əhmədov; elmi red. F. Köçərli.- Bakı, 2001.- S. 258-265.
 • Əhmədov, Teymur Əkbər oğlu. Mir Cəlal / T. Ə. Əhmədov // Ədəbi-bədii fikir tarixindən / T. Ə. Əhmədov; elmi red. F. Ə. Köçərli.- Bakı, 2001.- S. 258-265.
 • Məhərrəmov, Abel Məmmədəli oğlu. Filologiya fakültəsi: [Mir Cəlal adına Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrası haqqında] // Bakı Dövlət Universiteti / A. M. Məhərrəmov; red. F. F. İbişov.- Bakı, 2000.- S. 308-309.
 • Vahabzadə, Bəxtiyar. Miir Cəlal haqqında xatirə / B. M. Vahabzadə // Zaman və mən / B. M. Vahabzadə; tərt. M. A. Dəmirli; elmi red.: Ş. Hüseynov, Ş. Salmanov.- Bakı, 1999.- S. 63-66.
 • Vəliyev, İsmayıl Ömər oğlu. Bədii-fəlsəfi və tarixi inkişaf prosesində və bədii-estetik düşüicədə insanın ümumi və fərdi taleyi: [Mir Cələlın yaradıcılığında insanşünaslıq] // Ədəbiyyatda insan konsepsiyası: tarixi təşəkkülü və inkişaf mərhələləri / İ. Ö. Vəliyev; elmi red. Y. V. Qarayev.- Bakı, 1999.- S. 286.
 • Vəliyev, İsmayıl Ömər oğlu. Bədii-fəlsəfi və tarixi inkişaf prosesində və bədii-estetik düşüicədə insanın ümumi və fərdi taleyi: [Mir Cələlın yaradıcılığında insanşünaslıq] // Ədəbiyyatda insan konsepsiyası: tarixi təşəkkülü və inkişaf mərhələləri / İ. Ö. Vəliyev; elmi red. Y. V. Qarayev.- Bakı, 1999.- S. 286.
 • Hacıyev, Abbas Məhəmməd oğlu. Ədəbiyyatşünaslığın əsasları: [Mir Cəlalın əsərləri haqqında]  / A. M. Hacıyev; red. H. Qasımov.- Bakı, 1999.- 151, 340.
 • Yusifli, Vaqif. Azərbaycan romanı: dünən bu gün // Karvanbaşı, yolun hayanadır: tənqidi məqalələr / V. Yusifli; red. C. Yusifli.- Bakı, 1998.- S. 25, 28, 33, 35.
 • Heyət, Cavad. Nasirlər: [Mir Cəlal haqqında] // Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə bir baxış / C. Heyət.- Bakı, 1998.- II cild.- S. 260-261.
 • Qasımov, Cəlal Əbil oğlu. Yaddaşın repressiyası: [Mir Cəlal Paşayev Salman Mümtaz haqqında] / C. Ə. Qasımov; red. T. Məmmədova.- Bakı, 1997.- S. 32-33.
 • Kazımov, Qəzənfər Şirin oğlu. Nəsrin şeriyyəti: [Məqalədə Mir Cəlalın adı çəkilir] // Sənət düşüncələri: məqalələr, rəylər, xatirələr, müsahibələr, çıxışlar / Q. Ş. Kazımov; red. A. A. Axundov.- Bakı, 1997.- S. 8, 21.
 • Kazımov, Qəzənfər Şirin oğlu. Nəsrin şeriyyəti: [Məqalədə Mir Cəlalın adı çəkilir]  // Sənət düşüncələri: məqalələr, rəylər, xatirələr, müsahibələr, çıxışlar / Q. Ş. Kazımov; red. A. A. Axundov.- Bakı, 1997.- S. 8, 21.
 • Qarayev, Yaşar Vahid oğlu. Ən yeni dövrün Azərbaycan ədəbiyyatı: [Mir Cəlalın əsərləri haqqında] // Tarix: yaxından və uzaqdan: toplu / Y. V. Qarayev; red. Ş. Alışanov.- Bakı, 1996.- S. 492-493, 497.
 • Hüseynova, Şövkət Əliqulu qızı. Ədibi xatırlarkən: [Mir Cəlal haqqında] // Sənəti ilə sevilənlər / Ş. Ə. Hüseynova; red. X. Balaxanlı.- Bakı, 1996.- S. 3-9.
 • Mirəhmədov, Əziz. Füzuli irsinin taleyi: [Mir Cəlalın əsərlərində M. Füzulinin yaradıcılığı] / Ə. Mirəhmədov // Əsərləri: 2 cilddə / M. Füzuli.- Bakı, 1995.- I cild.- S. 28.
 • Əhmədov, Teymur Əkbər oğlu. Mir Cəlal: 1908-1978 // Azərbaycan yazıçıları: ensiklopedik məlumat kitabı / T. Ə. Əhmədov; red. İ. Vəliyev.- Bakı, 1995.- S. 333-334.
 • Feyzullazadə, Vəcihə. Füzulinin ömür yolu: [Mir Cəlal Füzulinin yaradıclığı haqqında] / V. Feyzullazadə; elmi red. R. Azadə; red. A. Bağırov.- Bakı, 1995.- S. 104, 112, 149.
 • Hacıyev, Abbas. Yazılı ədəbiyyatda epik əsərlərin janrları: [Mir Cəlalın yaradıcılığından da bəhs olunur] // Ədəbi növlər və janrlar: dərs vəsaiti / A. Hacıyev; elmi red. H. Qasımov.- Bakı, 1994.- S. 41-42, 46-47.
 • Məsimov, Musa Müseyib oğlu. Ədəbiyyatımızda satira 1932-1942-ci illərdə // Azərbaycan ədəbiyyatında satira / M. M. Məsimov; red. M. Axundov.- Bakı, 1994.- S. 67-74.
 • Məsimov, Musa Müseyib oğlu. Giriş // Azərbaycan ədəbiyyatında satira / M. M. Məsimov; red. M. Axundov.- Bakı, 1994.- S. 3, 5, 8-10.
 • Məsimov, Musa Müseyib oğlu. Böyük Vətən müharibəsi dövründə satira: 1941-1945-ci illər // Azərbaycan ədəbiyyatında satira / M. M. Məsimov; red. M. Axundov.- Bakı, 1994.- S. 90, 109-113, 131.
 • Nəbiyev, Bəkir. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi: yazılma tarixçəsi və bəzi problemləri: [Mir Cəlalın yaradıcılığı haqqında] // Ölümsüzlüyün sirri / B. Ə. Nəbiyev; red. A. Şirindil.- Bakı, 1994.- S. 173.
 • Nəbiyev, Bəkir. Ürəklərdə yaşayır: [Mir Cəlalın yaradıcılığı haqqında] // Ölümsüzlüyün sirri / B. Ə. Nəbiyev; red. A. Şirindil.- Bakı, 1994.- S. 186-187.
 • Hacıyev, Abbas. Bədii əsərin kompoziyası: [Mir Cәlalın yaradıcılığından da bəhs olunur] // Bədii əsərin strukturu / A. Hacıyev; red. H. Qasımov.- Bakı, 1992.- S. 59, 97, 119-120.
 • Qurbanov, Şıxəli Qurban oğlu. M. Ə. Sabir rus dilində: [Mir Cəlalın əsəri haqqında] // Zərif tellər / Ş. Q. Qurbano; tərt. İ. Qurbanov.- Bakı, 1991.- S. 124.
 • S. Hüseyn yaradıcılğının sənətkarlıq xüsusiyyətləri: [Mir Cəlal Seyid Hüseyn yaradıcılığı haqqında] // Seyid Hüseynin pedaqoji fəaliyyəti və maarifçilik görüşləri / A. Ə. Hüseynzadə.- Bakı, 1991.- S. 166.
 • Əhmədov, Camal Məhərrəm oğlu. Ədəbiyyat tədrisi metodikası: dərslik: [Kitabda Mir Cəlalın yaradıcılığı haqqında da material verilmişdir] / C. M. Əhmədov.- Bakı, 1991.- C. 284.
 • Abbas Səhhət haqqında əsas mənbələr: [Mir Cəlalın əsərlərinin biblioqrafiyası] // Seçilmiş əsərləri: 2 cilddə / K. A. Talıbzadə.- Bakı, 1991.- I cild.- S. 391.
 • Zeynallı, Atif Əbdülbağı oğlu. Ön söz: [Mir Cəlalın adı çəkilir] // Səməd Vurğun sənəti / A. Ə. Zeynallı; red. Ə. Ağayev.- Bakı, 1990.- S. 3.
 • Hacıyev, Abbas. Bədii əsərin pafosu: [Mir Cәlal haqqında da verilmişdir // Sənətkarın yaradıcılıq fərdiliyi / A. Hacıyev; elmi red. H. Qasımov.- Bakı, 1990.- S. 46, 49.
 • Hacıyev, Abbas. Bədii obraz: [Mir Cәlalın əsərlərindəki bədii obrazlardan da bəhs olunur] // Sənətkarın yaradıcılıq fərdiliyi / A. Hacıyev; elmi red. H. Qasımov.- Bakı, 1990.- S. 80.
 • Hacıyev, Abbas. Sənətkarın yaradıcılıq fərdiliyi: [Mir Cәlalın yaradıcılığından da bəhs olunur] // Sənətkarın yaradıcılıq fərdiliyi / A. Hacıyev; elmi red. H. Qasımov.- Bakı, 1990.- S. 35, 37. 
 • Əliyev, Akif Səməd oğlu. Ədəbiyyat və həqiqət: [Mir Cəlalın əsərləri haqqında] / A. S. Əliyev; elmi red. Q. Q. Xəlilov.- Bakı, 1990.- S. 49, 68.
 • Əlizadə, Lalə İkram qızı. Füzulinin alleqoriyalarının tədqiq və nəşru tarixindən: [Mir Cəlalın "Füzuli sənətkarlığı" əsərinin bədii təhlili] // Füzulinin gizli sözü / L. İ. Əlizadə; red. R. Azadə.- Bakı, 1990.- S. 33.
 • Mustafayev, İsrail. Dostluq ərməğanı: [Mir Cəlal haqqında] // Yazıçı idealı və həyat həqiqəti / İ. Mustafayev; red. İ. Şıxlı.- Bakı, 1989.- S. 30.
 • Mustafayev, İsrail. Ümid işığı: M. Vəkilovun "Ömür dedikləri bir karvan yolu…" kitabına müqəddimə: [Mir Cəlal haqqında da verilmişdir] // Yazıçı idealı və həyat həqiqəti / İ. Mustafayev; red. İ. Şıxlı.- Bakı, 1989.- S. 149.
 • Mustafayev, İsrail. Ürəyə işıq saçan təbəssüm: [Mir Cəlal haqqında da verilmişdir] // Yazıçı idealı və həyat həqiqəti / İ. Mustafayev; red. İ. Şıxlı.- Bakı, 1989.- S. 105.
 • Mustafayev, İsrail. Yaşayacaq dastan kimi: [Mir Cəlal haqqında] // Yazıçı idealı və həyat həqiqəti / İ. Mustafayev; red. İ. Şıxlı.- Bakı, 1989.- S. 10.
 • Şıxlı, İsmayıl. Həmişə yarpaq tökülür, həmişə yarpaq yaranır: [ön söz Mir Cəlal haqqında da danışılır] // Yazıçı idealı və həyat həqiqəti / İ. Mustafayev; red. İ. Şıxlı.- Bakı, 1989.- S. 6-7.
 • Talıbzadə, Kamal. Əsrlərə müasir nəzər: [Mir Cəlal haqqında da danışılır] // Tənqid və tənqidçilər / K. Talıbzadə; red. Z. Balayev.- Bakı, 1989.- S. 343.
 • Talıbzadə, Kamal. İlhamlı elmi yaradıcılıq: [Mir Cəlal haqqında da danışılır] // Tənqid və tənqidçilər / K. Talıbzadə; red. Z. Balayev.- Bakı, 1989.- S. 368.
 • Talıbzadə, Kamal. Məmməd Arifin elmi, elmi-təşkilatçılıq ənənələri: [Mir Cәlalın tənqidi fikirləri də verilmişdir] // Tənqid və tənqidçilər / K. Talıbzadə; red. Z. Balayev.- Bakı, 1989.- S. 316.
 • Hüseyn, Mehdi. Ədəbiyyat və həyat: [kitabda Mir Cəlalın yaradıcılığı haqqında da material verilmişdir] / M. Hüseyn; tərt. Z. Hüseynova; red. İ. Şıxlı.- Bakı, 1989.- S.89, 327.
 • Mir Cəlal: 1908-1978 // Azərbaycan sovet ədəbiyyatı: dərslik / C. Abdullayev [et al.]; elmi red. Ə. M. Ağayev.- Bakı, 1988.- S.306-314.
 • Qasımzadə, Qasım Xansuvar oğlu. Zirvəyə gedən yol: [məqalədə Mir Cəlalın adı çəkilir] // Ədəbiyyatımız, mənəviyyatımız / Q. X. Qasımzadə; red. Z. N. Qiyasbəyli.- Bakı, 1988.- S. 30, 46.
 • Həsənov, Kərim Hüseyn oğlu. Nəsr və dramaturgiya: [Mir Cəlalın "Məşriq", "Bir gəncin manifesti" və "Yaşıdlarım" əsərləri haqqında] // Lenin Azərbaycan ədəbiyyatında / K. H. Həsənov; red. T. Əhmədov.- Bakı, 1987.- S. 264-266, 302-304.
 • Mehdi, Hüseyn. Mir Cəlal //Ədəbiyyat: 7-ci sinif üçün / M. Hüseyn, H. Əfəndiyev, Z. Əliyeva.- B., 1987.- S. 119-120.
 • Mir Cəlal: 1908-1978 // Azərbaycan sovet yazıçıları: ədəbi sorğu kitabı / tərt.-müəl. T. Ə. Əhmədov.- Bakı, 1987.- S. 410-412.
 • Kazımov, Qəzənfər Şirin oğlu. Komizm nəzəriyyəsi problemləri: tənqid və ənənələr: [Mir Cəlalın əsərləri haqqında] // Bədii ədəbiyyatda komizm üsulları: dərs vəsaiti / Q. Ş. Kazımov; elmi red. Y. M. Seyidov.- Bakı, 1987.- S. 32-44.
 • İsmayılov, Yaqub. Onun söz dünyası: [Mir Cəlal haqqında] / Y. İsmayılov // Seçilmiş əsərləri: 2 cilddə / Mir Cəlal.- Bakı, 1986.- I cild.- S. 5-14.
 • Xəlilov, Qulu Qasım oğlu. Tarix və tarixi şəxsiyyətlər: [Mir Cәlal haqqında da geniş yazı verilmişdir] // Tənqidçilik çətin peşədir / Q. Q. Xəlilov; red. A. Hüseynov.- Bakı, 1986.- S. 278.
 • Babayev, Nurəddin. Sözün gücü // Elə yaz ki...: publisist düşüncələri / N. H. Babayev; red. N. Qurbanova.- Bakı, 1985.- S. 138.
 • Babayev, Nurəddin. Oçerk sənətkarlığı // Elə yaz ki...: publisist düşüncələri / N. H. Babayev; red. N. Qurbanova.- Bakı, 1985.- S. 199, 219.
 • Həsənov, Orucəli Yusif oğlu. Proletar inqilabının yenilməz qəhrəmanları: [Mir Cәlalın əsərlərindən də bəhs olunur] // Tarixilik və müasirlik /O. Həsənov; red. B. Nəbiyev.- Bakı, 1985.- S. 57.
 • Həsənov, Orucəli Yusif oğlu. Sosialist inqilabının fədakarları: [Mir Cәlalın əsərlərindən də bəhs olunur] // Tarixilik və müasirlik /O. Həsənov; red. B. Nəbiyev.- Bakı, 1985.- S. 72, 76-78.
 • Həsənov, Orucəli Yusif oğlu. Qoqol və Azərbaycan ədəbiyyatı: [Mir Cәlalın Qoqol haqqındakı fikirləri də verilmişdir] // Tarixilik və müasirlik /O. Həsənov; red. B. Nəbiyev.- Bakı, 1985.- S. 243, 264, 266.
 • Vəzirova, Fəridə Şamil qızı. Müəllim-yazısı: [Mir Cəlal haqqında] / F. Ş. Vəzirova // Ədəbi qeydlər, tədqiqlər / F. Ş. Vəzirova; red. A. Hüseynov.- Bakı, 1985.- S. 107-111.
 • Vəzirova, Fəridə Şamil qızı. Müəllim-yazısı: [Mir Cəlal haqqında] // Ədəbi qeydlər, tədqiqlər / F. Ş. Vəzirova; red. A. Hüseynov.- Bakı, 1985.- S. 107-111.
 • Feyzullayeva, Vəcihə. Füzulinin qəsidələri: [Mir Cəlal Füzulinin qəzəlləri haqqında] / V. Feyzullayeva; red. M. Quluzadə; Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı, 1985.- S. 74.
 • Əlimirzəyev, Xalid Əlimirzə oğlu. Mir Cəlal // Bədii həqiqət uğrunda / X. Ə. Əlimirzəyev; red. H. Qasımzadə.- Bakı, 1984.- S. 124-145.
 • Nəbiyev, Bəkir. Uşaq ədəbiyyatımız müasir mərhələdə: [Müəllifin Mir Cəlal haqqında xatirələri] // Söz ürəkdən gələndə: ədəbi tənqidi məqalələr / B. Nəbiyev; red. Ş. Salmanov.- Bakı, 1984.- S. 192.
 • Məmmədov, Cahangir Əbdüləli oğlu. Ədəbi tənqidimizin uğurları, qayğıları: [Mir Cəlal haqqında] // Nəsrimiz, düşüncələr, axtarışlar / C. A. Məmmədov; red. K. N. Vəliyev.- Bakı, 1984.- S. 11.
 • Mütəllimov, Təhsin. Mir Cəlal Paşayev / T. Mütəllimov // Fikrin karvanı: görkəmli Azərbaycan tənqidçi və ədəbiyyatşünasları / tərt.-red. Elçin.- Bakı, 1984.- S. 258-271.
 • Hüseynov, Akif Məmməd oğlu. Millilik və bədii inikas: [Mir Cәlalın yaradıcılığından da danışılır] // Müxtəlifliyin birliyi: sovet ədəbiyyatında milliliklə beynəlmiləlliyin dialektik vəhdəti / A. M. Hüseynov; red. E. Cabbarov.- Bakı, 1983.- S. 91-92.
 • Mir Cəlalın ədəbi-tənqidi, publisist məqalələrinin biblioqrafiyası və haqqında // Azərbaycan sovet ədəbiyyatşünaslığı: 1920-1975: biblioqrafiya / tərt. N. Axundov [et al.]; red.: Ə. Elbrus, İ. Səfərov.- Bakı, 1983.- S. 11-18, 458-467, 826-827, 831, 852, 857, 861, 900, 926.
 • Vəlixanov, Nadir İbrahim oğlu. Maarifçi-simvolik hekayə, maarifçi-realist uşaq nəsrinin klassik nümunələri və onların ədəbiyyat tarimizdəki mövqeyi: [Kitabda Mir Cəlal yaradıcılığı haqqında da material verilmişdir] // Azərbaycan maarifçi-realist ədəbiyyatın inkişafı: 1890-1917-ci illər / N. İ. Vəlixanov; red. K. Məmmədov.- Bakı, 1983.- S. 138.
 • Məmmədov, Əflatun Yunus oğlu. Abdulla Şaiq: [kitabda Mir Cəlalın yaradıcılığı haqqında da material verilmişdir] / Ə. Y. Məmmədov; red. K. Məmmədov.- Bakı, 1983.- S. 3, 156, 164.
 • Seyidov, Yəhya Qasım oğlu. Azərbaycan romanında azadlıq hərəkatının bədii inikası: [Mir Cəlalın "Dirilən adam" və "Bir gəncin manifesti" əsərləri haqqında] // Axtarış yollarında / Y. Q. Seyidov; red. Q. Qasımzadə.- Bakı, 1983.- S. 24-25.
 • Xəlilov, Pənah. Nəsrimizin bir ili: [Mir Cəlalın yaradıcılığından da bəhs olunur] // Nəsrimizin üfüqləri : məqalələr / P. Xəlilov; red. A. Hüseynov.- Bakı: Yazıçı, 1982.- S. 38, 40-43.
 • Mustafayev, İsrail Nəriman oğlu. Müasir və obrazlı: [Osman Sarıvəlli yaradıcılığına Mir Cəlalın münasibəti] // Bulaq kimi: O. Sarıvəllinin poeziyası haqqında düşüncələr / İ. N. Mustafayev; red. A. Hüseynov.- Bakı, 1982.- S. 33-35.
 • Qasımzadə, Qasım Xansuvar oğlu. Ədəbiyyatda millilik və beynəlmiləllik: [Mir Cəlalın “Açıq kitab” romanı haqqında] / Q. X. Qasımzadə; red. M. Cəfər; Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı, 1982.- S. 124, 158.
 • Salmanov, Şamil Məmməd oğlu. Partiyalıq və ədəbi tənqid: [Məqalədə Mir Cəlalın adı çəkilir] // Müasirlik mövqeyindən: məqalələr / Ş. M. Salmanov; red. Y. V. Qarayev.- Bakı, 1982.- S. 48, 55.
 • Mir Cəlal // Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası: 10 cilddə / baş red. C. B. Quliyev; red. heyəti: M. H. Abdullayev [et al.].- Bakı, 1982.- VI cild.- S. 586.
 • Mustafayev, İsrail Nəriman oğlu. Sənət arzusu: [Osman Sarıvəllinin şeirlərinə Mir Cəlalın verdiyi yüksək qiymətdən də bəhs olunur] // Bulaq kimi: O. Sarıvəllinin poeziyası haqqında düşüncələr / İ. N. Mustafayev; red. A. Hüseynov.- Bakı, 1982.- S. 30-31.
 • Mustafayev, İsrail Nəriman oğlu. Dünyanın dərdini düşünən şair: [Osman Sarıvəllinin "Cənub şeirləri"nə Mir Cəlalın münasibəti] // Bulaq kimi: O. Sarıvəllinin poeziyası haqqında düşüncələr / İ. N. Mustafayev; red. A. Hüseynov.- Bakı, 1982.- S. 83.
 • Mustafayev, İsrail Nəriman oğlu. Xalq ruhunun ifadəsi: [Osman Sarıvəllinin "Gətir, oğlum, gətir" poemasına Mir Cəlalın münasibəti] // Bulaq kimi: O. Sarıvəllinin poeziyası haqqında düşüncələr / İ. N. Mustafayev; red. A. Hüseynov.- Bakı, 1982.- S. 122-123.
 • Nəbiyev, Bəkir. Cəbhə xətti ürəklərdən keçirdi: [Mir Cəlalın "Yaşıdlarım" romanı haqqında] // Kamalın təntənəsi: Böyük Vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı / B. Ə. Nəbiyev; red. F. Əhmədov.- Bakı, 1981.- S. 346-348.
 • Elçin. Tənqid və ədəbiyyatımızın problemləri: [Mir Cəlalın əsərləri haqqında] / Elçin; red. K. A. Talıbzadə.- Bakı, 1981.- S. 81,191, 221, 245.
 • Nəbiyev, Bəkir. Azərbaycanlı sovet sərkərdəsinin ilk bədii surəti: [Mir Cəlalın Hüseyn Abbaszadənin "General" romanı haqqında söylədiyi fikirləri də verilmişdir] // Kamalın təntənəsi: Böyük Vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı / B. Ə. Nəbiyev; red. F. Əhmədov.- Bakı, 1981.- S. 256.
 • Vəliyev, İsmayıl. Həyat həqiqətinin bədii mənzərəsi: [Kitabda həmçinin Mir Cəlalın yaradıcılığından da bəhs olunur] // Ədəbi portret və xarakter / İ. Vəliyev; red. Y. V. Qarayev.- Bakı, 1981.- S. 34.
 • Nəbiyev, Bəkir. Qələbədən sonrakı Azərbaycan nəsrində Böyük Vətən müharibəsi mövzusu: [Mir Cəlalın "Yaşıdlarım" romanından da bəhs olunur] // Kamalın təntənəsi: Böyük Vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı / B. Ə. Nəbiyev; red. F. Əhmədov.- Bakı, 1981.- S. 219.
 • Nəbiyev, Bəkir. Dramaturgiya: [Mir Cəlalın bir pərdəli "Yerin qulağı var" pyesindən və "Mirzə Xəyal" komediyasından da danışılır] // Kamalın təntənəsi: Böyük Vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı / B. Ə. Nəbiyev; red. F. Əhmədov.- Bakı, 1981.- S. 164-165, 187-188.
 • Nəbiyev, Bəkir. Sovet döyüşçüsü surəti: [Mir Cəlalın müharibə mövzusunda yazdığı "Vətən yaraları" və başqa əsərləri haqqında] // Kamalın təntənəsi: Böyük Vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı / B. Ə. Nəbiyev; red. F. Əhmədov.- Bakı, 1981.- S. 126-127, 131-132, 137-139, 141-142, 144-145, 152, 157-158, 160-161.
 • Nəbiyev, Bəkir. Publisistika: [Mir Cəlalın müharibə əleyhinə yazılmış publisistik yazilarından da bəhs olunur] // Kamalın təntənəsi: Böyük Vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı / B. Ə. Nəbiyev; red. F. Əhmədov.- Bakı, 1981.- S. 119, 125.
 • Nəbiyev, Bəkir. Yeni tələblər və xırda formanın yeni imkanları: [Mir Cəlalın "Anaların üsyanı" əsərindən və "Həzi Aslanov" oçerkindən də bəhs olunur] // Kamalın təntənəsi: Böyük Vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı / B. Ə. Nəbiyev; red. F. Əhmədov.- Bakı, 1981.- S. 115, 117.
 • Cəfər, Məmməd. Müəllif haqqında: [ön sözdə Mir Cəlal haqqında da danışılır] / M. Cəfər // Kamalın təntənəsi: Böyük Vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı / B. Ə. Nəbiyev; red. F. Əhmədov.- Bakı, 1981.- S. 3.
 • Arif, Məmməd. Hekayənin imkanı: [Mir Cəlal əsərləri haqqında] // Sənətkar qocalmır / M. Arif; tərt. A. Dadaşzadə; elmi red. Elçin.- Bakı, 1980.- S. 96, 99.
 • Arif, Məmməd. Ədibin rəngləri: [Mir Cəlal haqqında] // Sənətkar qocalmır / M. Arif; tərt. A. Dadaşzadə; elmi red. Elçin.- Bakı, 1980.- S. 206-211.
 • Əlioğlu, Məsud. Azərbaycan sovet nəsrində sosualist inqilabı mövzusu: [Mir Cəlalin "Dirilən adam" romanı haqqında] // Amal və sənət / M. Əlioğlu; tərt. A. Məsud.- Bakı, 1980.- S. 125-133.
 • Xəndan, Cəfər. Yazıçı və alim: [Mir Cəlal haqqında] // Ədəbiyyatımızın dünəni və bu günü / C. Xəndan; tərt. R. C.X. Zəka; elmi red. Y. V. Qarayev.- Bakı, 1980.- S. 70-74.
 • Cəfər, Məmməd. Məmməd Arif və onun sovet ədəbiyyatı haqqında nəzəri fikirləri: [Kitabda Mir Cəlalın adı çəkilir] // Həmişə bizimlə / M. Cəfər; red. Elçin.- Bakı, 1980.- S. 169, 172, 206.
 • Hüseynov, Akif Məmməd oğlu. Zamanın və nəsrin hərəkəti: [Mir Cəlalın əsərləri haqqında] // Nəsr və zaman / A. M. Hüseynov; red. S. Rüstəmxanlı.- Bakı, 1980.- S. 19, 21.
 • Xəlilov, Qulu Qasım oğlu. Süjet və tipiklik: [Mir Cəlalın əsərləri haqqında] // Həyat və idrak / Q. Q. Xəlilov.- Bakı, 1980.- S. 118-122.
 • Zamanov, Abbas. Əlli illik yaradıcılıq yolu: [Mir Cəlal haqqında] // Əməl dostları / A. F. Zamanov; red. B. Ə. Nəbiyev.- Bakı, 1979.- S. 324-329.
 • Axundov, Yavuz İbrahimxəlil oğlu. Azərbaycan sovet tarixi romanı: [Mir Cəlal haqqında] / Y. İ. Axundov; elmi red. A. Zamanov.- Bakı, 1979.- C. 114, 120,171-172.
 • Əlioğlu, Məsud. Füzuli və müasir ədəbiyyaşünaslığımız: [Mir Cəlalın "Füzuli lirikası" məqaləsi haqqında] // Məhəbbət və qəhrəmanlıq / M. Əlioğlu; red. Q. Q. Xəlilov.- Bakı, 1979.- S. 57-62.
 • Mirəhmədov, Əziz Mirfeyzulla oğlu. Yazıçılar, talelər, əsərlər: [Mir Cəlal haqqında] / Ə. M. Mirəhmədov.- Bakı, 1978.- S. 30, 221, 297.
 • Qiyasbəyli, Zəkiyyə Nadir qızı. Zəka və qüdrət: [Mir Cəlalın "Bir gəncin manifesti" əsəri haqqında] / Z. N. Qiyasbəyli; red. M. Ə. İbrahimov.- Bakı, 1978.- S. 28, 30, 32.
 • Talıbzadə, Kamal. Azərbaycan sovet ədəbiyyatşünaslığının inkişaf yolu: [Mir Cəlalın əsərləri haqqında] // Sənətkarın şəxsiyyəti / K. A. Talıbzadə; red. Y. V. Qarayev.- Bakı, 1978.- S. 292-318.
 • Vahabzadə, Bəxtiyar Mahmud oğlu. Mir Cəlal: [anadan olmasının 60 illiyi münasibətilə] // Sadəlikdə böyüklük / B. M. Vahabzadə.- Bakı: Yazıçı, 1978.- S. 109-118.
 • Tağıyev, Rasim Hümmət oğlu. Azərbaycan sovet bədii ədəbiyyatının inkişafı uğrunda: [Mir Cəlalın əsərləri haqqında] // "Azərbaycan" jurnalı və sovet ədəbiyyatının aktual problemləri: 1923-1976-cı illər / R. H. Tağıyev; red. T. Əhmədov.- Bakı, 1977.- S. 28-116.
 • Vəfalı, Ayaz Rza oğlu. Füzuli öyrədir: [Mir Cəlalın yaradıcılığında Füzuli lirikası] / A. R. Vəfalı; red. Ə. Yusifoğlu.- Bakı, 1977.- S. 4,7, 25, 82.
 • Nəbiyev, Bəkir. Bir neçə söz: [Mir Cəlalın müharibə dövrü Azərbaycan ədəbiyyatının müxtəlif məsələlərinə dair məqalələrindən və "Mirzə Xəyal" pyesindən danışılır] // Böyük Vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı / B. Nəbiyev; red. Q. Qasımzadə.- Bakı, 1977.- S. 5-6.
 • Nəbiyev, Bəkir. Yeni tələblər və xırda formanın yeni imkanları: [Mir Cəlalın "Anaların üsyanı" publisist yazısından, "Həzi Aslanov" oçerkindən və faşizmi lənətləyən məqalələrindən də bəhs olunur] // Böyük Vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı / B. Nəbiyev; red. Q. Qasımzadə.- Bakı, 1977.- S. 95-97.
 • Nəbiyev, Bəkir. Publisistika: [Mir Cəlalın müharibə əleyhinə yazılmış publisistik yazilarından da bəhs olunur] // Böyük Vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı / B. Nəbiyev; red. Q. Qasımzadə.- Bakı, 1977.- S. 99, 104.
 • Nəbiyev, Bəkir. Sovet döyüşçüsü surəti: [Mir Cəlalın müharibə mövzusunda yazdığı "Vətən yaraları" və b. əsərləri haqqında] // Böyük Vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı / B. Nəbiyev; red. Q. Qasımzadə.- Bakı, 1977.- S. 105-106, 110, 115-118, 120, 121, 127, 131, 134.
 • Nəbiyev, Bəkir. Dövrün konflikti və onun dramaturgiyada inikası: [Mir Cəlalın "Yerin qulağı var", "Mirzə Xəyal" pyeslərindən və "Yaşıdlarım" romanından bəhs olunur] // Böyük Vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı / B. Nəbiyev; red. Q. Qasımzadə.- Bakı, 1977.- S. 137.
 • Nəbiyev, Bəkir. Azərbaycanlı Sovet sərkərdəsinin ilk bədii surəti: [Mir Cəlalın Azərbaycan yazıçılarının III qurultayında Hüseyn Abbaszadənin "General" romanı haqqındakı fikirləri] // Böyük Vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı / B. Nəbiyev; red. Q. Qasımzadə.- Bakı, 1977.- S. 213.
 • Nəbiyev, Bəkir. Cəbhə xətti ürəklərdən keçirdi: [Mir Cəlalın "Yaşıdlarım" romanı haqqında] // Böyük Vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı / B. Nəbiyev; red. Q. Qasımzadə.- Bakı, 1977.- S. 285.
 • Cəfər, Məmməd. Yazıçı-tərbiyəçi: [Mir Cәlalın yaradıcılığı və "Açıq kitab" romanı haqqında] // Sənət yollarında / M. Cəfər; red. B. Ə. Nəbiyev.- Bakı, 1975.- S. 258-262, 269-274.
 • Talıbzadə, Kamal. Görkəmli alim, tənqidçi və ictimai xadim: [Mir Cəlal Məmməd Arif haqqında] / K. Talıbzadə // Sovet ədəbiyyatşünaslığının aktual problemləri: məqalələr məcmuəsi / Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı, 1974.- S. 14.
 • Xəlilov, Qulu Qasım oğlu. Görkəmli sənətkar: yazıçı Mir Cəlalın anadan olmasının 60 illiyi münasibətilə // Həyat yaradıcılıq çeşməsidir / Q. Q. Xəlilov; red. A. Nəbiyev.- Bakı, 1974.- S. 118-134.
 • Xəlilov, Qulu Qasım oğlu. Azərbaycan romanının inkişaf tarixindən: [Mir Cəlalın romanlarından da bəhs olunur] / Q. Q. Xəlilov; red. Q. Qasımzadə; Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu.- Bakı, 1973.- S. 145, 179-184, 328-333.
 • Mir Cəlalın "Azərbaycan" jurnalında çap olunmuş əsərlərinin biblioqrafiyası: // "Azərbaycan" jurnalının biblioqrafiyası: 1923-1972 / Azərbaycan SSR EA Əsaslı Kitabxana; tərt. R. H. Tağıyev; red.: N. F. Axundov, N. Teymurova.- Bakı, 1973.- S. 172-173, 319-320, 395.
 • Xəndan, Cəfər. Yazıçı və alim: [Mir Cəlal haqqında] // Seçilmiş əsərləri / C. Xəndan; tərt. R. C.X. Zəka.- Bakı, 1972.- S. 211-215.
 • Xəndan, Cəfər. Azərbaycan sovet ədəbiyyatının şanlı yolu: [Mir Cəlalən əsəsrləri haqqında] // Seçilmiş əsərləri / C. Xəndan; tərt. R. C.X. Zəka.- Bakı, 1972.- S. 250.
 • Nəbiyev, Bəkir Əhməd oğlu. Ədibin yaradıcılıq yolu: [Mir Cəlal haqqında] // Ədəbi düşüncələr / B. Ə. Nəbiye; red. G. Həsənzadə.- Bakı, 1971.- S. 87-98.
 • Zeynallı, Atif Əbdülbağı oğlu. Keçilməmiş yollarla: Süleyman Rüstəmin sovet poeziyasında mövqeyi: [Mir Cəlal Süleyman Rüstəmin "Qafurun qəlbi" əsəri haqqında] / A. Ə. Zeynall; red. Ş. Salmanov.- Bakı, 1970.- S. 4, 104.
 • Nəbiyev, Bəkir Əhməd oğlu. Süngiyə çevrilmiş qələm: [Mir Cəlalın əsərləri haqqında] / B. A. Nəbiyev; red. S. Hüseynova.- Bakı, 1970.- S.19, 126, 132, 171.
 • Nəbiyev, Bəkir Əhməd oğlu. Ədəbiyyat və incəsənət 50 ildə: [Mir Cəlalın əsərləri haqqında] / B. Ə. Nəbiyev, M. N. Nəcəfov; red. E. Borçalı.- Bakı, 1970.- S. 20, 25, 51, 56.
 • Qasımzadə, Qasım Xansuvar oğlu. Qəzəbli qələmlər: [Mir Cəlalın əsərləri haqqında] / Q. X. Qasımzadə // Aşıq gördüyünü çağırar / Q. X. Qasımzadə; red. İ. Qarayev.- Bakı, 1969.- S. 233-297.
 • Qasımzadə, Fuad Feyzulla oğlu. "Qəm karvanı" yaxud zülmətdə nur: Füzulinin dünyagörüşü: [Mir Cəlal Paşayev Füzulu irsi haqqında ] / F. F. Qasımzadə; red. M. R. Vilayi.- Bakı, 1968.- S. 10, 130.
 • Cəfər, Məmməd. Yüksək sənətkarlıq uğrunda: [Mir Cəlalın romanları haqqında] // Həyatın romantikası / M. Cəfər; red. S. Hüseynova.- Bakı, 1968.- S. 131, 140.
 • Nəbiyev, Bəkir. Söz ardı // Seçilmiş әsәrlәri: 4 cilddә / Mir Cәlal.- ΙV cild.- Bakı, 1968.- S. 462-472.
 • Mehdi, Famil. Publisistikla tariximizə səyahət // Alovlu publisist Səməd Vurğun / F. A. Mehdi.- Bakı, 1967.- 26-27.
 • Azәrbaycan sovet ədəbiyyatı tarixi: 2 cilddə: [Kitabda Mir Cәlalın yaradıcılığından da bәhs olunur].- B., 1967.- ΙΙ cild.- S. 12, 26-27, 46, 61, 74, 79, 93-95, 101, 107, 111-116, 118-119, 125-127, 158, 162, 187, 276, 282-285, 349.
 • Arif, Məmməd. "Dirilən adam": [Mir Cəlalın "Dirilən adam" romanı haqqında] // Seçilmiş əsərləri: 3 cilddə / M. Arif.- Bakı, 1967.- I cild.- S. 51-55.
 • Əbdürrəhimova, Ceyran. Jurnal Azərbaycan sovet ədəbiyyatının inkişafı uğrunda mübarizədə: [Kitabçada Mir Cәlalın "Şәrq qadını" jurnalındakı fәaliyyәtindәn dә danışılır] // Azadlığın carçısı / C. Əbdürrəhimova; red. Y. Məmmədov.- Bakı, 1967.- S. 47-50.
 • Azәrbaycan sovet ədəbiyyatı tarixi: 2 cilddə: [Kitabda Mir Cәlalın yaradıcılığından da danışılır].- Bakı, 1967.- Ι cild.- S. 42, 223, 244, 246-247, 299, 325-327, 332-334, 337, 366, 418, 445, 450, 492-494, 496, 498, 500-504, 507, 511-513, 516-518, 530-531.
 • Arif, Məmməd. Qəzəbli hekayələr: [Mir Cəlalın hekayələri haqqında] // Seçilmiş əsərləri: 3 cilddə / M. Arif.- Bakı, 1967.- I cild.- S. 83-86.
 • Arif, Məmməd. Yazıçı və alim: [Mir Cəlal haqqında] // Seçilmiş əsərləri: 3 cilddə / M. Arif.- Bakı, 1967.- I cild.- S. 491-499.
 • Cəfər, Məmməd. Mir Cəlal / M. Cəfər // Azərbaycan sovet ədəbiyyatı: dərslik / red.: Ə. Mirəhmədov, B. M. Vahabzadə, F. Hüseynov.- Bakı, 1966.- S. 374-389.
 • Hüseynov, Firudun. Nəsr: [Mir Cəlal "Dirilən adam" romanı haqqında] / F. Hüseynov // Azərbaycan sovet ədəbiyyatı: dərslik / red.: Ə. Mirəhmədov, B. M. Vahabzadə, F. Hüseynov.- Bakı, 1966.- S. 97-98.
 • Quliyev, Cahid Süleyman oğlu. Səməd Vurğun yaradıcılığında estetika məsələləri: [kitabda Mir Cəlal Paşayevin adı çəkilir] / C. S. Quliyev; red. Q. İsmayılov.- Bakı, 1966.- S. 5.
 • Xəndan, Cəfər. Yumor və satiraya xüsusi fikir verməli: [Məqalədə Mir Cəlalın yaradıcılığındakı satira və yumordan da bəhs olunur] // Ədəbi qeydlər / C. Xəndan; tərt. R. C.X. Zəka; red. M. Müştaq.- Bakı, 1966.- S. 186-193.
 • Talıbzadə Kamal. XX əsr Azərbaycan ədəbi tənqidinin tarixi kökləri: [Kitabda Mir Cəlalın "Füzuli sənətkarlığı" əsərindən, 1940-1950-ci illərdə Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının inkişafı ilə əlaqədar yazdığı əsərlərdən və doktorluq dissertasiyasından da bəhs olunur] // XX əsr Azərbaycan ədəbi tənqidi: 1905-1917-ci illər / K. A. Talıbzadə; red. M. Cəfər.- Bakı, 1966.- S. 58-59.
 • Talıbzadə, Kamal. Ədəbiyyatın həyatla əlaqəsi: [Mir Cəlalın XX əsrin əvvəllərində yazılmış əsərlərə tənqidi münasibəti də verilmişdir] // XX əsr Azərbaycan ədəbi tənqidi: 1905-1917-ci illər / K. A. Talıbzadə; red. M. Cəfər. - Bakı, 1966.- S. 137-138.
 • Talıbzadə, Kamal. Ədəbiyyatın ictimai vəzifəsi: [Mir Cəlalın C. Məmmədquluzadə haqqında fikirləri] // XX əsr Azərbaycan ədəbi tənqidi: 1905-1917-ci illər / K. A. Talıbzadə; red. M. Cəfər.- Bakı, 1966.- S. 169-176.
 • Quluzadə, Mirzağa. Füzuli lirikasının özbək əlaqələri: [Nəvainin Füzuliyə təsiri haqqında Mir Cәlalın fikirləri]  // Füzulinin lirikası / M. Quluzadə.- Baku, 1965.- S. 421.
 • Quluzadə, Mirzağa. Azərbaycan şeirinin inkişafında Füzuli lirikasının rolu: [Kitabda Mir Cәlalın və başqa müəlliflərin Füzuliyə həsr olunmuş əsərlərindən bəhs olunur] // Füzulinin lirikası / M. Quluzadə.- Baku, 1965.- S. 351.
 • Quluzadə, Mirzağa. Füzulinin lirikasının öyrənilməsi tarixindən: [Mir Cәlalın "Füzulinin poetik xüsusiyyәtlәri" әsәrindәn də bәhs olunur] // Füzulinin lirikası / M. Quluzadə.- Baku, 1965.- S. 118-119, 138, 140-144.
 • Əlioğlu, Məsud. Klassik nəsrimizin bəzi ənənələri: [Mir Cəlal Paşayevin adı çəkilir] / M. Əlioğlu // Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri / Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu.- Bakı, 1964.- S. 157.
 • Xәlilov, Pənah. Mir Cәlal: [son hekayәlәri] //Sovet ədəbiyyatının son nailiyyətləri: "Sovet ədəbiyyatı" dərsliyinin 1964-cü il nəşrinə əlavə /P. İ. Xəlilov; red. Ə. Qarabağlı, F. Fərəcov.- Bakı, 1964.- S. 20-23.
 • Cəfər, Məmməd. Azərbaycan ədəbiyyatında romantizm: ["Azәrbaycanda әdәbi mәktәblәr" әsәrindәn bәhs olunur] / M. Cəfər; red. M. M. Rzaquluzadə. - Bakı, 1963.- S. 147.
 • Məmmədov, Məmməd. Cəlil Məmmədquluzadənin bədii nəsri: ["Danabaş kәndinin әhvalatları", "Cәlil Mәmmәdquluzadә vә rus әdәbiyyatı", "Bәdii prozamızın banilәri", "Cәlil Mәmmәdquluzadәnin sәnәtkarlıq xüsusiyyәtlәri" әsәrlәrindәn dә danışılır] / M. M. Məmmədov; red. K. Məmmədov.- Bakı, 1963.- S. 14, 75, 107, 142.
 • Nəbiyev, Bəkir. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi materialları: [Məqalədə Mir Cəlal Paşayev sovet dövründə Füzuli yaradıcılığını tədqiq edən ilk alimlərdən biri kimi dəyərləndirilir] // Görkəmli tənqidçi və ədəbiyyatşünas: F. Köçərlinin həyat və yaradıcılığı / B. Nəbiyev; red. Ş. Q. Qurbanov.- Bakı, 1963.- S. 125.
 • Əfəndiyev, Hidayət. Kompozisiya və süjet: [Mir Cəlal yaradıcılığı haqqında] / H. Əfəndiyev // Ədəbiyyatşünaslığın əsasları: dərslik / elmi red. P. Xəlilov.- Bakı, 1963.- S. 58-59.
 • Nəbiyev, Bəkir. Giriş: [Mir Cәlalın "Azәrbaycanda әdәbi mәktәblәr" әsәrindәn dә bәhs olunur] // Görkəmli tənqidçi və ədəbiyyatşünas: F. Köçərlinin həyat və yaradıcılığı / B. Nəbiyev; red. Ş. Q. Qurbanov.- Bakı, 1963.- S. 7.
 • İsmayılov, Yaqub. Abdulla Şaiqin həyatı və bədii yaradıcılığı: [Mir Cәlalın "Azәrbaycanda әdәbi mәktәblәr" әsәrindәn danışılır] / Y. İsmayılov; red. M. Cəfər.- Bakı, 1962.- S. 23, 62, 90, 108.
 • İbrahimov, Mirzə. Әdәbiyyat vә incәsәnәtdә satira: [Mәqalәdә Mir Cәlalın satirik hekayәlәrindәn dә danışılır] // Xəlqilik və realizm cəbhəsindən: məqalələr / M. Ə. İbrahimov.- Bakı, 1961.- S. 1-2.
 • İbrahimov, Mirzə. Böyük fikirlәr, dәrin ehtiraslar, canlı surәtlәr әdәbiyyatı: [Mәqalәdә Mir Cәlalın әsәrlәrindәn dә danışılır] // Xəlqilik və realizm cəbhəsindən: məqalələr / M. Ə. İbrahimov.- Bakı, 1961.- S. 241-263.
 • Rəhimov, Süleyman. Әdәbiyyatımızda xalqlar dostluğu: ["Bir gәncin manifesti" әsәrindәn dә bәhs edilir] // Yazıçı və həyat: ədəbiyyat məsələlərinə dair məqalələr / S. H. Rəhimov; red. Y. Seyidov.- Bakı, 1961.- S. 464-497
 • Vəliyev, Məsud Əli oğlu. İnqilabi gəncliyimizin manifesti // Məfkurə dostları: tənqidi məqalələr / M. Ə. Vəliyev; red. S. Hüseynova.- Bakı, 1961.- S. 163-173.
 • İbrahimov, M. Yaradıcılığın qaynar bulağı: [Mir Cәlalın yaradıcılığından da bәhs olunur] // Xəlqilik və realizm cəbhəsindən: məqalələr / M. Ə. İbrahimov.- Bakı, 1961.- S. 171-179.
 • Rəhimov, Süleyman. Böyük Vәtәn müharibәsi günlәrindә Azәrbaycan әdәbiyyatı vә yaradıcılıq vәzifәlәrimiz: [Mәqalәdә Mir Cәlalın Vәtәn müharibәsi dövrü yaradıcılığından da danışılır] // Yazıçı və həyat: ədəbiyyat məsələlərinə dair məqalələr / S. H. Rəhimov; red. Y. Seyidov.- Bakı, 1961.- S. 26-36.
 • İbrahimov, M. Mübariz әdәbi tәnqid uğrunda: [Mәqalәdә Mir Cәlalın publisistikasından da danışılır]  // Xəlqilik və realizm cəbhəsindən: məqalələr / M. Ə. İbrahimov.- Bakı, 1961.- S. 61-67.
 • Əfəndiyev, Ə. T. Mir Cәlal // Azərbaycan ədəbiyyatı SSRİ xalqları dillərində: biblioqrafiya / Ə. T. Əfəndiyev.- Bakı, 1960.- S. 9, 26, 32, 35, 52, 68, 74.
 • Paşayev Mir Cəlal Əli oğlu: [qısa bioqrafik məlumat] // Azərbaycan hekayələri /red. G. Həsənzadə.- B., 1959.- ΙΙ cild.- S. 244.
 • Arif, Məmməd. Azərbaycan sovet romanı: [Mir Cəlal əsərləri haqqında] // Ədəbi-tənqidi məqalələr / M. Arif.- Bakı, 1958.- S. 132, 141-142.
 • Arif, Məmməd. Azərbaycan sovet romanı: [Mir Cəlal əsərləri haqqında] / M. Arif // Ədəbi-tənqidi məqalələr / M. Arif.- Bakı, 1958.- S. 132, 141-142.
 • Arif, Məmməd. "Dirilən adam": [Mir Cəlalın "Dirilən adam" romanı haqqında] / M. Arif // Ədəbi-tənqidi məqalələr / M. Arif.- Bakı, 1958.- S. 188-193.
 • Arif, Məmməd. Tənqid və ədəbiyyatşünaslıq: [Mir Cəlal əsərləri haqqında] // Ədəbi-tənqidi məqalələr / M. Arif.- Bakı, 1958.- S. 248-249, 264.
 • Arif, Məmməd. Azərbaycan xalqının ədəbiyyatı / M. Arif.- Bakı, 1958.- S. 64-65.
 • Araslı, Həmid. Böyük Azәrbaycan şairi Füzuli: [Mir Cәlalın "Füzulinin poetik xüsusiy-yәtlәri" kitabından bәhs olunur].- B., 1958.- S. 283.
 • Araslı, Həmid. Füzuli: [Mir Cәlalın "Füzulinin poetik xüsusiyyәtlәri" әsәrindәn danışılır]. - B., 1958.- S. 283.
 • Hüseynov, Ә. Mir Cəlal // Azərbaycan sovet yazıçıları: ədəbi portretlər / red. Q. Musayev.- Bakı, 1958.- S. 172-178.
 • Mehdi, Hüseyn. Azәrbaycan romanı haqqında: [Mәqalәdә "Bir gәncin manifesti", "Dirilәn adam", "Tәzә şәhәr" romanlarından da bәhs olunur] // Ədəbiyyat və sənət məsələləri / H. Mehdi.- B., 1958.- S. 316-354.
 • Mirəhmədov, Əziz. Sabir: [Mir Cəlalın "Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi"nin ΙΙ cildində "Sabir" bəhsindən və "M. F. Axundovun farsca yazan şagirdləri" məqaləsindən danışılır] / Ə. M. Mirəhmədov; red. M. Arif; Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu.- Bakı, 1958.- S. 188, 384.
 • Babayev, Cavanşir. Füzulini əsərlərində tibbi məlumatlar: [Məqalədə Mir Səlal Paşayevin adı səkilir] / C. Babayev // Füzulinin 400 illiyi / Azərbaycan SSR EA.- Bakı, 1958.- S. 143.
 • Cəfər, Məmməd. 1930-1940-cı illərdə ədəbiyyat: [Mir Cəlalın əsəri haqqında] / M. Cəfər // Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi / Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu; red.: S. Vurğun, M. İbrahimov, M. Arif.- Bakı, 1957.- III cild: Sovet dövrü.- S. 80, 120-122.
 • Məmmədov, Kamran. Qasım bəy Zakir: [Mir Cәlalın "Füzulinin poetik xüsusiyyәtlәri" kitabından da bәhs olunur] / K. D. Məmmədov; red. M. Y. Quluzadə.- Bakı, 1957.- S. 68.
 • Cəfər, Məmməd. Mir Cəlal: həyat və yaradıcılığı haqqında / M. Cəfər // Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi / Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu; red.: S. Vurğun, M. İbrahimov, M. Arif.- Bakı, 1957.- III cild: Sovet dövrü.- S. 498-514.
 • Qasımzadə, Qasım. Sovet hakimiyyəti uğrunda mübarizənin təsviri: ["Bir gәncin manifesti", "Dirilәn adam" romanlarından da danışılır] // Azərbaycan ədəbiyyatında xalqlar dostluğu: covet dövrü / Q. X. Qasımzadə; red. C. Xəndan.- Bakı, 1956.- S. 96-141.
 • Qasımzadə, Qasım. Cəbhə dostluğu: [Mir Cәlalın Vәtәn müharibәsi dövrü yaradıcılığından da bәhs olunur] // Azərbaycan ədəbiyyatında xalqlar dostluğu: covet dövrü / Q. X. Qasımzadə; red. C. Xəndan.- Bakı, 1956.- S. 171-235.
 • Mirәhmәdov, Ә. Abdulla Şaiq: ["Azәrbaycanda әdәbi mәktәblәr" әsәrindәn danışılır] / Ə. Mirәhmәdov.- B., 1956.- S. 21, 58.
 • Yerevanlı, Ә. Ermәni vә Azәrbaycan xalqları dostluğunun әdәbiyyatda inikası: ["Bir gәncin manifesti" әsәrindәn dә danışılır] - Y., 1955.- S. 17-19.
 • Mir Cәlal: [bioqrafik mәlumat] // Azərbaycan Sovet ədəbiyyatı: mülahizəli qısa biblioqrafik tövsiyə göstəricisi / tərt. Ə. Xələfov.- B., 1954.- S. 31-32.
 • Araslı, Həmid. Mir Cәlal: hәyat vә yaradıcılığı //Әdәbiyyat: 5-ci sinif üçün / H. Araslı.- B., 1948.- S. 36-37.
 • Arif, Məmməd. Mir Cәlal: yaradıcılığı //XX әsr әdәbiyyatı: orta mәktәbin 10-cu sinfi üçün / M. Arif, C. Xәndan.- B., 1946.-S. 156-162.
 • Katibi, H. Şura Azәrbaycanı әdәbiyyatına bir nәzәr: [Mir Cәlal haqqında da danışılır] / H. Katibi // Şura Azәrbaycanı.- Tәbriz, 1945.- S. 37-61.
 • Arif, Məmməd. Mir Cәlal: hәyat vә yaradıcılığı // XX әsr әdәbiyyatı: orta mәktәbin X sinfi üçün /M. Arif, C. Xәndan.- B., 1941.- S. 225-233.
 • Rıkaçyov, Y. "Bir gәncin manifesti": [Mir Cəlalın romani haqqında] // Azәrbaycan әdәbiyyatı dekadası / red. H. Şərifov, M. Hüseyn.- Bakı, 1940.- S. 189-191.
 • Xəndan, Cəfər. Mir Cәlal // Azәrbaycan әdәbiyyatı: sovet dövrü / C. Xəndan.- B., 1940.- S. 86-87.
 • Xəndan, Cəfər. Mir Cәlalın hekayәlәri // Azәrbaycan әdәbiyyatı: sovet dövrü / C. Xəndan.- B., 1940.- S. 87-93.
 • Mir Cәlal: hәyat vә yaradıcılığı //Әdәbiyyat: natamam orta vә orta mәktәb üçün /H. Araslı, M. Cәlal.- B., 1938.- S. 35-38.
 • Mehdi, Hüseyn. Ədəbiyyatımızın ən yeni nəsli: [M. Əkbər, Mir Cəlal, C. Bağır, Həmdulla, H. Axundlu, M. Soltan, İ. Mirzə və S. Rəhman haqqında] // Ədəbi döyüşlər / H. Mehdi.- B., 1932.- S. 74-79.

Rus dilində

 • Пашаева, Адиба Мир Джалал кызы. Мир Джалал: жизнь и творчество / А. М. Пашаева, Л. М. Гулиева // Литература: учебное пособие для иностранных студентов / А. М. Пашаева, Л. М. Гулиева; науч. ред.: Х. М. Тагиева, С. А. Алиева.- 2-е изд., перераб.- Баку, 2022.- С. 104-117.
 • Гусейнова, Хаджар Эмин гызы. Стилистические особенности афоризмов в художест-венных произведениях Мир Джалала / H. E. Hüseynova // Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova; elmi red. T. M. Mütəllimov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018.- II cild.- S. 178-199.
 • Каджар, Чингиз. Мир Джалал Пашаев / Ч. Каджар // Гянджа: сокровищница тайн / Ч. Каджар; отв. ред. Н. М. Велиханлы.- Баку, 2017.- 62-63.
 • Вирта, Татьяна Николаевна. Дороги, дороги... : [о творчесве Мир Джалала] // Физики и лирики: истории из жизни ученых и творческой интеллигенции / Т. Н. Вирта.- М., 2017.- С. 130-148.
 • Мир Джалал - один из корифеев Азербайджанской литературы ХХ столетия // Идеи высокой педагогики: в 3-х книгах в 7-ми тт. / авт.-сост. Р. М. Рафибейли, науч. ред. С. Амирли.- Баку, 2013.- Кн. 1.- С. 403-404.
 • Алиева, Эльмира Исмаил кызы. "О, какое это было бы счатье, если б мы всегда с любовью относились друг к другу!": Мир Джалал: писатель, ученый, педагог, Человек с большой буквы / Э. И. Алиева // Люди... События... Время...: сборник публикаций / Э. И. Алиева. - Баку, 2013. - Кн. 3. - С. 37-43.
 • Кэримов, Махмуд. Патриарх азербайджанской гуманитарной науки: [о творчесве Мир Джалала] / М. Аеримов, Т. Керимли // Современное состояние гуманитарных наук и теоретико-методологические вопросы литературоведенияЖ материалы международной научной конференци.- Bakı, 2010.- С. 11.
 • Анар. О веках большого пути и об одном маленьком рассказе: [о творчестве Мир Джалала] / Анар // Литература, искусство, культура Азербайджана / Анар; сост. Н. Ибрагимов; пер. С. Мамедзаде.- Баку, 2010.- Т. 1.- С. 349-354.
 • Гулиев, Гасан. Мир Джалал Пашаев: 1908-1978 // Азербайджанская литература: исторический очерк: учебное пособие / Г. М. Гулиев; науч. ред. Б. А. Набиев.- 4-е изд., испр. и доп.- Баку, 2010.- С. 251-255.
 • Гаджиев, Агиль Джафар Хандан оглу. Западная и русская литературы в творчестве Мир Джалала // Страницы азербайджанской литературы / А. Дж.Х. Гаджиев; ред. Т. Новрузов.- Баку, 2010.- С. 107-127.
 • Гидаят. Заветный мир Мир Джалала // Бакинский рабочий.- 2006.- 18 июля.- С. 3.
 • Рустамова, Азада Джафар кызы. Азербайджанская литература: краткий очерк для азербайджанской диаспоры: [в этой книге говорится о произведениях Мир Джалала] / А. Дж. Рустамова, Б. А. Набиев, Я. Караев; пер. С. Мамедзаде; ред.: Б. А. Набиев, Т. Г. Керимли.- Баку, 2005.- C. 420, 423, 426-427.
 • Гулиев, Гасан. Эпопея борьбы и подвига: [о романе Мир Джалала "Манифест молодого человека] // Азербайджанская литература: очерк развития / Г. М. Гулиев; науч. ред. Б. А. Набиев.- Баку, 1997.- С. 248.
 • Курбанов, Ильгар. Солнцем пахнущие травы: [в этой книге говорится о произведениях Мир Джалала] / И. Курбанов.- Баку, 1991.- С. 90, 113, 121, 135, 138, 142.
 • Дадашзаде, Мамед. Азербайджанская советская литература: 1920-1930 годы: [обзор о жизни и творчестве Мир Джалала (стр. 150-152)] // История Азербайджанской литературы: с древнейших времен до середины 70-х годов ХХ в. / М. Дадашзаде.- 2-е изд., доп.- Баку, 1987.- С. 150-152.
 • Халил, Захид. Новые горизонты: Азербайджанская детская литература 30-50-х годов: [обзор о жизни и творчестве Мир Джалала] // Детская литература Азербайджана: очерки / З. Халил; пер. И. П. Мотяшова.- М., 1987.- С. 102-103.
 • Дадашзаде, Мамед. Азербайджанская литература: учебное пособие: [Обзор о жизни и творчестве Мир Джалала] / М. Дадашзаде.- М., 1979.- C. 158-159.
 • Алиев, Хейрулла Салман оглы. Современный Азербайджанский роман: характер, традиции и новаторство: [о творчестве Мир Джалала] / Х. С. Алиев.- Баку, 1978.- C. 72, 122, 143-144.
 • Мир Джалал // Большая Советская Энциклопедия: в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров [и др.].- 3-е изд.- М., 1974.- Т. 16.- С. 309
 • Азербайджанская литература: [о творчестве Мир Джалала] // История советской многонациональной литературы: в 6 т. / Институт мировой литературы им. А.М. Горького АН СССР.- М., 1974.- Т. 5.- С. 317.
 • Дадашзаде, Мамед. Советская литература: 1920-1930 годы: [обзор о романе Мир Джалала "Манифест молодого человека"] // История Азербайджанской литературы: краткий очерк / М. Дадашзаде; АН Азербайджанской ССР.- Баку, 1971.- С. 158-159, 171.
 • Набиев, Бекир. Литература и искусство / Б. А. Набиев, М. К. Наджафов.- Баку, 1970.- С. 14, 21, 45, 51.
 • Гусейнов, И. Развитие гуманитарных наук в Азербайджане за годы советской власти: [В разделе "Литературоведение" говорится о Мир Джалале] // Развитие науки в Советском Азербайджане.- Б., 1967.- С. 296-301.
 • Набиев, Бекир. Проза: [О творчестве Мир Джалала в период Великой Отечественной войны] / Б. Набиев // Азербайджанская советская литература в период Великой Отечественной войны.- Баку, 1965.- С.33-50.
 • Джафар, Мамед. Мир Джалал / М. Джафар // Очерк истории азербайджанской советской литературы: литературная критика / АН СССР, Институт Литературы и Языка им. Низами АН Азербайджанской ССР.- М., 1963. - С. 423-438.
 • История Азербайджана: в 3 т.: [Говорится о романах Мир Джалала "Манифест молодого человека"; "Куда ведут дороги" и о рассказах "Рубашка матери"; "Арха аскеры"; "Восстание матерей"] / Институт Истории АН Азербайджанской ССР.- Баку, 1963.- Т. 3, Ч. 2.- С. 64, 152, 419. 
 • Касум-заде, Касум Хансувар оглы. Отображение борьбы за советскую власть: [В статье говорится и о "Манифесте молодого человека"] // Дружба народов в Азербайджанской советской литературе / К. Х. Касум-заде; пер. И. Ибрагимов.- Баку, 1963.- С. 63-91.
 • Касум-заде, Касум Хансувар оглы. Фронтовая дружба: [Говорится и о рассказах "Сердечное слово народа", "Шербет" и др.] // Дружба народов в Азербайджанской советской литературе / К. Х. Касум-заде; пер. И. Ибрагимов.- Баку, 1963.- С.107-146.
 • Мир Джалал // Писатели советского Азербайджана: биографический справочник.- Баку, 1959.- С. 117-121.
 • Араслы, Гамид Мамедтаги оглы. Великий Азербайджанский поэт Физули / Г. М. Араслы; пер. с азерб. Ю. З. Ширвани; ред. Дж. Г. Джафаров.- Баку, 1958.- C. 5.
 • Литература: [В разделе говорится и о творчестве Мир Джалала] // Советский Азербайджан.- Баку, 1958.- С. 392-393.
 • Мир Джалал Пашаев // Азербайджанская литература: рекомендательный указатель /сост. М. Н. Мейльман; науч. ред. И. Эфендиев; ред. З. П. Шалашова.- М., 1958.- С. 81-82.
 • Гулузаде, М. Ю. Идея дружбы и братства народов Азербайджанской литературе: [об идее дружбы и братства в произведениях Мир Джалала] / М. Ю. Гулузаде // Труды объединенной научной сессии АН СССР и АН Закавказских Республик по общественном наукам: 29 марте - 2 апреля 1954 г.: стенографический отчет / Институт Истории АН Азербайджанской ССР.- Баку, 1957.- С. 631-632.
 • Мир Джалал Пашаев // Азербайджанская Советская литература в русских переводах: рекомендательный библиографический указатель / сост. М. Н. Мейльман; ред. Г. Оруджали.- Баку, 1955.- С. 35-36.
 • Мехти, Гусейн. Заметки об азербайджанском романе: [Некоторые вопросы развития литератур народов СССР, анализ повести "Манифест молодого человека" и романа "Новый город"] // В братском единстве: некоторые вопросы развития литератур народов СССР: сборник статей.- М., 1954.- С. 386-391.
 • Мир Джалал // Большая Советская Энциклопедия.- М., 1954.- Т. 27.- С. 565.
 • Мир Джалал // Справочник об участниках декады Азербайджанской литературы в Москве.- Баку, 1950.- С. 42-44.
 • Ариф, Мамед. Литература Советского Азербайджана: [В статье говорится также о творчестве Мир Джалала] / М. Ариф, А. Шариф // Весна - 25: альманах Азербайджанской литературы: к 25-летию Советского Азербайджана / ред. А. Шариф, А. Адалис, М. Ариф [и др].- Баку, 1945.- С. 7-17.
 • Ариф, Мамед. Проза Советского Азербайджана: [освещается путь развития азербайджанской художественной прозы и творчество Мир Джалала] / М. Ариф // Декада азербайджанской литературы в Москве / Г. К. Шарифов [и др.]; под ред.: Г. К. Шарифова, Г. Мехти.- Баку, 1940.- С. 114-116.
 • Джафар, Мамед. Мир Джалал // Декада азербайджанской литературы в Москве / М. Джафар / Г. К. Шарифов [и др.]; под ред.: Г. К. Шарифова, Г. Мехти.- Баку, 1940.- С. 94-95.
 • Мехти, Гусейн. Художественная проза: [говорится и о произведениях Мир Джалала] / Г. Мехти // Декада азербайджанской литературы в Москве / Г. К. Шарифов [и др.]; под ред.: Г. К. Шарифова, Г. Мехти.- Баку, 1940.- С. 114-116.- С.205-208
 • Рыкачев, Я. "Манифест молодого человека" / Я. Рыкачев // Декада азербайджанской литературы в Москве / Г. К. Шарифов [и др.]; под ред.: Г. К. Шарифова, Г. Мехти.- Баку, 1940.- С. 85-87

İngilis dilində

 • Monument to Mir Jalal Pashayev // Ganja Monuments.- Baku, 2021.- P. 221.
 • Huseynova, Hajar Emin. Stylistical peculiarities of aphorizms in artistic works (novels) of Mir Jalal / H. E. Hüseynova // Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova; elmi red. T. M. Mütəllimov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018.- II cild.- S. 121-141.- İngiıs dilində.
 • Mir Jalal Pashayev // Azerbaijani Literature / Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan.- Baku, 2015.- P. 141-151.- İngilis dilində.
 • Arif, Mamed. Literature of Azerbaijan People / M. Arif; trans. S. K. Djebrailbekova; ed. E. V. Mikirtumova.- Baku, 1958.- P. 61-62.- İngilis dilində.

Digər dillərdə

 • Genceli, Mehdi. Mir Cəlal: 1908-1978 / M. Genceli // Azerbaycan / E. Afyoncu, A. Taşağıl, R. Sadık [et al.]; ed. T. E. Biber.- İstanbul, 2022.- S. 152-153.- Türk dilində.
 • Hüseynova, Həcər Emin qızı. Yazar Mir Celalin eserlerinde kullanılan vecizelerin üslup karakteri / H. E. Hüseynova // Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova; elmi red. T. M. Mütəllimov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018.- II cild.- S. 100-120.- Türk dilində.
 • Mir Celal: 1908-1978 // Örneklerle XX. Esr Azerbaycan Edebiyyatı / Mir Celãl, F. Hüseynov; tert.: K. Yavuz, E. Ülgen.- Ankara, 2008.- S. 582-590.- Türk dilində.
 • Мир Джалал (Пашаев): [краткая биография и сведения о творчестве писателя] // Словник списователу.- Прага, 1977.- С. 105.- Çex dilində.
 • Ереванлы, А. Отражение дружбы армянского и азербайджанского народов в литературе // Весна Азербайджана.- Ереван: 1960.- С. 167-170.- ermәni dilindә.
 • Назарян, Б. Творчество Мир Джалала // Весна Азербайджана.- Ереван: 1960.- С. 31-32.- ermәni dilindә.