Əsərləri: Dissertasiyalar

  • Azərbaycanda ədəbi məktəblər: 1905-1917: filologiya elm. dok. ... dissertasiya.- Bakı, 1946.- 492 s.
  • Füzulinin poetik xüsusiyyətləri haqqında: filologiya elm. namizədi ... dissertasiya.- Bakı, 1939.- 133 s.