Əsərləri: Ədəbi-tənqidi və publisistik məqalələr

Azərbaycan dilində

 • Abdulla Şaiq // Abdulla Şaiq: kitab-albom / T. Ə. Əhmədov; layihənin rəh. Ə. M. Qarayev; red. Ü. K. Talıbzadə.- Bakı, 2009.- S. 66.
 • Süleyman Rüstəm // Azərbaycanın xalq şairi Süleyman Rüstəm / Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı, 1987.- S. 69-82.
 • Əhmədov, Teymur Əkbər oğlu. Səməd Vurğun: [Mir Cəlal Səməd Vurğun haqqında] / T. Ə. Əhmədov; red. C. H. Cəfərov.- Bakı, 1986.- S. 53, 357.
 • Әsrin oğlu: [Müәllifin 1970-ci ilin mayında ADU-da Әbdürrəhimbəy Haqverdiyevin anadan olmasının 100 illiyinә hәsr olunmuş xatirә gecәsindәki çıxışı] - Yazıçının arxivindәn // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1984.- 20 aprel.- S. 8.
 • Süleyman Rüstəm // Süleyman Rüstəm: məqalələr / T. Ə. Əhmədov; red. C. H. Cəfərov.- Bakı, 1982.- S. 123-124.
 • Abdulla Şaiq // Şaiqanə yad et: xatirələr, məqalələr, bədii əsərlər / tərt. K. Talıbzadə.- Bakı, 1981.- S. 84
 • Dahi söz ustası: [Lev Nikolayeviç Tolstoy haqqında] //Sәnәtkara töhfә: mәqalәlәr mәcmuәsi.- B., 1978.- S. 77-90.
 • Yüksәk idealların tәcәssümü: [Yeni Konstitusiya layihәsi haqqında] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1977.- 8 oktyabr.- S. 6.
 • Әsәrlәrindә yaşayacaq: [Әhmәd Cәmilin vәfatı münasibәtilә] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1977.- 1 oktyabr.- S. 4.
 • Böyük dost haqqında kiçik qeydlәr: [Sәmәd Vurqun haqqında] //S. M. Kirov adına Azәrbaycan Dövlәt Universitetin elmi әsәrlәri: Dil vә әdәbiyyat seriyası.- 1976.- № 5.- S. 99-102.
 • Xalq idrakının qığılcımları: [Şifahi xalq әdәbiyyatından nümunәlәr] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1976.- 24 aprel.- S. 7.
 • Bir elçi kimi: [Səməd Vurğun haqqında xatirə] // Bakı.- 1976.- 20 mart.- S. 4.
 • Xahiş, tәlәb, mәslәhәt; Anamın sevinci; Mәhәbbәtә zor yoxdur: kiçik hekayәlәr // Ulduz.- 1975.- № 10.- S. 24-29.
 • Xeyirxah arzular: [Azәrbaycanda sovet әdәbiyyatı günlәri münasibәtilә] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1975.- 1 oktyabr.- S. 11.
 • İnsanlıq dünyası: romandan bir parça // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1975.- 28 iyun.- S. 6-7.
 • İbadoğlu, Əbülfəz. Tədqiqat tarixi: [Mir Cəlalın əsərləri haqqında] / Ə. İbadoğlu // Cəlil Məmmədquluzadə: həyat və yaradıcılığı / Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı, 1974.- S. 301-302, 308-309.
 • Gülhüseyn Hüseynoğlu haqqında: müqəddimə // Seçilmiş əsərləri / G. Hüseynoğlu.- B., 1974.- S. 5-8
 • Hәyat, zәhmәt, hekayә: ["Әdәbiyyat vә incәsәnәt" qәzetinin müasir hekayә barәdә keçirdiyi söhbәtdә çıxışı] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1974.- 2 noyabr.- S. 8-11.
 • Xalq lirikasında sәnәtkarlıq // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1974.- 29 iyun.- S. 6-7.
 • Böyük şair-filosof: [Seyid İmadәddin Nәsimi haqqında] // S. M. Kirov adına Azәrbaycan Dövlәt Universiteti. Elmi әsәrlәr: Dil vә әdәbiyyat seriyası.- 1974.- № 3.- S. 24-31.
 • Xatirə dəftərindən: [Səməd Vurğun haqqında] // Qalacaqdır dünyada...: Səməd Vurğun haqqında xatirələr / tərt. C. Məmmədbəyov; red. K. A. Talıbzadə.- Bakı, 1973.- S. 200-204.
 • Canlı lövhәlәr: [Gülhüseyn Hüseynoğlunun anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1973.- 27 oktyabr.- S. 15.
 • Poemalarda müasirlik: [Səməd Vurğunun "Muğan", Mikayıl Müşfiqin "Mingәçevir hәsrәti" vә Nəriman Hәsәnzadәnin "Nәriman" poeması haqqında] // Ulduz.- 1973.- № 9.- S. 57-61.
 • Qaynar hәyat vә iti qәlәm: [Sumqayıt şәhәrinin bәdii әsәrlәrdә işıqlandırılması haqqında] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1973.- 7 aprel.- S. 2.
 • Şәrәfli mübarizә yolu: ["Azәrbaycan" jurnalının 50 illiyi münasibәtilә] // Azәrbaycan.- 1973.- № 3.- S. 107-108.
 • İlham vә qüdrәt mәnbәyi: [RSFSR günlәri münasibәtilә] // Bakı.- 1972.- 2 oktyabr.- S. 4.
 • Realist әdib: [Nəriman Nәrimanov haqqında] // Elm vә hәyat.- 1972.- № 5.- S. 12-14.
 • Realist cәbhәdә: [görkәmli yazıçı Məmməd Səid Ordubadinin anadan olmasının 100 illiyi münasibәtilә] // Bakı.- 1972.- 12 aprel.- S. 4.
 • Bir qəlbin yanğısı // Kirpi.- 1971.- № 18.- S. 6 .
 • Yaradıcılıq eşqi: [Mirzə İbrahimovun anadan olmasının 60 illiyi münasibәtilә] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1971.- 4 dekabr.- S. 9.
 • Әdibin şәrәfli yolu: [Mirzə İbrahimovun anadan olmasının 60 illiyi münasibətilə] // Azәrbaycan.- 1971.- № 10.- S. 26-29.
 • Yeni kәndin nәğmәkarı: [Yazıçı M. Davtyanın anadan olmasının 60 illiyi münasibәtilә] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1971.- 23 yanvar.- S. 12.
 • Böyük әdib: [Әbdürrəhimbəy Haqverdiyevin anadan olmasının 100 illiyi münasibәtilә] // Bakı.- 1970.- 24 dekabr.- S. 4.
 • Fırtınadan doğulanlar: [Azәrbaycan komsomolunun 50 illiyi münasibәtilә] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1970.- 7 noyabr.- S. 6.
 • Sosialist inqilabı vә sovet әdәbiyyatı // Azәrbaycan.- 1970.- № 9.- S. 3-16.
 • Qiymәtli tәdqiqat әsәri: [Yәhya Seyidovun "Mehdi Hüseynin yaradıcılıq yolu" adlı elmi әsәri haqqında] // Bakı.-1970.- 25 mart.- S. 4.
 • Sabir haqqında monoqrafiya: [Mәmmәd Mәmmәdovun "M. Ә. Sabir vә Azәrbaycan demokratik mәtbuatı" adlı monoqrafiyası haqqında] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1970.- 10 yanvar.- S. 10.
 • Hәyat mәktәbi: [Azәrbaycan Dövlәt Universitetinin 50 illik yubileyi münasibәtilә] // Bakı.- 1969.- 31 oktyabr.- S. 4.
 • İnkişaf yollarında: [Azәrbaycan Dövlәt Universitetinin 50 illiyi münasibәtilә] // Azәrbaycan müәllimi.- 1969.- 31 oktyabr.- S. 4.
 • Zәngin yaradıcılıq yolu: [Mehdi Hüseynin yaradıcılığı haqqında] // Azәrbaycan.- 1969.- № 4.- S. 34-36.
 • Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixi kafedrası: [Azәrbaycan Dövlәt Universitetinin 50 illiyi münasibәtilә] // Azәrbaycan müәllimi.- 1969.- 19 mart.- S. 4.
 • Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixi kafedrası / Mir Cәlal, P. Xәlilov // S. M. Kirov adına Azәrbaycan Dövlәt Universiteti elmi әsәrlәr: Dil vә әdәbiyyat seriyası.- 1969.- № 1.- S. 3-9.
 • Sovet әdәbiyyatının banisi: [Maksim Qorkinin anadan olmasının 100 illiyi qarşısında] // S. M. Kirov adına ADU-nun Elmi Әsәrlәri: Dil vә Әdәbiyyat seriyası.- 1968.- № 2.- S. 9-10.
 • Bәdii söz ustalarının böyük müәllimi: [Maksim Qorkinin anadan olmasının 100 illiyi qarşısında] // Azәrbaycan.- 1968.- № 1.- S. 123-125.
 • İrәliyә, yüksәklәrә: [Yeni il münasibәtilә] // Bakı.- 1967.- 31 dekabr.- S. 4.
 • Әsәr necә yaranır // Azәrbaycan gәnclәri.- 1967.- 12 dekabr.- S. 4.
 • Әsәr necә yaranır // Ulduz.- 1967.- № 11.- S. 15-17.
 • Gülüş – bәdii silah kimi // S. M. Kirov ad. ADU-nun elmi әsәrlәri: Dil vә әdәbiyyat seriyası.- 1967.- № 6.- S. 3-14.
 • İnqilab dövrünün böyük әdibi: [Cəlil Mәmmәdquluzadәnin anadan olmasının 100 illiyi münasibәtilә] // Azərbaycan gəncləri.- 1967.- 4 iyun.- S. 4.
 • Böyük ədib: [Cəlil Məmmədquluzadənin anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə] // Yeni söz.- 1967.- 3 iyun.- S. 4.
 • Böyük ədib: [Cəlil Məmmədquluzadənin anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə] // Bolluq uğrunda.- 1967.- 3 iyun.- S. 4.
 • İnqilab vә әdәbiyyat elmi: [Böyük Oktyabr sosialist inqilabının 50 illiyi münasibәtilә] // S. M. Kirov adına ADU-nun elmi әsәrlәri: Dil vә әdәbiyyat seriyası.- 1967.- № 4-5.- S. 3-9.
 • Səni sevir, səni unutmuruq: [Cəlil Məmmədquluzadənin anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə] // Azərbaycan.- 1967.- № 5.- S. 78-80.
 • Günün tәlәblәri sәviyyәsinә: [Sovet yazıçılarının IV qurultayı münasibәtilә] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1967.- 20 may.- S. 16.
 • Qaynar həyat və iti qələm // Ədəbiyyat və incəsənət.- 1967.- 7 aprel.- S. 2.
 • İnqilab dövrünün böyük әdibi: [Cəlil Mәmmәdquluzadәnin anadan olmasının 100 illiyi münasibәtilә] // S. M. Kirov adına ADU-nun elmi әsәrlәri: Dil vә әdәbiyyat seriyası.- 1967.- № 2.- S. 3-5.
 • Mәmmәd Sәid Ordubadi //Azәrbaycan Sovet әdәbiyyatı: ali mәktәblәr üçün dәrslik /red.: Ə. Mirəhmədov, B. M. Vahabzadə, F. Hüseynov.- B., 1966.- S. 158-172.
 • Hekayədәn danışaq // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1966.- 12 noyabr.- S. 4.
 • C. Mәmmәdquluzadә yaradıcılığında xәlqilik: [Anadan olmasının 100 illiyi münasibәti ilә] // Azәrbaycan.- 1966.- № 8.- S. 124-132.
 • Satira jurnalları: [Nazim Axundovun "Azәrbaycan satira jurnalları" adlı doktorluq dissertasiyası haqqında] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1966.- 23 iyul.- S. 4.
 • Xatirә dәftәrindәn: [Səməd Vurğunun anadan olmasının 60 illiyi münasibәtilә] // Bakı.- 1966.- 14 may.- S. 4.
 • Mәzlum Şәrqin böyük әdibi: [Cəlil Mәmmәdquluzadәnin anadan olmasının 100 illiyi qarşısında] // S. M. Kirov adına ADU-nun elmi әsәrlәri: Dil vә әdәbiyyat seriyası.- 1966.- № 4.- S. 3-5.
 • Böyük günlәr şairi: [Süleyman Rüstәmin anadan olmasının 60 illiyi münasibәtilә] // Bakı.- 1966.- 14 aprel.- S. 4.
 • Xalqımız...: [Yazıçı Mir Cәlal öz yaradıcılıq planları haqqında] // Elm vә hәyat.- 1966.- № 3.- S. 4-5.
 • Nәzәri tәhlilә diqqәti artırmalı: [Azәrbaycan yazıçılarının IV qurultayı qarşısında] // Azәrbaycan.- 1965.- №12.- S. 5-7.
 • Qanadlı qızlar: hekayə // Azәrbaycan qadını.- 1965.- № 6.- S. 18-19.
 • "XIX әsr Azәrbaycan-rus әdәbi әlaqәlәri inkişafının mәrhәlәlәri": [Şamil Qurbanovun eyni adlı doktorluq dissertasiyası haqqında] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1965.- 12 iyun.- S. 4.
 • Ağır itki: [Mehdi Hüseynin vәfatı münasibәtilә] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1965.- 13 mart.- S. 4.
 • Kiçik hekayәlәrin böyük ustası: [Cəlil Mәmmәdquluzadәnin anadan olmasının 100 illiyi qarşısında] // Azәrbaycan.- 1965.- № 2.- S. 53-60.
 • "Füzulinin lirikası": [Mirzәağa Quluzadәnin eyni adlı tәdqiqat әsәri haqqında] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1965.- 27 fevral.- S. 4.
 • Gәncliyin qәdrini bilәk: [Tәrbiyә mövzusunda] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1964.- 19 sentyabr.- S. 4.
 • Müsәlmanlıq vә tәrәqqi barәsindә // Kirpi.- 1964.- № 7.- S. 6.
 • Bir hekayә barәdә: [Mehdi Hüseynin "Rәqiblәr" hekayәsi haqqında] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1964.- 18 iyul.- S. 4.
 • Görkәmli alim, gözəl insan: [Məmməd Arif Dadaşzadәnin anadan olmasının 60 illiyi münasibәtilә] // Bakı.- 1964.- 29 iyun.- S. 4.
 • Azәrbaycan әdәbiyyatında realizmin müәyyәnlәşmәsi vә inkişafı haqqında // S. M. Kirov adına ADU-nun elmi әsәrlәri: Dil vә әdәbiyyat seriyası.- 1964.- № 3.- S. 17-30.
 • Sənət və ədəbiyyatda tipiklik məsələsi // Ədəbiyyatşünaslığın əsasları: dərslik / elmi red. P. Xəlilov.- Bakı, 1963.- S. 23-35.
 • Bədii nəsrin dili // Ədəbiyyatşünaslığın əsasları: dərslik / elmi red. P. Xəlilov.- Bakı, 1963.- S. 73-93.
 • Lirik növ // Ədəbiyyatşünaslığın əsasları: dərslik / elmi red. P. Xəlilov.- Bakı, 1963.- S. 94-97.
 • Heca vəzni // Ədəbiyyatşünaslığın əsasları: dərslik / elmi red. P. Xəlilov.- Bakı, 1963.- S. 97-103.
 • Sərbəst vəzn // Ədəbiyyatşünaslığın əsasları: dərslik / elmi red. P. Xəlilov.- Bakı, 1963.- S. 120-122.
 • Azərbaycan yazılı ədəbiyyatında seirin əsas şəkilləri // Ədəbiyyatşünaslığın əsasları: dərslik / elmi red. P. Xəlilov.- Bakı, 1963.- S. 135-145.
 • Yazılı ədəbiyyatda epik əsərlərin şəkilləri // Ədəbiyyatşünaslığın əsasları: dərslik / elmi red. P. Xəlilov.- Bakı, 1963.- S. 166-176.
 • Maraqlı hekayәlәr vә oçerklәr: müqəddimə // Həyatımızdan səhifələr / M. Əkbər; red. S. Tahirova.- B., 1963.- S. 78.
 • Oktyabra layiq, zәmanәmizә layiq: [Oktyabr inqilabının 46-cı ildönümü münasibәti ilә] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1963.- 5 noyabr.- S. 4.
 • Nәzәri fikir zәif olduqda: ["Azәrbaycan romanının yaradıcılıq problemlәri"nә hәsr olunmuş müşavirәdә çıxışından] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1963.- 19 oktyabr.- S. 4.
 • Mәktәb vә mәktәblilәr günü: [Yeni dәrs ilinin başlanması münasibәtilә] // Bakı.- 1963.- 31 avqust.- S. 4.
 • Yazıçı vә hәyat: [MK-nın ideoloji iş barәdә 1963-cü il iyun plenumu vә yazıçıların üzәrinә düşәn vәzifәlәrdәn danışılır] // Azәrbaycan.- 1963.- № 7.- S. 12-15.
 • Günün hekayәlәri: Öyrәncәkli; Ay İsmayıl, başa sal; Müdafiә vәkili; O yana baxan; Paho, pahoo... vay; Tıq-tıq-tıq... // Azәrbaycan.- 1963.- № 5.- S. 9-26.
 • Böyük hәmrәylik bayramı: [1 May bayramı münasibәtilә] // Bakı.- 1963.- 30 aprel.- S. 4.
 • Dahi Leninin yolu ilә: [V. İ. Leninin anadan olmasının 93-cü ildönümü münasibәtilә] // Kommunist.- 1963.- 21 aprel.- S. 4.
 • Dahi Leninin yolu ilә: [V. İ. Leninin anadan olmasının 93-cü ildönümü münasibәtilә] // Kommunist.- 1963.- 21 aprel.- S. 4.
 • Müasir tәlәblәr sәviyyәsindә // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1963.- 3 mart.- S. 4.
 • Yüksәk bәdiilik, mәfkurә saflığı uğrunda // S. M. Kirov adına ADU-nun Elmi әsәrlәri. Әdәbiyyat vә dil seriyası.- 1963.- № 2.- S. 3-8.
 • Sabirin surәtlәr alәmi: [Mirzə Ələkbər Sabirin anadan olmasının 100 illiyi qarşısında] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1962.- 23 dekabr.- S. 4.
 • Sabirin surәtlәr alәmi: [Mirzə Ələkbər Sabirin anadan olmasının 100 illiyi qarşısında] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1962.- 16 dekabr.- S. 4.
 • Yaradıcılıq yollarında möhkәm addımlamalı // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1962.- 15 dekabr.- S. 4.
 • Yeni әdәbiyyatın bayraqdarı: [Mirzə Fətəli Axundovun anadan olmasının 150 illiyi münasibәtilә] // Bakı.- 1962.- 26 oktyabr.- S. 4.
 • Gülәn şeirin qәlәbәsi: [Mirzə Ələkbər Sabirin anadan olmasının 100 illiyi münasibәtilә] // Kommunist.- 1962.- 22 may.- S. 4.
 • Qәlәmin gücü: [Cәlil Mәmmәdquluzadә haqqında] // Elm vә hәyat.- 1962.- № 2.- S. 12-14.
 • M. Ә. Sabirin realizmi haqqında // S. M. Kirov adına ADU-nun Elmi әsәrlәri. Dil vә Әdәbiyyat seriyası.- 1962.- № 2.- S. 3-20.
 • Sabir yaradıcılığında bәdii sәnәtkarlıq: [Mirzə Ələkbər Sabirin anadan olmasının 100 illiyi münasibәtilә] // Azәrbaycan.- 1961.- №12.- S. 154-165.
 • Lenin işinin tәntәnәs: [Partiyanın XXII qurultayı haqqında] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1961.- 4 noyabr.- S. 4.
 • Maraqlı hekayәlәr: [Gülhüseyn Hüceynoğlunun "Etiraf" adlı hekayəlәr kitabı haqqında] // Bakı.- 1961.- 1 noyabr.- S. 4.
 • Qoca Şәrqin qocaman filosofu: [Rabindranat Taqorun anadan olmasının 100 illiyi münasibitilә] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1961- 6 may.- S. 4.
 • Hәmişә siz gәlәsiniz: [Respublikamızda keçirilәn RSFSR әdәbiyyatı hәftәsində iştirak edən yazıçılar haqqında] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1961.- 15 aprel.- S. 4.
 • Yeni şeirin manifesti: [Səməd Vurğunun "Komsomol poeması" vә Cəfər Cabbarlının "Qız qalası" poemaları haqqında] // Azәrbaycan.- 1961.- № 3.- S. 168-182.
 • C. Məmmədquluzadə: [Klassiklərimizin arxivində nələr var] // Azərbaycan müəllimi.- 1961.- 26 mart.- S. 4.
 • Dahi söz ustası: [Lev Nikolayeviç Tolstoyun vәfatının 50 illiyi münasibәtilә] // S. M. Kirov adına ADU-nun Elmi әsәrlәri. İctimai elmlәr seriyası.- 1961.- № 1.- S. 3-13.
 • Әrik ağacı: hekayə // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1961.- 7 yanvar.- S. 4.
 • Әsrin әlamәtdar illәri: [Yeni il planları haqqında] // Bakı.- 1960.-31 dekabr.- S. 4.
 • Cəlil Məmmədquluzadə // Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi: 3 cilddə / Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu; red.: S. Vurğun, M. İbrahimov, M. Arif.- Bakı, 1960.- II cild.- S. 561-613.
 • Nәriman Nәrimanov // Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi: 3 cilddə / Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu; red.: S. Vurğun, M. İbrahimov, M. Arif.- Bakı, 1960.- II cild.- S. 719-737
 • Sovet әdәbiyyatşünaslığı sürәtlә inkişaf edir //Azәrbaycan SSR EA Nizami adına Әdәbiyyat vә Dil İnstitutunun әsәrlәri, 1960.- ΧV cild.- S. 5-11.
 • Azәrbaycan müәllimlәrinin IV qurultayında yazıçı Mir Cәlalın çıxışından // Azәrbaycan müәllimi.- 1960.- 24 noyabr.- S. 4.
 • Әdәbiyyatda qardaşlıq ideyalarının tәntәnәsi: [Qardaş Ermәnistan respublikasının 40 illiyi münasibәtilә] // Bakı.- 1960.- 23 noyabr.- S. 4.
 • Xalq müәllimi kimdir: [Azәrbaycan müәllimlәrinin IV qurultayındakı çıxışından] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1960.- 19 noyabr.- S. 4.
 • Xalqın sevimlisi: [Azәrbaycan müәllimlәrinin IV qurultayı haqqında] // Azәrbaycan müәllimi.- 1960.- 14 noyabr.- S. 4.
 • Vicdan mühakimәsi; Neçә cür salam var; Dağların qәlbi: üç hekayә // Azәrbaycan.- 1960.- № 10.- S. 131-148.
 • Fransa yollarında: [Fransa xatirәlәrindәn] // Azәrbaycan.- 1960.- №8.- S. 187-198.
 • Әdәbi dostumuz: [M. Davtyanın anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1960.- 14 may.- S. 4.
 • Sülh vә sәlamәtlik tribunu: [Azәrbaycanda Sovet hakimiyyәti qurulmasının 40 illiyi münasibәtilә] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1960.- 30 aprel.- S. 4.
 • Görkәmli sovet әdibi: [Süleyman Rәhimovun anadan olmasının 60 illiyi münasibәtilә] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1960.- 9 aprel.- S. 4.
 • Böyük ustad: [Anton Pavloviç Çexovun anadan olmasının 100 illiyi qarşısında] // Kommunist.- 1960.- 28 yanvar.- S. 4.
 • Qurtuluş bayramı: [Oktyabr inqilabının 42-ci ildönümü münasibәtilә] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1959.- 6 noyabr.- S. 4.
 • Bәdii nәsrimiz haqqında bәzi mülahizәlәr // Azәrbaycan.- 1959.- № 10.- S. 190-202.
 • Tarixi konfrans: [Asiya vә Afrika ölkәlәri yazıçılarının Daşkәnd konfransının ildönümü münasibәtilә] // Kommunist.- 1959.- 7 oktyabr.- S. 4.
 • Naxış: hekayə // Bakı.- 1959.- 25 avqust.- S. 4.
 • Görkәmli әdib: [Mehdi Hüseynin anadan olmasının 50 illiyi münasibәti ilә] // Bakı.- 1959.- 13 may.- S. 4.
 • Yol üstündә: [Moskvada keçirilәn Azәrbaycan әdәbiyyatı vә incәsәnәti ongünlüyünә dair] // Bakı.- 1959.- 13 may.- S. 4.
 • "Hekayəlәr": [Sabit Rәhmanın İ. Peçenov tәrәfindәn rus dilinә tәrcümә olunmuş "Hekayəlәr" kitabı haqqında] // Bakı.- 1959.- 6 may.- S. 4.
 • Görkәmli әdib: [Mehdi Hüseynin anadan olmasının 50 illiyi münasibәti ilә] // Kommunist.- 1959.- 21 aprel.- S. 4.
 • Birlik vә qüdrәt nümayişi: [Azәrbaycan SSR Ali Sovetinә vә Yerli Sovetlәrә seçkilәr münasibәtilә] // Kommunist.- 1959.- 15 mart.- S. 4.
 • Füzulinin bir alleqoriyası: ["Həft cam" poeması haqqında] // Azәrbaycan.- 1958.- № 12.- S. 75-82.
 • Füzulinin lirikası // Əsərləri: 5 cilddə / M. Füzuli; Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu.- Bakı, 1958.- I cild.- S. 17-38.
 • Mir Cəlal nəsr haqqında: [Naxçıvanda Azərbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqı İdarə Heyətinin plenumundakı çıxışı] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1958.- 24 may.- S. 4.
 • Sözün qüdrәti: [Məhəmməd Füzulinin vәfatının 400 illiyi münasibәtilә] // Bakı.- 1958.- 9 dekabr.- S. 4.
 • Bәdii nәsrimiz yeni mәrhәlәdә: [Azәrbaycan Sovet yazıçılarının III qurultayında Mir Cәlalın әlavә mәruzәsindәn] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1958.- 8 dekabr.- S. 4.
 • Rәdd olsun nifaq: [Asiya vә Afrika yazıçılarının Daşkәnd konfransının yekunlarına dair] // Kommunist.- 1958.- 2 noyabr.- S. 4.
 • Hava bürosu: hekayə // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1958.- 1 noyabr.- S. 4.
 • Qüdrәt birlikdәdir: [Asiya vә Afrika yazıçılarının Daşkәnd konfransı münasibәtilә] // Әdəbiyyat vә incәsәnәt.- 1958.- 18 oktyabr.- S. 4.
 • Әrәb qızı: [Daşkәnd konfransına gәlmiş әrәb nümayәndәsi Aişә haqqında] // Bakı.- 1958.- 14 oktyabr.- S. 4.
 • İki qitәnin әdәbiyyat xadimlәri görüşür: [Asiya vә Afrika yazıçılarının Daşkәnd konfransı münasibәtil] // Kommunist.- 1958.- 7 oktyabr.- S. 4.
 • Birlik әzmi ilә: [Asiya vә Afrika xalqlarının Daşkәnd konfransı haqqında] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1958.- 4 oktyabr.- S. 4.
 • Әbәdi sәadәt arzusu ilә: [Asiya vә Afrika yazıçılarının Daşkәnd konfransı qarşısında] // Bakı.- 1958.- 3 oktyabr.- S. 4.
 • İnsanlıq fəlsəfəsi: [Füzulinin lirik əsərləri haqqında] // Azərbaycan.- 1958.- № 8.- S. 176-184.
 • Tarixi görüş qarşısında: [Asiya vә Afrika ölkәlәri yazıçılarının Daşkәnd konfransına dair] // Kommunist.- 1958.- 6 avqust.- S. 4.
 • Nәsr haqqında // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1958.- 24 may.- S. 4.
 • Gәnclәrә sözüm // Azәrbaycan gәnclәri.- 1958.- 25 aprel.- S. 4.
 • Mәhәbbәt vә sәnәt: [Məhəmməd Füzulinin vәfatının 400 illiyi münasibәtilә] // Azәrbaycan.- 1958.- № 3.- S. 121-141.
 • Әn qiymәtli nәdir: [N. Müşәrәfanovun "Hәyatında әn әziz, şirin şey nәdir?" sәrlövhәli mәktubu әsasında başlanan müzakirәsi ilə əlaqədar] // Azәrbaycan gәnclәri.- 1958.- 14 fevral.- S. 4.
 • Tәbrik: [SSRİ xalq artisti Bülbülün anadan olmasının 60 illiyi münasibәtilә] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1957.- 28 dekabr.- S. 4.
 • Ölmәz әnәnәlәr: [Әdәbiyyat vә incәsәnәt işçilәri fәallarının respublika yığıncağında çıxışı] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1957.- 14 dekabr.- S. 4.
 • Әdәbiyyatşünaslığımız inkişaf yollarında // Әdәbiyyatvә incәsәnәt.- 1957.- 19 oktyabr.- S. 4.
 • İnqilab mövzusu // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1957.- 21 sentyabr.- S. 4.
 • Onlar "Gәnc işçi"nin müxbirlәri olmuşlar // Azәrbaycan gәnclәri.- 1957.- 23 yanvar.- S. 4.
 • Xalq şairi: [Sәmәd Vurğunun anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә] // Xalq şairi Səməd Vurğun / Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu.- Bakı, 1956.- S. 3-92.
 • Mübarizә yollarında: [Süleyman Rüstәmin anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә] // Azәrbaycan.- 1956.- № 11.- S. 131-142.
 • Böyük sәnәtkarın xatirәsi: [Səməd Vurğunun vәfatı münasibәtilә] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1956.- 10 iyun.- S. 4.
 • Xalq şairi: [Sәmәd Vurğunun anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә] // S. M. Kirov adına ADU-nun elmi әsәrlәri.- 1956.- № 5.- S. 57-62.
 • Nәriman Nәrimanov // Pioner.- 1956.- № 5.- S. 1-2.
 • Әsl sәnәtkar: [Səməd Vurğunun anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1956.- 12 may.- S. 4.
 • Görkәmli realist әdib: [Nəriman Nәrimanovun anadan olmasının 85 illiyi münasibәtilә] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1956.- 15 aprel.- S. 4.
 • Böyük gәlәcәyin әzәmәtli proqramı: [Sov.İKP XX qurultayının qarşıya qoyduğu vәzifәlәr haqqında] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1956.- 4 mart.- S. 4.
 • Әdәbiyyatımızın gәnc qüvvәlәri: [Gәnc yazıçıların respublika müşavirәsi haqqında] // Azәrbaycan.- 1955.- № 12.- S. 107-134.
 • Gәnc nasirlәrә mәslәhәt: [S. Əhmədov, A. Məmmədov, N. Süleymanov, İ. Şıxli, R. Zeynalova, A. Seyfəddin və başqalarına. "Kommunist" qәzetinin 10.000-ci nömrәsinin çapdan çıxması münasibәtilә] // Kommunist.- 1955.- 22 noyabr.- S. 4.
 • Tәlәbkar müәllim // Kommunist.- 1955.- 20 noyabr.- S. 4.
 • Böyük sovet әdibi: [Mixail Aleksandroviç Şoloxovun anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1955.- 21 may.- S. 4.
 • Әdәbi söhbәtlәr: [Sovet Yazıçılarının II Ümumittifaq qurultayı münasibәtilә] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1954.- 16 oktyabr.- S. 4.
 • Partiya bizi qәlәbәyә aparır // Kommunist.- 1954.- 1 may.- S. 4.
 • Nәsrimiz haqqında qeydlәr // Kommunist.- 1954.- 15 aprel.- S. 4.
 • Şәrәfli yaradıcılıq yolu: [Süleyman Rüstәmin әdәbi yaradıcılığının 30 illiyi münasibәtilә] // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1954.- 30 yanvar.- S. 4.
 • "Cambul": [Eyni adlı kinofilm haqqında] // Azәrbaycan pioneri.- 1953.- 23 iyun.- S. 4.
 • Günәş bizim üçün işıq verir: [Bir May bayramı münasibәtilә] // Kommunist.- 1953.- 1 may.- S. 4.
 • Yeni realist әdәbiyyatımızın banisi: [Mirzə Fətəli Axundovun vәfatının 75 illiyi münasibәtilә] // Gәncә kommunisti.- 1953.- 5 aprel.- S. 4.
 • Böyük realist: [Nikolay Vasilyeviç Qoqolun vәfatının 100 illiyi münasibәtilә] // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1952.- № 3.- S. 58-59.
 • Bakterioloji silah qadağan olunmalıdır // Әdәbiyyat qәzeti.- 1952.- 25 mart.- S. 4.
 • Böyük realist: [Nikolay Vasilyeviç Qoqolun vәfatının 100 illiyi münasibәtilә] // Kommunist.- 1952.- 4 mart.- S. 4.
 • Leninizm ideyalarının tәntәnәsi: [V. İ. Leninin vәfatının 28-ci ildönümü münasibәtilә] // Kommunist.- 1952.- 21 yanvar.- S. 4.
 • Xalqlar arasında möhkәm sülh uğrunda // Kommunist.- 1951.- 7 sentyabr.- S. 4.
 • Sovet xalqının böyük yazıçısı: [Maksim Qorkinin vәfatının 15-ci ildönümü münasibәtilә] // Tәbliğatçı.- 1951.- № 6.- S. 24-32.
 • Sovet әdәbiyyatının dahi yaradıcısı: [Maksim Qorkinin vәfatının 15-ci ildönümü münasibәtilә] // Kommunist.- 1951.- 17 iyun.- S. 4.
 • Tәnqidi vә özünütәnqidi genişlәndirәk // Әdәbiyyat qәzeti.- 1951.- 5 iyun.- S. 4.
 • Mübariz satira jurnalı: ["Molla Nәsrәddin" jurnalının nәşrә başlamasının 45 illiyi münasibәtilә] // Kommunist.- 1951.- 20 aprel.- S. 4.
 • Böyük qüdrәt, böyük birlik nümayişi: [Azәrbaycan SSR Ali Sovetinә seçkilәr münasibәtilә] // Kommunist.- 1951.- 18 fevral.- S. 4.
 • Cәfәr Xәndan: [Azәrbaycan SSR Ali Sovetinә deputatlığa namizәd göstәrilmәsi münasibәti ilә] // Әdәbiyyat qәzeti.- 1951.- 6 fevral.- S. 4.
 • Yazıçılarımızın yaradıcılıq planları: [Mir Cәlal öz yaradıcılıq planları haqqında] // Әdәbiyyat qәzeti.- 1951.- 7 yanvar.- S. 4.
 • Fәrәhli görüş günlәri: [Moskvada keçirilәn Azәrbaycan Әdәbiyyatı vә İncәsәnәti ongünlüyü münasibətilə] // Kommunist.- 1950.- 27 dekabr.- S. 4.
 • Sülh işi qalib gələcək // Ədəbiyyat qəzeti.- 1950.- 25 avqust.- S. 4.
 • Polad axır: "Tәzә şәhәr" romanından // Azәrbaycan qadını.- 1950.- № 5.- S. 17-18.
 • Mәmmәd Sәid Ordubadi: [Böyük ədibin vәfatı münasibәtilә] // Azərbaycan müəllimi.- 1950.- 11 may.- S. 4.
 • Mәmmәd Sәid Ordubadi: [Böyük ədibin vәfatı münasibәtilә] // Azәrbaycan gәnclәri.- 1950.- 7 may.- S. 4.
 • Böyük gün: [1 May bayramı münasibәtilә] // Kommunist.- 1950.- 1 may.- S. 4.
 • Qayğıkeş müәllimә: [SSRİ Ali Sovetinә seçkilәr günü münasibәtilә] // Azәrbaycan pioneri.- 1950.- 10 mart.- S. 10.
 • Böyük Vәtәn müharibәsinin birinci illәrindә Azәrbaycan şeiri // Azәrbaycan SSR EA Nizami adına Әdәbiyyat İnstitutunun әsәrlәri.- 1949.- V cild.- S. 3-23.
 • Әbülhәsәnin "Müharibә" romanı haqqında // Әdәbiyyat qәzeti.- 1949.- 27 avqust.- S. 4.
 • Әbülhәsәnin "Müharibә" romanı haqqında // Әdәbiyyat qәzeti.- 1949.- 16 avqust.- S. 4.
 • Cәlil Mәmmәdquluzadә vә rus әdәbiyyatı // Әdәbiyyat qәzeti.- 1949.- 25 iyun.- S. 4.
 • Puşkin vә Azәrbaycan әdәbiyyatı: [Aleksandr Sergeyeviç Puşkinin anadan olmasının 150 illiyi münasibәtilә] // Azәrbaycan gәnclәri.- 1949.- 5 iyun.- S. 4.
 • Alçaq imperialist nökәrlәrinin müdhiş cinayətləri: [Abbas Cəfərinin "Azərbaycan xalqımızın mübarizəsinin ön səngəridir" sərlövhəli məqaləsi ilə əlaqədar] // Әdәbiyyat qәzeti.- 1949.- 1 may.- S. 4.
 • Cәlil Mәmmәdquluzadә vә rus mәdәniyyәti // Kommunist.- 1949.- 20 mart.- S. 4.
 • Әliqulu Qәmküsar Nәcәfov: 1880-1919 //Azәrbaycan SSR EA Nizami adına Әdәbiyyat İnstitutunun әsәrlәri.- 1948.- ΙΙΙ cild.- S. 38-42.
 • Qəhrəman qız: [Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, komsomolçu Sədaqət Verdiyeva haqqında] // Pioner.- 1948.- №10.- S. 10-11.
 • Yaradıcı tәnqid uğrunda // Әdәbiyyat qәzeti.- 1948.- 5 oktyabr.- S. 4.
 • Lev Nikolayeviç Tolstoy: [Anadan olmasının 120 illiyi münasibәtilә] // Әdәbiyyat qәzeti.- 1948.- 12 sentyabr.- S. 4.
 • Böyük rus әdibi: [Lev Nikolayeviç Tolstoyun anadan olmasının 120 illiyi münasibәtilә] // Azәrbaycan gәnclәri.- 1948.- 8 sentyabr.- S. 4.
 • Hәyatı dәrindәn öyrәnmәli: [Azәrbaycan K(b)P MK-nın "Azәrbaycan әdәbiyyatının vәziyyәti vә onu yaxşılaşdırmaq tәdbirlәri haqqında" qәrarı] // Әdәbiyyat qәzeti.- 1948.- 28 avqust.- S. 4.
 • Oxucunu azdıran proqram: [Orta mәktәbin әdәbiyyat proqramı haqqında] // Әdәbiyyat qәzeti.- 1948.- 21 avqust.- S. 4.
 • Adil İsgәndәrov: [Dövlәt mükafatı laureatı adını alması münasibәtilә] // Әdәbiyyat qәzeti.- 1948.- 1 may.- S. 4.
 • "Abşeiron": [Mehdi Hüseynin eyni adlı romanı haqqında] // Azәrbaycan gәnclәri.- 1948.- 16 aprel.- S. 4.
 • Mәmmәd Arif: [Bakı Sovetinә deputat seçilmәsi münasibәtilә] // Әdәbiyyat qәzeti.- 1948.- 1 yanvar.- S. 4.
 • Cəlil Məmmədquluzadə: müqəddimə // Əsərləri / C. Məmmədquluzadə; Azərbaycan EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Azərb. SSR EA, 1947.- III cild.- S. 5-26.
 • Cәlil Mәmmәdquluzadә yaradıcılığının mәfkurә mәnbәlәri haqqında // Әdәbiyyat qәzeti.- 1947.- 27 dekabr.- S. 4.
 • Tarixi qәrar: [SSRİ-dә pul islahatı keçirilmәsi, әrzaq vә sәnaye malları üçün kartoçkaların lәğv edilmәsi münasibәtilә] // Әdәbiyyat qәzeti.- 1947.- 18 dekabr.- S. 4.
 • Böyük Oktyabr inqilabı vә Sovet әdәbiyyatı // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1947.- № 11.- S. 3-18.
 • "Arazın o tayında": [Eyni adlı kinofilm haqqında] // Әdәbiyyat qәzeti.- 1947.- 19 noyabr.- S. 4.
 • Sovet әdәbiyyatının tarixi nailiyyәtlәri // Azәrbaycan SSR EA Xәbәrlәri.- 1947.- № 10.- S. 148-160
 • Sәnәt mәskәni: [Mәqalә Moskvanın 800 illiyinә hәsr olunmuşdur] // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1947.- № 9.- S. 40-47.
 • Әsrlәrdәn gәlәn dostluq sәsi: [Nizaminin әsәrlәri haqqında] // Kommunist.- 1947.- 13 sentyabr.- S. 4.
 • Qocaman әdibin yaradıcılıq yolu: [Məmməd Səid Ordubadinin anadan olmasımın 75 illiyi münasibәtilә] // Әdәbiyyat qәzeti.- 1947.- 27 mart.- S. 4.
 • Cәlil Mәmmәdquluzadәnin sәnәtkarlıq xüsusiyyәtlәri // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1947.- № 1-2.- S. 137-145.
 • Yeni il qarşısında // Әdәbiyyat qәzeti.- 1947.- 1 yanvar.- S. 4.
 • Sovet mәdәniyyәtinin inkişafı üçün /Mir Cəlal, M. Arif, H. Araslı // Әdәbiyyat qәzeti.- 1946.- 4 fevral.- S. 4.
 • Abbas Səhhət Molla Abbas oğlu Mehdizadə // Azərbaycan SSR EA Xəbərləri.- 1946.- № 1.- S. 73-76.
 • Azərbaycan ədəbiyyatı lüğətinin "A" hərfinə aid hissəsi: [XIV əsrdə Şirvanşahlar sarayında yaşamış alim və şair Arif Ərdəbili haqqında] / H. Araslı, F. Qasımzadə // Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri.- 1946.- № 1.- S. 80-81.
 • Azərbaycan ədəbiyyatı lüğətinin "A" hərfinə aid hissəsi: [1777-ci ildə Qazaxda anadan olmuş şair Şıxlinski haqqında qısa məlumat] / H. Araslı, F. Qasımzadə // Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri.- 1946.- №1.- S. 81.
 • Azərbaycan ədəbiyyatı lüğətinin "A" hərfinə aid hissəsi: [XVIII əsrdə yaşayıb yaradan şair Arif Şirvani haqqında] / H. Araslı, F. Qasımzadə // Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri.- 1946.- № 1.- S. 81-82.
 • Azərbaycan ədəbiyyatı lüğətinin "A" hərfinə aid hissəsi: [XVIII əsr Füzuli ədəbi məktəbini davam etdirən şairlərdən Arifağa Hüseyn Təbrizi haqqında məlumat] / H. Araslı, F. Qasımzadə // Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri.- 1946.- № 1.- S. 80.
 • Azərbaycan ədəbiyyatı lüğətinin "A" hərfinə aid hissəsi: [XVIII əsrdə yaşamış Azərbaycan şairlərindən olub Hindistanda vəfat etmiş Arif Hacı Abdulla Təbrizi haqqında] / H. Araslı, F. Qasımzadə // Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri.- 1946.- № 1.- S. 81.
 • Azərbaycan ədəbiyyatı lüğətinin "A" hərfinə aid hissəsi: [XVIII əsrdə Füzuli ədəbi məktəbini davam etdirən Azərbaycan şairli Asəf Mir Hüseyn Ləmbərani haqqında məlumat haqqında] / H. Araslı, F. Qasımzadə // Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri.- 1946.- №1.- S. 82.
 • Azərbaycan ədəbiyyatı lüğətinin "A" hərfinə aid hissəsi: [XVIII əsrin əvvəllərində yaşamış Cənubi Azərbaycan şairi Atəşi haqqında qısa məlumat] / H. Araslı, F. Qasımzadə // Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri.- 1946.- № 1.- S. 83.
 • Azərbaycan ədəbiyyatı lüğətinin "A" hərfinə aid hissəsi: [XIX əsrin lirik şairi Aşıq Məhəmməd bəy Cavanşir Behbudbəy oğlu Zəngilani (1776-1861) haqqında] / H. Araslı, F. Qasımzadə // Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri.- 1946.- № 1.- S. 91.
 • Azərbaycan ədəbiyyatı lüğətinin "A" hərfinə aid hissəsi: [Axundov Rəşidbəy Mirzə Fətəli oğlu (1854-1905) Azərbaycan Ədəbiyyatı həvəskarı, "Balaca Parislinin həyatı" hekayəsini fransızcadan tərcümə edən Axundov Rəşidbəy Mirzə Fətəli oğlu haqqında] / H. Araslı, F. Qasımzadə // Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri.- 1946.- № 1.- S. 88.
 • Azərbaycan ədəbiyyatı lüğətinin "A" hərfinə aid hissəsi: [1894-cü ildə Şuşa şəhərində anadan olmuş Azərbaycan şairi Mirzə Molla Zeynalabdin oğlu haqqında] / H. Araslı, F. Qasımzadə // Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri.- 1946.- № 1.- S. 91-92.
 • Azərbaycan ədəbiyyatı lüğətinin "A" hərfinə aid hissəsi: [Azərbaycanın görkəmli qəzəl şairi Aciz Axund Molla Ələkbər Hacı Əlibala oğlu (1835-1899) haqqında] / H. Araslı, F. Qasımzadə // Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri.- 1946.- № 1.- S. 88-89.
 • Azərbaycan ədəbiyyatı lüğətinin "A" hərfinə aid hissəsi: [XIX əsr Azərbaycan şairəsi Aşıq Pəri haqqında / H. Araslı, F. Qasımzadə] // Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri.- 1946.- № 1.- S. 92.
 • Azərbaycan ədəbiyyatı lüğətinin "A" hərfinə aid hissəsi: [XIX əsrdə yetişən, qəzəl yazan Azərbaycan şairi Asi Molla İbrahim Zamanoğlu haqqında] / H. Araslı, F. Qasımzadə // Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri.- 1946.- № 1.- S. 83.
 • Azərbaycan ədəbiyyatı lüğətinin "A" hərfinə aid hissəsi: [XIX əsrdə yaşamış Cənubi Azərbaycan şairi Aciz Mirzə Yusif Mərəndi haqqında] / H. Araslı, F. Qasımzadə // Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri.- 1946.- № 1.- S. 89.
 • Azərbaycan ədəbiyyatı lüğətinin "A" hərfinə aid hissəsi: [XIX əsrin ikinci yarısında yetişən Azərbaycan alim və ədiblərindən Əbdülsəlam Axundzadə haqqında] / H. Araslı, F. Qasımzadə // Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri.-1946.- №1.- S. 83.
 • Azərbaycan ədəbiyyatı lüğətinin "A" hərfinə aid hissəsi: [Abbas Səhhət Molla Abbas oğlu Mehdizadənin həyat və yaradıcılığı haqqında] / H. Araslı, F. Qasımzadə // Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri.- 1946.- № 1.- S. 73-76.
 • Azərbaycan ədəbiyyatı lüğətinin "A" hərfinə aid hissəsi: ["Abış" "Abdulla" təxəllüslü məclisi-fəramuşan üzvü olan "Abış" Abdullabəy Əsədullabəy oğlu haqqında məlumat] / H. Araslı, F. Qasımzadə // Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri.- 1946.- № 1.- S. 78.
 • Azərbaycan ədəbiyyatı lüğətinin "A" hərfinə aid hissəsi: [Abdulla Şaiqin həyat və yaradıcılığı haqqında qısa məlumat] / H. Araslı, F. Qasımzadə // Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri.- 1946.- № 1.- S. 77-78.
 • Azәrbaycan әdәbiyyatı lüğәti: [XX әsr yazıçılarından Abbas Sәhhәt Molla Abbas oğlu Mehdizadә, Abdulla Tofiq ağa Mәmmәd oğlu Mәmmәdzadә, Abdulla Şaiq, Süleyman Sani Axundov, Rәşidbәy Әfәndiyev, Mәrәtәli oğlu, Ahi Müslüm, Aşıq Әbdülsәmәdbәy haqqında materialları Mir Cәlal hazırlamışdır] // Azәrbaycan SSR EA-nın Xәbәrlәri.- 1946.- № 1.- S. 73-92.
 • Divanbәyoğlu: Sübhanverdixanov Abdullabәy Vәlioğlu //Azәrbaycan SSR EA Nizami adına Әdәbiyyat İnstitutunun әsәrlәri.- 1946.- Ι cild.- S. 22-26.
 • Әbdülxalıq Cәnnәti //Azәrbaycan SSR EA Nizami adına Әdәbiyyat İnstitutunun әsәrlәri.- 1946.- Ι cild.- S. 15-20.
 • Nizami vә Füzuli şeirindә bәzi müqayisәlәr //Azәrbaycan SSR EA Nizami adına Әdәbiyyat İnstitutunun әsәrlәri, 1946.- ΙΙ cild.- S. 20-33.
 • Günün nəğmələri: [Şair Tələtin müharibə illərində yazdığı şeirləri və "Anam torpaq" adlı kitabı haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 1945.- 10 dekabr.- S. 4.
 • Böyük ədib və dramaturq: [Süleyman Sani Axundovun anadan olmasının 70 illiyi münasibətilə] // Ədəbiyyat qəzeti.- 1945.- 25 oktyabr.- S. 4.
 • Süleyman Sani Axundov: [anadan olmasının 70 illiyi munasibәtilә] // Azәrbaycan gәnclәri.- 1945.- 22 oktyabr.- S. 4.
 • Mirzә Fәtәli Axundovun farsca yazan şagirdlәri: [Mirzə Mülküm xan, Hacı Əbdül Rəhman Talıbov, Marağalı Zeynalabdin haqqında] // Azәrbaycan SSR EA Xәbәrlәri.- 1945.- № 8.- S. 66-77.
 • Sәnәt vә hәqiqәt: [Mir Cəlalın Azәrbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqının plenumunda çıxışı] // Әdәbiyyat qәzeti.- 1945.- 30 iyun.- S. 4.
 • XX әsr yazıçılarımız vәtәn uğrunda: [inqilaba qədərki ədəbiyyatda] // S. M. Kirov adına ADU-nun elmi әsәrlәri.- 1945.- № 5.- S. 12-26.
 • Böyük әdib: [Әbdürrәhimbәy Haqverdiyevin anadan olmasının 75 illiyi münasibәtilә] // Kommunist.- 1945.- 16 may.- S. 4.
 • Cәhәnnәmin uçurulması: [Qәlәbә bayramı münasibәtilә] // Әdәbiyyat qәzeti.- 1945.- 10 may.- S. 4.
 • Unudulmaz gün: [sovet xalqının Böyük Vәtәn müharibәsindә qәlәbә çalması münasibәtilә] // Kommunist.- 1945.- 9 may.- S. 4.
 • Yeni әsәrim: [Sovet Azәrbaycanının XXV ildönümü münasibәtilә yazılmış "Mәnim respublikam" әsәri haqqında] // Kommunist.- 1945.- 15 aprel.- S. 4.
 • Kitab mәdәniyyәtimiz haqqında // Әdәbiyyat qәzeti.- 1945.- 12 aprel.- S. 4.
 • Gәlәcәk kitablar: ["Mәnim respublikam" әsәri haqqında] // Әdәbiyyat qәzeti.- 1945.- 31 mart.- S. 4.
 • Hitlerizmә ölüm hökmü // Әdәbiyyat qәzeti.- 1945.- 24 fevral.- S. 4.
 • Böyük vәtәndaş: [Hәzi Aslanovun vәfatı münasibәtilә] // Әdәbiyyat qәzeti.- 1945.- 3 fevral.- S. 4.
 • Zeynal Cabbarzadәnin şeirlәri // Әdәbiyyat qәzeti.- 1944.- 24 dekabr.- S. 4.
 • C. Mәmmәdquluzadәnin dramaturgiyası: [anadan olmasının 78-ci ildönümü münasibәtilә] // Әdәbiyyat qәzeti.- 1944.- 24 dekabr.- S. 4.
 • Kamil ustad: [C. Mәmmәdquluzadәnin anadan olmasının 78 illiyi münasibәtilә] // Kommunist.- 1944.- 24 dekabr.- S. 4.
 • Cәlil Mәmmәdquluzadәnin hekayәlәri // Kommunist.- 1944.- 29 noyabr.- S. 5.
 • Sәhhәtin romantikası: [Abbas Sәhhәtin anadan olmasının 70 illiyi münasibәtilә] // Әdәbiyyat qәzeti.- 1944.- 13 sentyabr.- S. 4.
 • Sәhhәtin romantikası: [Abbas Sәhhәtin anadan olmasının 70 illiyi münasibәtilә]: Ι mәqalә // Әdәbiyyat qәzeti.- 1944.- 30 avqust.- S. 4.
 • Azәrbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqının plenumunda Mir Cәlal yoldaşın çıxışından // Ədәbiyyat qәzeti.- 1944.- 18 may.- S. 4.
 • Yazıçı M. Әnvәrin yaradıcılıq hesabatında Mir Cәlalın çıxışı // Әdәbiyyat qәzeti.- 1944.- 12 aprel.- S. 4.
 • Yazıçı Mir Cәlalın yaradıcılıq hesabatı: [Azərbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqında] // Әdәbiyyat qәzeti.- 1944.- 11 mart.- S. 4.
 • Әbdürrәhimbәy Haqverdiyevin yaradıcılığı // Vәtәn uğrunda.- 1944.- № 1.- S. 37-45.
 • Haqverdiyevin yaradıcılığı // Әdәbiyyat qәzeti.- 1943.- 12 dekabr.- S. 4.
 • Unudulmaz әdib: [Әbdürrəhimbəy Haqverdiyevin vәfatının on illiyi münasibәtilә] // Kommunist.- 1943.- 12 dekabr.- S. 4.
 • Vәtәn vә әdәbiyyat // Әdәbiyyat qәzeti.- 1943.- 24 sentyabr.- S. 4.
 • Nizaminin müsbәt obrazları // Vәtәn uğrunda.- 1943.-№ 6.- S. 77-92.
 • Şair-vәtәndaş: [Mәhәmmәd Hadinin yaradıcılıq xüsusiyyәtlәri haqqında] // SSRİ EA Azәrbaycan filialının Xәbәrlәri.- 1943.- № 4.- S. 66-80.
 • Gənc alim: [Azərbaycan dilşünası Məmmədağa Şirəliyevin elmi fəaliyyəti haqqında] // Kommunist.- 1942.- 1 noyabr.- S. 4.
 • Mәhәbbәt dastanı: [Nizaminin "Leyli vә Mәcnun" poemasının Səməd Vurğun tərəfindən tərcüməsi haqqında] // Vәtәn uğrunda.- 1942.- № 9.- S. 60-63.
 • Xalq әdibi: [Məmməd Səid Ordubadinin anadan olmasının 70 illiyi münasibәtilә] // Әdәbiyyat qәzeti.- 1942.- 4 avqust.- S. 4.
 • Qafqaza mәktub // Әdәbiyyat qәzeti.- 1942.- 16 iyul.- S. 4.
 • "Anamın kitabı"nda vәtәnpәrvәrlik: [Cəlil Məmmədquluzadənin eyni adlı əsəri haqqında] // Vәtәn uğrunda.- 1942.- № 4-5.- S. 90-98.
 • Füzulinin "Rind vә Zahid"əsərində yenilik vә köhnәliyin mübarizәsi // SSRİ EA Azәrbaycan filialının Xәbәrlәri.- 1942.- № 2.- S. 38-43.
 • Faşizmә qarşı alovlu döyüşçülәr: [Q. Mann, L. Feyxtvanger və A. Sveyq haqqında] // SSRİ EA Azәrbaycan filialının Xәbәrlәri.- 1942.- № 1.- S. 13-18.
 • Xalqın ürәk sözü: [El nağılları haqqında] // Әdәbiyyat qәzeti.- 1941.- 7 noyabr.- S. 4. 
 • Vәtәn oğlu: [Neftçi Rüstәm Rüstәmov haqqında] // Kommunist.- 1941.- 28 sentyabr.- S. 4.
 • Klassik bәdii nәsrimiz haqqında // SSRİ EA Azәrbaycan filialının Xәbәrlәri.- 1941.- № 5.- S. 9-20.
 • Yeni qüvvәlәr: [Gәnc yazıçılar haqqında] // Әdәbiyyat qәzeti.- 1941.- 5 may.- S. 4.
 • Füzulinin bәdii nәsri haqqında // Әdәbiyyat qәzeti.- 1941.- 23 mart.- S. 4.
 • Füzuli şeirindәki elm vә bәdii mәntiq haqqında // SSRİ EA Azәrbaycan filialının Xәbәrlәri.- 1941.- № 1.- S. 25-34.
 • "Yeddi gözəl" haqqında // Yeddi gözəl: bir parça / Nizami Gəncəvi; tərc. M. Rahim; red.: A. Əfəndiev, M. H. Rzaquluzadə.- Bakı, 1940.- S. 5-8.
 • Bədii promamızın banələri: [Cəlil Mәmmәdquluzadә vә Әbdürrəhimbəy Haqverdiyev haqqında]  // Azәrbaycan әdәbiyyatı dekadası / red. H. Şərifov, M. Hüseyn.- Bakı, 1940.- S. 131-133.
 • Epoxamıza layiq әsәrlәr yazaq // Әdәbiyyat qәzeti.- 1940.- 12 iyun.- S. 4.
 • Nәsrimizi daha da inkişaf etdirәk // Gənc işçi.- 1940.- 10 iyun.- S. 4.
 • Bәdii prozamızın banilәri: [Cəlil Mәmmәdquluzadә vә Әbdürrəhimbəy Haqverdiyev haqqında] Kommunist.- 1940.- 14 may.- S. 4.
 • Mir Cәlal öz yaradıcılığı haqqında // Әdәbiyyat qәzeti.- 1940.- 12 may.- S. 4.
 • Bir gәncin manifesti: povest // Revolyusiya vә kultura.- 1939.- № 6.- S. 6-31.
 • Bәdii dilimiz haqqında // Әdәbiyyat qәzeti.- 1939.- 12 iyun.- S. 4.
 • Azәrbaycan Sovet prozasının birinci konfransında Mir Cәlal Әli oğlu yoldaşın çıxışından // Әdәbiyyat qәzeti.- 1939.- 5 iyun.- S. 4.
 • Bәdii әdәbiyyat nәşrini tәlәblәrimiz sәviyyәsinә // Kommunist.- 1939.- 11 mart.- S. 4.
 • Әn qüvvәtli yaradıcılıq silahı: ["ÜİK(b)P tarixi qısa kursu"nun çapdan çıxması münasibәtilә] // Әdәbiyyat qәzeti.- 1939.- 18 yanvar.- S. 4.
 • Bloknot qeydlәri: [Mirzə Fətəli Axundovun anadan olmasının 125 illiyi münasibәtilә] // Әdәbiyyat qәzeti.- 1939.- 12 yanvar.- S. 4.
 • Klassik povest: [Mirzə Fətəli Axundovun "Aldanmış kəvakib" əsəri haqqında] // Yeni yol.- 1938.- 20-21 dekabr.- S. 4.
 • Yaxşı bir әsәr haqqında: [Səməd Vurğunun "Vaqif" draması haqqında] // Gənc işçi.- 1938.- 16 oktyabr.- S. 4.
 • Mәnim parlamentim // Әdәbiyyat qәzeti.- 1938.- 18 iyul.- S. 4.
 • Amansız olmalı: [Azәrbaycan Sovet әdәbiyyatının saflığı uğrunda mübarizәdәn bәhs olunur] // Әdәbiyyat qәzeti.- 1937.- 9 iyun.- S. 4.
 • Tarixi bir gün: [SSR İttifaqı Fövqəladə 8-ci Sovetlər Qurultayı haqqında] // Әdәbiyyat qәzeti.- 1936.- 11 dekabr.- S. 4.
 • Azәrbaycan şura yazıçılarının "Pravda" qәzetindә formalizm vә naturalizm әleyhinә yazılmış mәqalәnin müzakirәsinә hәsr edilmiş müşavirәsindә Mir Cәlal yoldaşın çıxışından // Әdәbiyyat qәzeti.- 1936.- 26 aprel.- S. 4.
 • Formalizm və naturalizm əleyhinə // Ədəbiyyat qəzeti.- 1936.- 26 aprel.- S.4
 • Yüksәk tәlәblәr sәviyyәsinә: [Azәrbaycan nәsr yaradıcılığının inkişaf etdirilmәsi haqqında] // Әdәbiyyat qәzeti.- 1935.- 29 aprel.- S. 4.
 • Nәriman Nәrimanovun әsәrlәri haqqında // Әdәbiyyat qәzeti.- 1935.- 12 aprel.- S. 4.
 • Nәriman Nәrimanovun әsәrlәri haqqında // Әdәbiyyat qәzeti.- 1935.- 3 aprel.- S. 4.
 • Nәrimanovun yaradıcılığı haqqında: [Vәfatının 10 illiyi münasibәtilә] // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1935.- № 3.- S. 26-34.
 • Qurtarıcı qәhrәman ardınca: [Məmməd Səid Ordubadinin yaradıcılığı haqqında] // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1935.- № 2.- S. 24-28.
 • Gәnc yazıçıların bolşevik tәrbiyәsi: [Gәnc yazıçıların yaradıcılığı haqqında] // Әdәbiyyat qәzeti.- 1934.- 5 dekabr.- S. 4.
 • Bir poema haqqında: [Süleyman Rüstәmin "Kölgәlәrin röyası" adlı poemasından bəhs olunur] // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1934.- № 6-7.- S. 52-54.
 • Azәrbaycan Şura Yazıçılarının Birinci Qurultayında Mir Cәlalın çıxışından // Gənc işçi.- 1934.-15 iyun.- S. 4.
 • Söz qurultayındır: [Yazıçıların I Ümumittifaq qurultayının açılışı münasibәtilә. Azәrbaycan şura yazıçılarından bir qrupunun şəkilləri verilmişdir] // Gənc işçi.- 1934.- 12 iyun.- S. 4.
 • İlk addım: [Әnvər Mәmmәdxanlının "Burulğan" әsәri haqqında] // Gənc işçi.- 1934.- 8 iyun.- S. 4.
 • Gәnc qәlәmlәr: [Osman Sarıvәllinin yaradıcılığı haqqında] // Әdәbiyyat qәzeti.- 1934.- 30 may.- S. 4.
 • Aprel inqilabının 14 illiyi vә mәdәni inqilab vәzifәlәrimiz // Gәnc bolşevik.- 1934.- № 4.- S. 7-10.
 • Böyük problemlәr romanı: [Məmməd Səid Ordubadinin "Dumanlı Tәbriz" romanı haqqında] // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1934.- № 3-4.- S. 47-51.
 • Qüvvә: [ÜİK(b)P MK-nın "Әdәbiyyat vә incәsәnәt tәşkilatlarının yenidәn qurulması haqqında"kı qәrarı münasibәtilә] // Gənc işçi.- 1934.- 23 aprel.- S. 4.
 • Gәnc yazıçılara yardım etmәli: [Azәrbaycan şura yazıçılarının müşavirәsindәki çıxışından] // Әdәbiyyat qәzeti.- 1934.- 11 yanvar.- S. 4.
 • Yeni başlayanlara iş metodu haqqında // Ədəbiyyat qəzeti.- 1934.- 11 yanvar.- S. 4.
 • Bir şair, iki "alim": [İ. Cahangirov vә Salman Mümtazın "Molla Pәnah Vaqif" kitabı haqqında] // Gənc işçi.- 1934.- 6 yanvar.- S. 4.
 • Şura yazıçılarının geniş müşavirәsindә Mir Cәlalın çıxışından // Gənc işçi.- 1933.- 29 dekabr.- S. 4.
 • Azad qadın – bədii ədəbiyyatda: ["Şərq qadını" jurnalının 10 illiyi münasibətilə] // Gənc işçi.- 1933.- 2 dekabr.- S. 4.
 • Şeirin gәncliyi // Gənc işçi.- 1933.- 29 oktyabr.- S. 4.
 • Sözlәr: [Mәqalәdә Gәncә sәhiyyә şöbәsi tәnqid olunur] // Gənc işçi.- 1933.- 11 avqust.- S. 4.
 • Yeni yaradıcılıq pafosunu bolşevikcәsinә tәşkil edәlim // Kommunist.- 1933.- 22 may.- S. 4.
 • Yeni başlayanlar haqqında // Gənc işçi.- 1933.- 11 aprel.- S. 4.
 • Lenin bayrağı altında: [Leninin vәfatının ildönümü münasibәti ilә] // Gәnc bolşevik.- 1933.- № 1.- S. 14-15.
 • Din әleyhinә mübarizә cәbhәsindә 15 illik qәlәbәmiz // Allahsız.- 1932.- № 10-11.- S. 20-21.
 • Kolxozların təchizatında plansızlıq // Kommunist.- 1932.- 11 oktyabr.- S. 2.
 • Gәnc oxucuları tәşkil edәlim: ["Gәnc bolşevik" jurnalında gәnc oxucular tribunası açmağın labüdlüyü haqqında] // Gәnc işçi.- 1932.- 18 sentyabr.- S. 4.
 • Gәnc işçi oxucuları tәşkil edәlim / Mir Cəlal, Qarri Ayzman // Pioner işçisi.- 1932.- № 7-8.- S. 20-22.
 • Quruluş qәhrәmanlarımızın bәdii ifadәsi uğrunda // Hücum.- 1932.- № 7-8.- S. 43-47.
 • Yeni qәlәbәlәr nümayişi: [Kolxoz yarmarkasının açılışı münasibətilə] // Şәrq qadını.- 1932.- № 7.- S. 8-10.
 • Özünü yenidәn qurma yollarında: [Səməd Vurğunun yaradıcılığı haqqında] // Hücum.- 1932.- № 5-6.- S. 31-36.
 • Bolşevik әdәbiyyatı kadroları // Hücum.- 1931.- № 11.-S. 15-17.
 • Qәlәbәlәrin açarı // Kommunist.- 1931.- 26 noyabr.- S. 4.
 • "Hücum": ["Hücum" jurnalının 1931-ci il 8-ci nömrәsi haqqında tәnqid vә biblioqrafiya] / Mir Cəlal, Həmid Araslı // Kommunist.- 1931.- 16 oktyabr.- S. 4.
 • Komsomol tematikası uğrunda // Gәnc bolşevik.- 1931.- № 7-8.- S. 30-31.
 • Rekonstruksiya dövrünün müәllimi // Kommunist tәrbiyәsi uğrunda.- 1931.- № 7-8.- S. 45-50.
 • Mәktәblәrdә kommunizm tәrbiyәsi // Pioner işçisi.- 1931.- № 13-14.- S. 9-12.
 • Pioner mәdәni inqilab uğrunda // Pioner işçisi.- 1931.- № 9-10.- S. 8-10.
 • Ədəbiyyatda romantizm // Maarif yolu.- 1929.- № 1-2.- S. 18-21.
 • Ədəbiyyatda romantizm // Maarif yolu.- 1928.- № 12.- S. 13-15.
 • Ədəbiyyatda romantizm // Maarif yolu.- 1928.- № 10-11.- S. 38-41.
 • Mәhәrrәmlik mövhumatı kimin әsәridir // Yeni fikir.- 1926.- 7 iyul.- S. 4.
 • Dinsizlәr İttifaqı nasıl çalışmalıdır // Yeni fikir.- 1926.- 7 iyun.- S. 4.

Rus dilində

 • Светлый талант романиста: [писатель Мир Джалал вспоминает о своих встречах с Мамедом Саид Ордубади] // Молодежь Азербайджана.- 1972.- 16 ноября.- С. 4.
 • Великий художник слова: [Об Абдуррагимбеке Ахвердове] // Баку.- 1970.- 24 декабря.- С. 3.
 • Революция и литература // Литературный Азербайджан.- 1970.- № 4.- С.137-143.
 • Мир Джалал: "Я знаю сегоднящних героев": [интервью с писателем, завудующий кафедрой азербайджанской литературы АГУ им. С.М.Кирова] // Молодежь Азербайджана.- 1969.- 7 ноября.- С. 3.
 • Любимец народа: [К 100-летию со дня рождения А. М. Горького] // Бакинский рабочий.- 1968.- 27 марта.- С. 4.
 • Родоначальник советской литературы: [К 100- летию со дня рождения А. М. Горького] // Баку.- 1968.- 27 марта.- S. 4.
 • Поборник народности: [К 100 летию со дня рождения Джалила Мамедкулизаде] // Литературный Азербайджан.- 1967.- № 5.- С.3-6.
 • Из тетради воспоминаний: [О Самеде Вургуне] // Баку.- 1966.- 14 мая.- С. 4.
 • Певец великих будней: [К 60-летию со дня рождения Сулеймана Рустама] // Баку.- 1966.- 14 апреля.- С. 4.
 • Вечно молодой: [К 60-летию со дня рождения Самеда Вургуна] // Литературный Азербайджан.- 1966.- № 3.- С. 20-21.
 • Большой мастер малого жанра: [К 100-летию со дня рождения Джалила Мамедкулизаде] // Ученые записки АГУ им. С.М.Кирова: Серия языка и литературы.- 1966.- № 1.- С. 2-3.
 • Об особенностях реализма Джалила Мамедкулизаде: [К столетию со дня рождения] // Литературный Азербайджан.- 1965.- № 4.- С. 114-120.
 • Ученый, учитель, человек!: [К 60-летию со дня рождения доктора филологических наук, академика Мамед Арифа Дадашзаде] // Баку.- 1964.- 29 июня.- С. 4.
 • Русская литература и развитие реализма в азербайджанской литературе // Литературный Азербайджан.- 1964.- № 3.- С. 137-142.
 • За высокую идейность и мастерство // Литературный Азербайджан.- 1963.- № 5-6.- С. 3-6.
 • Последователи М. Ф. Ахундова на Востоке: [К 150-летию со дня рождения Мирзы Фатали Ахундова] // Литературный Азербайджан.- 1962.- №8.- С. 119-129.
 • О типизации в поэзии Сабира: [К 100-летию со дня рождения Мирзы Алекпера Сабира] // Литературный Азербайджан.- 1962.- № 2.- С.139-142.
 • О реализме Сабира // Литературный Азербайджан.- 1961.- № 8.- С. 132-141.
 • По дорогам Франции: путевые записки // Литературный Азербайджан.- 1961.- № 4.- С. 136-146.
 • Родные братья Гагарина // Молодежь Азербайджана.- 1961.- 19 апреля.- С. 4.
 • Великий мастер слова: [К 50-летию со дня смерти Л. Н.Толстого] // Литературный Азербайджан.- 1960.- № 11.- С. 139-146.
 • Манифест нашей поэзии: [О "Комсомольской поэме" Самеда Вургуна] // Литературный Азербайджан.- 1960.- № 7.- С.85-99.
 • Перо писателя служит народу: [К 60-летию со дня рождения Сулеймана Рагимова] // Бакинский рабочий.- 1960.- 9 апреля.- С. 4.
 • Большой друг человека: [К 100-летию со дня рождения А.П.Чехова] // Литературный Азербайджан.- 1960.- № 1.- С. 3-13.
 • Если бы увидел Ильич: [К 89-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина] // Вышка.- 1959.- 22 апреля.- С. 4.
 • Наш великий современник: [К 400-летию со дня смерти Мухаммеда Физули] // Литературный Азербайджан.- 1958.- № 12.- С.18-21.
 • Третий съезд писателей Азербайджана: [Выступление Мир Джалала Пашаева об азербайджанской художественной прозе] // Бакинский рабочий.- 1958.- 8 декабря.- С. 4.
 • Выступление Мир Джалала Пашаева: [На встрече писателей стран Азии и Африки] // Молодежь Азербайджана.- 1958.- 8 октября.- С. 4.
 • Наш долг перед миллионами читателей: [беседа с Мир Джалалом – членом азербайджанской делегации на конференции писателей стран Азии и Африки] // Бакинский рабочий.- 1958.- 7 октября.- С. 4.
 • Источник нашей мощи и вдохновения // Литературный Азербайджан.- 1957.- № 9.- С .3-4
 • Рождаются новые города: [О городах: Сумгаит, Мингечаур и Дашкесан] // Правда.- 1957.- 19 июля.- С. 4.
 • Свет свободы: [К 27-й годовщине установления советской власти в Азербайджане] // Молодежь Азербайджана.- 1957.- 28 апреля.- С. 4.
 • За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа: [Выступление Мир Джалала на республиканском совещании актива работников литературы и искусства] // Молодежь Азербайджана.- 1956.- 15 декабря.- С. 4.
 • Выдающийся писатель - реалист Нариман Нариманов // Литературный Азербайджан.- 1956.- № 6.- С. 80-88.
 • Республиканское совещание молодых писателей: [Доклад Мир Джалала Пашаева] // Бакинский рабочий.- 1955.- 7 декабря.- С. 4.
 • Творческий путь поэта: [К 30-летию литературной деятельности Сулеймана Рустама] // Бакинский рабочий.- 1954.- 30 января.- С. 4.
 • Великий русский писатель: [О влиянии творчества Л. Н. Толстого на азербайджанских писателей] // Бакинский рабочий.- 1953.- 9 сентября.- С. 4.
 • Великий азербайджанский поэт и мыслитель Низами Гянджеви /Мир Джалал, М. Ализаде // Литературный Азербайджан.- 1953.- № 4.- С. 73-78 .
 • Выдающийся азербайджанский писатель: [К 80-летию со дня рождения Мамед Саида Ордубади] // Молодежь Азербайджана.- 1952.- 23 марта.- С. 4.
 • Творческий путь М. С. Ордубады: 1872-1950 // Избранные произведения / М. С. Ордубады; пер. с азерб. П. Антогольского [и др.].- Баку, 1950.- С. 3-11.
 • Азербайджанские ашуги о товарище Сталине // Известия АН Азерб.ССР.- 1949.- № 12.- С. 100-105.
 • Али Кули Гамкусяр (Наджафов): резюме // Труды Института Литературы им. Низами АН Азерб. ССР.- Б., 1948.- Т.3.- С. 42.
 • Славный творческий путь: [К 75-летию со дня рождения Мамед Саида Ордубади] // Бакинский рабочий.- 1947.- 30 марта.- С. 4.
 • Некоторые параллели в поэзии Низами и Физули: резюме //Труды Института литературы им. Низами АН Азерб. ССР.- Б., 1946.- Т. 2.- С.32-33
 • Поэт-гражданин - Мамед Хади: резюме // Известия АзФАН СССР.- 1943.- № 4.- С.79-80.
 • Мамед Хади – поэт патриот // Известия АзФАН СССР.- 1943.- № 3.- С.108.
 • Народный писатель: [К 70-летию со дня рождения Мамеда Саида Ордубади] // Бакинский рабочий.- 1942.- 5 августа.- С. 2.
 • Борьба нового и старого в "Ринд и Захид" Физули: резюме // Известия АзФАН СССР.- 1942.- № 2.- С.44
 • В Союзе писателей Азербайджана: [Доклад Мир Джалала на вечере молодых прозаиков] // Литературный Азербайджан - 1941.- № 4.- С. 78.
 • Декада Азербайджанской литературы // Вечерняя Москва.- 1940.- 10 мая.- С. 4.

Digər dillərdə

 • Yaradıcılığın parlaq yolu: [Məmməd Səid Ordubadinin anadan olmasının 75 illiyi münasibәtilә] // Qraqantert (Әdәbiyyat qәzeti).- 1947.- 17 aprel.- S. 4.- Ermәni dilindә.
 • M. S. Ordubadi: [Anadan olmasının 75 illiyi münasibətilә] // Literaturuli da xelovneba.- 1947.- 13 aprel.- S. 4.- Gürcü dilindә.