Həyat və fəaliyyəti haqqında: Kitablar

Azərbaycan dilində

 • XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri / AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; elmi red. Ş. H. Alışanlı.
  V kitab: Mir Cəlal və müasirləri / Elçin, İ. Ə. Həbibbəyli, Ş. H. Alışanlı [et al.].- Bakı: Elm və təhsil, 2021.- 372 s.
 • Şirinov, Əli. Universitet, əzizim mənim...: [Mir Cəlal haqqında] / Ə. Şirinov; red. M. Seyid.- Mingəçevir: Mingəçevir Poliqrafiya Müəssisəsi MMC, 2019.- S. 4, 10, 57, 75, 77-79.
 • Mir Cəlal: (Paşayev Mir Cəlal Əli oğlu): biblioqrafiya = Мир Джалал: (Пашаев Мир Джалал Али оглы): библиография = Mir Jalal: (Pashayev Mir Jalal Ali oglu): bibliography / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası; layihənin rəh. Ə. M. Qarayev; tərt.: M. Ə. Vəliyeva, M. İbrahimova; elmi red., bur. məsul K. M. Tahirov; red. G. C. Səfərəliyeva.- Bakı : Zərdabi LTD MMC, 2018.- 496 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Mir Cəlalın milli ideyaları / N. Q. Cəfərov; elmi red. K. M. Tahirov; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2018.- 112 s.
 • Hüseynova, Həcər Emin qızı. Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova; elmi red. T. M. Mütəllimov.
  I cild.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018.- 430 s.
 • Hüseynova, Həcər Emin qızı. Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova; elmi red. T. M. Mütəllimov.
  II cild.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018.- 384 s.
 • Səlimxanlı, Dəyanət Fətulla oğlu. Soy ağacı: müqəddəs yolun işıqlı davamı: tədqiqat əsəri: [Mir Cəlal Paşayev - 110] / D. F. Səlimxanlı; tərt.: S. Tağıyev, R. Tağıyev; red.: L. Hüseynova [et al.].- Bakı: Şərq-Qərb, 2018.- 272 s.
 • Səlimxanlı, Dəyanət Fətulla oğlu. Soy ağacı: müqəddəs yolun işıqlı davamı: [Mir Cəlal Paşayev - 110] / D. Səlimxanlı.- Bakı: Şərq-Qərb, 2018.- 272 s.
 • Salamoğlu, Təyyar. Mir Cəlal nəsri və müasirlik: metodoloji münasibət kontekstində / T. Salamoğlu.- Bakı: Orxan, 2018.- 136 s.
 • Hüseynova, Həcər Emin qızı. Bədii əsərlərin üslubi sintaksisi: Mir Cəlalın bədii əsərləri əsasında: dərs vəsaiti / H. E. Hüseynova; red. B. Xəlilov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2016.- 232 s.
 • Həsənzadə, Nəriman Əliməmməd oğlu. Şərəfli insan: [Mir Cəlal haqqında xatirələr] / N. Ə. Həsənzadə.- Bakı: Milli Aviasiya Akademiyasının nəşriyyatı, 2014.- 37 s.
 • Mir Cəlal: 2 cilddə / tərt.-müəl. T.Ə. Əhmədov, red. Ə.M. Paşayeva.
  I cild: Həyatı, mühiti, ədəbi, elmi və pedaqoji fəaliyyəti.- Bakı: Nurlar NPM, 2014.- 348 s.
 • Mir Cəlal: 2 cilddə / tərt.-müəl. T.Ə. Əhmədov, red. Ə.M. Paşayeva.
  II cild: Fotosənədlər, əlyazmalar, epistolyar irs.- Bakı: Nurlar NPM, 2014.- 380 s.
 • Hüseynova, Həcər Emin qızı. Mir Cəlalın aforizmləri = Aphorisms of Mir Jalal = Афоризмы Мир Джалала / H. E. Hüseynova; ing dilinə tərc. T. Quliyeva; rus dilinə tərc. K. İslamova; elmi red.: T. Hüseynov, B. Ə. Xəlilov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 168 s.
 • Əlimirzəyev, Xalid Əlimirzə oğlu. Mənəvi borc: Mir Cəlal haqqında xatirələr / X. Ə. Əlimirzəyev; red. T. Mütəllimov.- Bakı: Elm və təhsil, 2014.- 336 s.
 • Mir Cəlal görkəmli yazıçı və ədəbiyyatşünas kimi: məqalələr toplusu / layihənin rəh. Ş. Şəmşirli; ön sözün müəl. Ş. H. Alışanlı; tərt. H. Misirov; red. Ə. Cabbarlı.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 108 s.
 • Pənah, Gülxani. Mir Cəlalın elmi-nəzəri görüşləri: monoqrafiya / G. Pənah; elmi red.: Q. M. Namazov, İ. S. Əliyeva, R. B. Rüstəmzadə.- Bakı: "Poeziya günü" NE, 2013.- 524 s.
 • Abdulla, Mahirə Gəncalı qızı. Əbədiyyət. An: fəlsəfi esselər = Eternity. A Moment: philosophic essays = Вечность. Мгновение: философские эссе: [Mir Cəlal yaradıcılığında milli şüur və həmrəylik problemi, hümanizm fəlsəfəsi, erməni məsələsi] / M. G. Abdulla; red. Nihalə.- Bakı: Adiloğlu, 2012.- 160 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Hacıyev, Aqil. Poeziyadan nəsrə: Mir Cəlal nəsrinin poetik əsasları / A. Hacıyev; elmi red. N.Q. Cəfərov; rəy.: Q.M. Namazov, Ə.M. Xəlilov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2011.- 37 s.
 • Həsənzadə, Nəriman Əliməmməd oğlu. İllər... pillələr... talelər... / N. Ə. Həsənzadə; tərt.-red. N. Həsənzadə.- Bakı: Oğuz eli, 2011.- 200 s.
 • İsmayılov, Yaqub Murad oğlu. Mir Cəlalın yaradıcılığı: monoqrafiya / Y. M. İsmayılov; elmi red. Ş. H. Alışanlı; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2010.- 292 с.
 • Mir Cəlal yaradıcılığında vətən sevgisi: [görkəmli Azərbaycan yazıçısı Mir Cəlal Paşayevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş konfransların materialları, 2008] / Regionların İnkişafı İctimai Birliyi; red. T. Həmid; tərt. İ. Əhmədov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2009.- 208 s.
 • Rəhimli, İlham Əziz oğlu. Məram: məbədə doğru gedən yol: [Mir Cəlal yaradıcılığının səhnə həyatı] / İ.Ə. Rəhimli; elmi red. N.A. Paşayeva; Regionların İnkişafı İctimai Birliyi.- Bakı: Çaşıoğlu, 2009.- 383 s.
 • Pənah, Gülxani. Mir Cəlalın elmi-nəzəri görüşləri: monoqrafiya / G. Pənah; elmi red.: Q. M. Namazov, İ. S. Əliyeva, R. B. Rüstəmzadə; ön sözün müəl. F. Qoca.- Bakı: "Poeziya günü" NE, 2009.- 525 s.
 • Abdulla, Mahirə Gəncalı qızı. Əbədiyyət. An: məqalələr: [Mir Cəlal yaradıcılığında milli şüur və həmrəylik problemi, hümanizm fəlsəfəsi, erməni məsələsi] / M. G. Abdulla; red. A. Q. Abbasov.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 60 s.
 • Dağlar unutmur: [Mir Cəlal haqqında gədəbəyli ziyalıların xatirələri] /tərt. N. Hacızadə; red. M. İsmayılzadə; ön sözün müəllifi N. Məmmədov.- Bakı: Nurlan, 2008.- 192 s.
 • Dəniz, Ramiz. Qəlblərdə yaşayan Mir Cəlal / R. Dəniz; red. Ç. Abdullayev.- Bakı: Yurd NPB, 2008.- 159 s.
 • Gülgün, Rəhilə. Göylər adamı: yazıçı, alim, pedaqoq Mir Cəlal haqqında esse-araşdırma: yeni yozum /R. Gülgün; red., ön sözün müəl. N.Q. Cəfərov; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Kür-Araz Nəşriyyat Evi, 2008.- 246 s.
 • Seyidov, Mirkazım. Əbədiyaşar ömrün manifesti: 16 fəsildən ibarət poema: [poema ədəbiyyatımızın və elmimizin görkəmli nümayəndəsi, pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin mənalı ömür yolu, yaradıcılığının rəngarəng obrazlar aləmi barədə poetik təəssüratlar toplusudur] / M. H. Seyidov; red. N. Q. Cəfərov ; H. Əliyev adına Beynəlxalq Azərbaycan Forumu.- Bakı : Nurlan, 2008. - 532 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Hüseynova, Həcər Emin qızı. Mir Cəlalın obrazlı dili: [Mir Cəlal Paşayevin 100 illik yubileyinə ithaf olunur] / H. E. Hüseynova; red. A.М. Qurbanov.- Bakı: Elm, 2007.- 164 s.
 • Hidayət. Mir Cəlal dünyasından sətirlər: esse = Вехи мира Мир Джалала: эссе /H.X. Orucov.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2006.- 84 s.
 • Mir Cəlal: biblioqrafiya / M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt.-müəl. N. P. Nağıyeva; elmi red. Ş. Ə. Axundov; red.: K. M. Tahirov, M. Ə. Vəliyeva.- Bakı: Adiloğlu, 2006.- 260 s.
 • Əlimirzəyev, Xalid Əlimirzə oğlu. Mənəvi borc: Mir Cəlal haqqında xatirələr / X. Ə. Əlimirzəyev; red. T. Mütəllimov.- Bakı: Nurlan, 2006.- 192 s.
 • Tapdıq, İlyas. Əziz bir insanı xatırlayıram: Mir Cәlal haqqında xatirələr / İ. Tapdıq; red. N. Hacızadə.- B., 1999.- 26 s.
 • Mir Cəlal: müasirlərinin xatirələrində və yaradıcılığından örnəklər / tərt., ön sözün müəl. T. Ə. Əhmədov, red. İ. Vəliyev.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1998.- 232, 48 s.
 • Mir Cәlal Paşayev: 1969-1998: biblioqrafiya / M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası; tərt. R. Muradova.- B., 1998.- 70 s.
 • Hüseynov, Əhəd Məmmədəli oğlu. Mir Cəlal / Ə. M. Hüseynov; tərt. Ü. Hüseynova; red. A. Hüseynov.- Bakı: Yazıçı, 1991.- 192 s.
 • İsmayılov, Yaqub Murad oğlu. Mir Cәlalın yaradıcılığı /Y. İsmayılov; red. B. Nəbiyev; Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Elm, 1975.- 236 s.
 • Mir Cəlal: 1928-1968: biblioqrafiya / Azərbaycan SSR EA-nın Əsaslı kitabxanası; tərt.: N. Teymurova.- B.: Azərbaycan SSR EA Nəiriyyatı, 1968.- 140 s.
 • Xəndan, Cəfər. Mir Cəlal / C. Xəndan; Azərbaycan SSR Siyasi və elmi bilikləri yayan cəmiyyət.- Bakı, 1958.- 48 s.
 • Xəndan, Cəfər. Mir Cəlal: anadan olmasının 50 illiyi münasibətilə / C. Xəndan; red. N. Babayev; Azərb. SSR Siyasi və Elmi Bilikləri Yayan Cəmiyyət.- Bakı, 1958.- 48 s.

İngilis dilində

 • Mir Jalal: writer, literary critic: 1908-1978 / Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan; trans. K. Nasibova; ed. J. Huseynov.- Baku: KHAN Publishing House, 2015.- 36 p.- İngilis dilində.
 • Orujov, Hidayat Xudush oglu. Lines from the Realm of Mir Jalal = Les pages de l'unuvers de Mir Djalal / H. X. Orujov.- Baku: Apostrof, 2010.- 45 p.- İngilis və fransız dillərində.