Əsərləri: Dərsliklərdə dərc olunanlar

 • Gülbәslәyәn qız: hekayə // Әdәbiyyat: 6-cı sinif üçün / C. Әhmәdov, İ. Babayev.- B., 1989.- S. 171-174.
 • İki rәssam: hekayə // Әdәbiyyat: 4-cü sinif üçün / M. Rzaquluzadә, Ş. Mikayılov.- B., 1988.- S. 64-68.
 • Lәyaqәt: hekayələr // Әdәbiyyat: 4-cü sinif üçün / M. Rzaquluzadә, Ş. Mikayılov.- B., 1988.- S. 214-219.
 • Zәhmәt, Ağıl, Bәxt: nağıl // Oxu: 4-cü sinif üçün / N. Kazımov.- B., 1988.- S. 140-142.
 • Bir gәncin manifesti: ayrı-ayrı fәsillәrdәn parçalar // Әdәbiyyat: 7-ci sinif üçün / H. Әfәndiyev, Z. Әliyeva.- B., 1987.- S. 121-171.
 • Gülbәslәyәn qız: hekayə // Әdәbiyyat: 6-cı sinif üçün / C. Әhmәdov, İ. Babayev.- B., 1987.- S. 171-174.
 • Bir gәncin manifesti: ayrı-ayrı fәsillәrdәn parçalar // Әdәbiyyat: 7-ci sinif üçün / H. Әfәndiyev, Z. Әliyeva.- B., 1985.- S. 121-172.
 • Gülbәslәyәn qız: hekayə // Әdәbiyyat: 6-cı sinif üçün / C. Әhmәdov, İ. Babayev.- B., 1985.- S. 171-174
 • İki rәssam: hekayə //  Әdәbiyyat: 4-cü sinif üçün / M. Rzaquluzadә, Ş. Mikayılov.- B., 1985.- S. 64-68.
 • Lәyaqәt: hekayə //  Әdәbiyyat: 4-cü sinif üçün / M. Rzaquluzadә, Ş. Mikayılov.- B., 1985.- S. 214-219.
 • Bir gәncin manifesti: ayrı-ayrı fәsillәrdәn parçalar // Әdәbiyyat: 7-ci sinif üçün / H. Әfәndiyev, Z. Әliyeva.- B., 1984.- S. 121-173.
 • Gülbәslәyәn qız: hekayə // Әdәbiyyat: 6-cı sinif üçün / C. Әhmәdov, İ. Babayev.- B., 1984.- S. 206-208.
 • Şәfәqdәn qalxanlar: hekayə // Әdәbiyyat: 6-cı sinif üçün / C. Әhmәdov, İ. Babayev.- B., 1984.- S. 209-212.
 • Lәyaqәt: hekayə // Әdәbiyyat: 4-cü sinif üçün / M. Rzaquluzadә, Ş. Mikayılov.- B., 1984.- S. 187-195.
 • Bir gәncin manifesti: ayrı-ayrı fәsillәrdәn parçalar // Әdәbiyyat: 7-ci sinif üçün / H. Әfәndiyev, Z. Әliyeva.- B., 1983.- S. 121-170.
 • Gülbәslәyәn qız: hekayə // Әdәbiyyat: 6-cı sinif üçün / C. Әhmәdov, İ. Babayev.- B., 1983.- S. 206-209.
 • Şәfәqdәn qalxanlar: hekayə // Әdәbiyyat: 6-cı sinif üçün / C. Әhmәdov, İ. Babayev.- B., 1983.- S. 209-212.
 • İki rәssam: hekayə // Әdәbiyyat: 4-cü sinif üçün / M. Rzaquluzadә, Ş. Mikayılov.- B., 1983.- S. 57-60.
 • Lәyaqәt: hekayə // Әdәbiyyat: 4-cü sinif üçün / M. Rzaquluzadә, Ş. Mikayılov.- B., 1983.- S. 189-193.
 • Söyüd kölgәsi: hekayə // Azәrbaycan dili: rus mәktәbinin 8-9-cu siniflәri üçün / Y. Qarabağlı [et al].- B., 1983.- S. 73-74.
 • Bir gәncin manifesti: ayrı-ayrı fәsillәrdәn parçalar // Әdәbiyyat: 7-ci sinif üçün / H. Әfәndiyev, Z. Әliyeva.- B., 1982.- S. 124-173.
 • Gülbәslәyәn qız: hekayə // Әdәbiyyat: 6-cı sinif üçün / İ. Babayev, C. Әhmәdov.- B., 1982.- S. 206-209.
 • Şәfәqdәn qalxanlar: hekayə // Әdәbiyyat: 6-cı sinif üçün / İ. Babayev, C. Әhmәdov.- B., 1982.- S. 210-212.
 • İki rәssam: hekayə // Әdәbiyyat: 4-cü sinif üçün / M. Rzaquluzadә, Ş. Mikayılov.- B., 1982.- S. 57-60.
 • Lәyaqәt: hekayə // Әdәbiyyat: 4-cü sinif üçün / M. Rzaquluzadә, Ş. Mikayılov.- B., 1982.- S. 89-193.
 • Bir gәncin manifesti: ayrı-ayrı fәsillәrdәn parçalar // Әdәbiyyat: 7-ci sinif üçün / H. Әfәndiyev, Z. Әliyeva.- B., 1981.- 14-cü nәşri.- S. 124-173
 • İki rәssam: hekayələr // Әdәbiyyat: 4-cü sinif üçün / M. Rzaquluzadә, Ş. Mikayılov.- B., 1981.- S. 57-60.
 • Lәyaqәt: hekayə // Әdәbiyyat: 4-cü sinif üçün / M. Rzaquluzadә, Ş. Mikayılov.- B., 1981.- S. 189-193.
 • İki rәssam: hekayə // Әdәbiyyat: 4-cü sinif üçün / M. Rzaquluzadә, Ş. Mikayılov.- B., 1980.- S. 57-60.
 • Lәyaqәt: hekayə // Әdәbiyyat: 4-cü sinif üçün / M. Rzaquluzadә, Ş. Mikayılov.- B., 1980.- S. 189-193.
 • Qocaman müәllimin dediklәri: hekayə: [hekayə ixtisarla verilmişdir] // Azәrbaycan dili: rus mәktәbinin 7-ci sinfi üçün / A. Abdullayev.- B., 1979.- S. 124-125.
 • Titrәk bir sәs: hekayə // Azәrbaycan dili: rus mәktәbinin 7-ci sinfi üçün / A. Abdullayev.- B., 1979.- S. 86-87.
 • Qocaman müәllimin dediklәri: hekayə: [hekayə ixtisarla verilmişdir] // Azәrbaycan dili: rus mәktәbinin 7-ci sinfi üçün / A Abdullayev.- B., 1978.- S. 124-125.
 • Titrәk bir sәs: hekayə // Azәrbaycan dili: rus mәktәbinin 7-ci sinfi üçün / A. Abdullayev.- B., 1978.- S. 86-87.
 • Qocaman müәllimin dediklәri: hekayə: [hekayə ixtisarla verilmişdir] // Azәrbaycan dili: rus mәktәbinin 7-ci sinfi üçün / tərt. A. Abdullayev.- B., 1977.- S. 124-125.
 • Titrәk bir sәs: hekayə // Azәrbaycan dili: rus mәktәbinin 7-ci sinfi üçün / tərt. A. Abdullayev.- B., 1977.- S. 86-87.
 • Titrәk bir sәs: hekayə // Azәrbaycan dili: rus mәktәbinin 7-ci sinfi üçün / A. Abdullayev.- B., 1975.- S. 86-87.
 • İclas qurusu; Sәfәr: hekayəlәr // Azәrbaycan dili: rus mәktәbinin 10-cu sinfi üçün dәrslik / A. Qurbanov, K. Mikayılov.- B., 1974.- S. 57.
 • Gülbәslәyәn qız: hekayə //  Әdәbiyyat: 6-cı sinif üçün / İ. Babayev, C. Әhmәdov.- B., 1973.- S. 206-209.
 • Şәfәqdәn qalxanlar: hekayə //  Әdәbiyyat: 6-cı sinif üçün / İ. Babayev, C. Әhmәdov.- B., 1973.- S. 210-212.
 • Әrik ağacı: hekayə // Әdәbiyyat: dәrslik-müntәxabat: 6-cı sinif üçün.- B., 1972.- S. 121-126.- 
 • Bir gәncin manifesti: romandan parçalar / Әdәbiyyat: 7-ci sinif üçün //  H. Әfәndiyev, Z. Әliyeva.- B., 1971.- S. 136-189.
 • Әrik ağacı: hekayə: [hekayə ixtisarla verilmişdir] // Әdәbiyyat: dәrslik-müntәxabat: 6-cı sinif üçün.- B., 1971.- S. 121-126.
 • Әrik ağacı: hekayə // Әdәbiyyat: dәrslik-müntәxabat: 6-cı sinif üçün.- B., 1969.- S. 121-126.
 • İftixar: hekayə //  Azәrbaycan dili: rus mәktәbinin 7-ci sinfi üçün / tərt. A. Abdullayev.- B., 1969.- S. 101-102.
 • İtә ataram, yada satmaram; Badam ağacları: hekayəlәr // Azәrbaycan dili: rus mәktәbinin 10-cu sinfi üçün / tərt. A. Axundov, H. Hәsәnov.- B., 1969.- S. 60-64.
 • Söyüd kölgәsi: hekayə // Azәrbaycan dili: rus mәktәbinin 8-ci sinfi üçün / Y. Qarabağlı, R. Qasımova.- B., 1969.- S. 57-58.
 • Badam ağacları: hekayə // Әdәbiyyat: orta mәktәbin 6-cı sinfi üçün müntәxәbat / İ. Babayev.- B., 1961.- S. 125-132.
 • Bahar: "Bir gәncin manifesti"ndәn // Әdәbi qiraәt: yeddiillik vә orta mәktәbin 5-ci sinfi üçün / Q. Musayev.- B., 1961.- S. 59-68.
 • Bahar: "Bir gәncin manifesti"ndәn // Әdәbi qiraәt: yeddiillik vә orta mәktәbin 5-ci sinfi üçün / Q. Musayev.- B., 1959.- S. 62-71.
 • Muştuluq: hekayə // Ana dili: ibtidai mәktәbin 4-cü sinfi üçün / M. Rzaquluzadә.- B., 1959.- S. 137-140.
 • Bahar: "Bir gәncin manifesti"ndәn // Ana dili: azsavadlılar üçün qiraәt kitabı / S. Şәfiyev.- B., 1958.- S. 57-59.
 • Mәdәndә yanğın: hekayə // Ana dili: azsavadlılar üçün qiraәt kitabı / S. Şәfiyev.- B., 1958.- S. 57-59.
 • Balaca ceyran: hekayə // Ana dili: ibtidai mәktәbin 4-cü sinfi üçün / M. Rzaquluzadә.- B., 1956.- S. 160-162.
 • Bahar: "Bir gәncin manifesti"ndәn // Әdәbi qiraәt: yeddiillik vә orta mәktәbin 5-ci sinfi üçün / Q. Musayev.- B., 1955.- S. 61-70.
 • Nanәnin hünәri: hekayə // Әdәbi qiraәt: yeddiillik vә orta mәktәbin 5-ci sinfi üçün / Q. Musayev.- B., 1955.- S. 125-133.
 • Bahar: "Bir gәncin manifesti"ndәn // Әdәbi qiraәt: yeddiillik vә orta mәktәbin 5-ci sinfi üçün / Q. Musayev.- B., 1953.- S. 87-96.
 • Bahar: "Bir gәncin manifesti"ndәn // Әdәbi qiraәt: yeddiillik vә orta mәktәbin 5-ci sinfi üçün / tərt. Q. Musayev - B., 1951.- S. 122-129.
 • Nanәnin hünәri: hekayə // Әdәbi qiraәt: yeddiillik vә orta mәktәbin 5-ci sinfi üçün / Q. Musayev.- B., 1951.- S. 233-241.
 • Qardaş qanı: hekayə // Qiraət kitabı: rus orta mәktәbinin 9-cu sinfi üçün / T. Məmmədov.- B., 1950.- S. 120-123.
 • Kirov: povestdәn parça // Әdәbi qiraәt: yeddiillik vә orta mәktәbin 7-ci sinfi üçün / H. Әfәndiyev.- B., 1949.- S. 383-391.
 • Ananın köynәyi: hekayə //  Әdәbiyyat: 5-ci sinif üçün / tərt. H. Araslı.- B., 1948.- S. 37-40.
 • Bahar: "Bir gәncin manifesti"ndәn // Qiraәt kitabı: rus orta mәktәbinin 9-cu sinfi üçün / Q. Mәmmәdov.- B., 1948.- S. 39-43.
 • Bahar: "Bir gәncin manifesti"ndәn //  Әdәbi qiraәt: 4-cü sinif üçün / M. Rzaquluzadә.- B., 1948.- S. 250-255.
 • Dirilәn adam: romandan parça // Müasir әdәbiyyat: orta mәktәbin 10-cu sinfi üçün / M. Arif, C. Xәndan.- B., 1948.- S. 127-130.
 • Göylәr adamı: hekayə // Әdәbiyyat: 5-ci sinif üçün / tərt. H. Araslı.- B., 1948.- S. 49-57.
 • İftixar: hekayə // Qiraәt kitabı: rus orta mәktәbinin 7-ci sinfi üçün / tərt. A. Abdullayev.- B., 1948.- S. 13-16.
 • Qardaş qanı: hekayə // Qiraәt kitabı: rus orta mәktәbinin 9-cu sinfi üçün / T. Mәmmәdov.- B., 1948.- S. 117-119.
 • Nanәnin hünәri: hekayə // Ədəbiyyat: 5-ci sinif üçün / H. Araslı.- B., 1948.- S. 40-48.
 • Söyüd kölgәsi: hekayə // Qiraәt kitabı: rus orta mәktәbinin 8-ci sinfi üçün / A. Abdullayev.- B., 1948.- S. 27-29.
 • Bahar: "Bir gәncin manifesti"ndәn // Әdәbiyyat: yeddiillik vә orta mәktәblәrin 6-cı sinfi üçün / tərt. M. Rzaquluzadә.- B., 1947.- S. 185-190.
 • Analar yarışı: hekayə // Әdәbiyyat müntәxәbatı: orta mәktәbin 10-cu sinfi üçün / M. Arif.- B., 1946.- S. 295-300.
 • Dirilәn adam: romandan parça // Әdәbiyyat müntәxәbatı: orta mәktәbin 10-cu sinfi üçün / M. Arif.- B., 1946.- S. 289-294.
 • Hilal dayı: hekayə // Әdәbiyyat müntəxəbatı: ermәni orta mәktәblәri üçün / tərt. Q. Mәmmәdov, A. Axundov.- B., 1940.- S. 90-96.
 • Sara: hekayə // Әdәbiyyat müntəxəbatı: ermәni orta mәktәblәri üçün / Q. Məmmədov, A. Axundov.- B., 1940.- S. 86-90.
 • Nanәnin hünәri: hekayə // Bədii oxu: natamam orta və orta məktəb üçün / tərt. H. Araslı.- B., 1939.- S. 27-35.
 • Hilal dayı: hekayə // Әdәbiyyat müntəxəbatı: rus mәktәblәrinin 9 vә 10-cu siniflәri üçün.- B., 1939.- S. 86-90.
 • Sara: hekayə // Әdәbiyyat müntəxəbatı: rus mәktәblәrinin 9 vә 10-cu siniflәri üçün.- B., 1939.- S. 80-86.
 • Nanәnin hünәri: hekayə // Ədəbiyyat müntəxəbatı: rus orta məktəbi üçün / tərt A. Abdullayev.- B., 1938.- S. 132-138.
 • Nifrәt: romandan parça // Әdәbiyyat müntəxəbatı: rus orta mәktәbi üçün / tərt. A. Abdullayev.- B., 1938.- S. 139-145.