Əsərləri: Dövri mətbuatda dərc olunanlar

Azərbaycan dilində

 • Mir Cəlal. Ədəbiyyatda romantizm / Mir Cəlal // Azərbaycan.- 2023.- № 4.- S. 6-18.
 • Mir Cəlal. Məhəbbət dastanı: [Mir Cəlal Paşayevin Nizami Gəncəvi haqqında məqaləsi] / Mir Cəlal // Kaspi.- 2021.- 20 fevral.- № 7.- S. 15.
 • Mir Cəlal. Unudulmaz ədib: Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin vəfatının 10 illiyi münasibətilə: [Bu məqalə "Kommunist" qəzetinin 13 dekabr 1943-cü il tarixli nömrəsində dərc edilmişdir] / Mir Cəlal // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 iyun.- № 18/19.- S. 7.
 • Vətən yaraları: [romandan hissə] // Hərbi and.- 2018.- 1 yanvar.- № 1.- S. 13.
 • İki rәssam: hekayə // Әdәbiyyat: 4-cü sinif üçün / M. Rzaquluzadә, Ş. Mikayılov.- B., 1984.- S. 56-59.
 • Hesab dostları: hekayə // Azәrbaycan qadını.- 1978.- № 11.- S. 12-13.
 • Yas mәsәlәsi; Ağ tutu ağacda yeyirlәr: hekayələr // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1978.- 11 mart.- S. 4.
 • Mәhәbbәtә zor yoxdur: hekayə // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1978.- 6 may.- S. 3.
 • Sәviyyә: hekayə // Azәrbaycan.- 1977.- № 8.- S. 42-43.
 • Uşaqdan muğayat ol!; Sәviyyә: hekayələr // Azәrbaycan.- 1977.- № 8.- S. 39-43.
 • İmtahan: hekayə // Bakı.- 1976.- 28 avqust.- S. 4.
 • Yalan qiymәt: hekayə // Bakı.- 1976.- 15 may.- S. 4.
 • Möhür vә mәhәbbәt; İki dәfә doğulanlar; Qәm qәmi gәtirәr, dәm dәmi; Axtaran tapar; Evlәndilәr: hekayələr // Azәrbaycan.- 1976.- № 3.- S. 80-98.
 • Bir elçi kimi: Səməd Vurğun haqqında xatirә-hekayә // Bakı.- 1976.- 20 mart.- S. 4.
 • Ticarәt lirikası: hekayə // Kirpi.- 1975.- № 22.- S. 7.
 • Әsәrimin müzakirәsi; Yoldaşlıq mәhkәmәsi: hekayəlәr // Azәrbaycan.- 1975.- № 9.- S. 125-129.
 • Bakı sәhәrlәri: hekayə // Bakı.- 1975.- 8 sentyabr.- S. 4.
 • Vәtәn köynәyi; Sәksәn illiyә çağırmışdılar: kiçik hekayәlәr // Bakı.- 1975.- 28 iyun.- S. 4.
 • Götürmәdilәr; Anamın әzizlәri: hekayəlәr // Bakı.- 1974.- 28 dekabr.- S. 4.
 • Gülcamal; Alma xanım: hekayəlәr // Bakı.- 1974.- 27 dekabr.- S. 4.
 • Xeyir iş: hekayə // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1974.- 7 sentyabr.- S. 8-11.
 • İsti aşa soyuq su: kiçik hekayә // Kirpi.- 1973.- №24.- S. 5.
 • Nigaran olma: hekayə // Azәrbaycan.- 1973.- № 12.- S. 61-63.
 • Varislәr; Nigaran olma: hekayəlәr // Azәrbaycan.- 1973.- № 12.- S. 59-63.
 • Lәyaqәt: hekayə // Bakı.- 1973.- 3 dekabr.- S. 4.
 • Lәyaqәt: hekayə // Bakı.- 1973.- 1 dekabr.- S. 4.
 • Toy tәdarükü: hekayə // Bakı.- 1973.- 13 oktyabr.- S. 4.
 • Maral: hekayə // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1972.- 9 dekabr.- S. 8-11.
 • İntizar: hekayə // Bakı.- 1972.- 5 fevral.- S. 4.
 • Bir qәlbin yanğısı: hekayə // Kirpi.- 1971.- № 18.- S. 6.
 • Bakı günәşi: hekayə // Bakı.- 1971.- 31 avqust.- S. 4.
 • Uşağın taleyi; Nәfsitox: iki hekayә // Azәrbaycan qadını.- 1971.- № 7.- S. 11-13.
 • Günah kimdәdir: hekayə // Elm vә hәyat.- 1971.- № 5.- S. 23-25.
 • Günah kimdәdir: hekayə // Elm vә hәyat.- 1971.- № 4.- S. 27-29.
 • On bacı; "Dayı"; Bu xırıltı nәdir?; Dәrsini yaz!; Möhür: hekayəlәr // Azәrbaycan.- 1971.- № 4.- S. 107-114.
 • Nәzakәt; Xallı xanım; Gülzar haqqında: hekayəlәr // Bakı.- 1970.- 13 avqust.- S. 4.
 • Ad axtaranlar; Xanım qәlәmi: hekayəlәr // Bakı.- 1970.- 8 avqust.- S. 4.
 • Pul tapmışdım: hekayə: [görkәmli fizik A. Abbaszadәnin xatirәsinә] // Bakı.- 1970.- 3 yanvar.- S. 4.
 • İbrәtli sözlәr; Pul tapmışdım; Xatalı adam; Sevinc haqqında; Şәfәqdәn qalxanlar; Qoltuq radiosu; Yaxşı nәdir, pis nәdir?: hekayəlәr // Azәrbaycan.- 1969.- № 12.- S. 113-124.
 • Bakı görüşlәri: memuarlar, xatirәlәr // Ulduz.- 1969.- № 10.- S. 22-28.
 • Dağlar dillәndi: povest // Azәrbaycan.- 1968.- № 4.-S. 6-50.
 • Ürək söhbəti; Şaftalı söhbəti: hekayəlәr // Ulduz.- 1968.- № 4.- S. 10-13.
 • Sәadәt sarayları: hekayə // Kirovabad kommunisti.- 1968.- 25 aprel.- S. 4.
 • Mәsul işçinin dәftәrçәsindәn: hekayə // Azәrbaycan qadını.- 1968.- № 1.- S. 13-15.
 • Bizim mühәndis; İki filosof; Daha bir yadigar: kiçik hekayәlәr // Bakı.- 1967.- 18 sentyabr.- S. 4.
 • Abadlıq: hekayə // Ulduz.- 1967.- № 2.- S. 7-9.
 • Bağa getmişdim; Bizim quşlar: hekayəlәr // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1967.- 4 fevral.- S. 4.
 • Mәktәbli: C. Məmmədquluzadənin dövrü, mübarizəsi ilə bağlı romandan bir fəsil // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1966.- 10 dekabr.- S. 4.
 • Fәrәh mәclisi: hekayə // Elm vә hәyat.- 1966.- № 4.- S. 18-19.
 • Ad günü: hekayə // Azәrbaycan qadını.- 1966.- № 3.- S. 14-15.
 • Liman oğlu: hekayə // Pioner.- 1966.- № 3.- S. 4-5.
 • Әmzik; Yamanlığa yaxşılıq; Mәnim utancaq tәlәbәm: hekayəlәr // Azәrbaycan.- 1965.- № 10.- S. 61-70
 • Mәn dә bir elçi kimi; Turşuqeyrәt; Pillәlәr; Gör fәlәk nә sayır; Biri var idi, ikisi yox; Xoşbәxtlik barәsindә; Hәrәnin öz işi var; İmzasız hekayә: hekayəlәr // Azәrbaycan.- 1964.- № 9.- S. 3-21.
 • Düşünmәk istәyirәm: hekayə // Bakı.- 1964.- 29-31 avqust.- S. 4.
 • Niyә ovdan ayaq çәkdim: hekayə // Azәrbaycan qadını.- 1964.- № 8.- S. 11-12.
 • "Şәrait" yoxdur: hekayə // Kirpi.- 1964.- № 14.- S. 5.
 • Mәhәbbәt, yaxud qәlp pul: hekayə // Bakı.- 1964.- 14 iyul.- S. 4.
 • Mәhәbbәt, yaxud qәlp pul: hekayə // Bakı.- 1964.- 11 iyul.- S. 4.
 • Mәhәbbәt, yaxud qәlp pul: hekayə // Bakı.- 1964.- 13 iyul.- S. 4.
 • Yaylaq mәsәlәsi: hekayə // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1964.- 27 iyun.- S. 4
 • İmzasız: hekayə // Bakı.- 1964.- 24 iyun.- S. 4.
 • Bacı-qardaş; Az danışmağın faydası; Mәnim dilmancım; Düz adam: hekayəlәr // Azәrbaycan.- 1963.- № 11.- S. 96-107.
 • "İngilis" dili: hekayə // Kirpi.- 1963.- № 11.- S. 6.
 • Ay İsmayıl, başa sal: hekayə // Sosialist Sumqayıtı.- 1963.- 8 iyun.- S. 4.
 • Mәzәli hekayәlәr: Heykәl qurulanda; İki qız bir oğlan; Sәmimi dostum; Rola girib; Yad adam; Yalan yerimәz // Azәrbaycan.- 1962.- № 9.- S. 93-106.
 • Sözün yeri var: hekayə // Pioner.- 1962.- № 2.- S. 6-7.
 • Xatirә hekayәlәri: Әrәb qardaş; Lәyaqәt; Gülbәslәyәn qız; Ehtiram // Azәrbaycan.- 1961.- № 10.- S. 22-38.
 • Mәn zaminәm: hekayə // Bakı.- 1961.- 19-21 oktyabr.- S. 4.
 • Gözәl barәsindә: hekayə // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1961.- 12 avqust.- S. 4.
 • Xarici naxoşluq: xatirә hekayәlәrindәn // Mingәçevir işçisi.- 1961.- 6 iyul.- S. 4.
 • Xarici naxoşluq: xatirә hekayәlәrindәn // Mingәçevir işçisi.- 1961.- 4 iyul.- S. 4.
 • Xarici naxoşluq: xatirә hekayәlәrindәn // Bakı.- 1961.- 15 may.- S. 4.
 • Gәnc şairin әrizәsi: xatirә hekayәlәrindәn // Bakı.- 1961.- 13 may.- S. 4.
 • Sәyyah xanım: xatirә hekayәlәrindәn // Bakı.- 1961.- 12 may.- S. 4.
 • Ömrün mәnası: xatirә hekayәlәrindәn // Bakı.- 1961.- 10 may.- S. 4.
 • Tәsadüf ya zәrurәt: hekayə // Kommunist.- 1960.- 16 dekabr.- S. 4.
 • Neçә cür salam var: hekayə // Sosialist Sumqayıtı.- 1960.- 12 noyabr.- S. 4.
 • Neçә cür salam var: hekayə // Leninçi.- 1960.- 11 noyabr.- S. 4.
 • Tarla mәnzәrәlәri: oçerk // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1960.- 29 oktyabr.- S. 4.
 • O dünyada: hekayə // Bakı.- 1960.- 23 avqust.- S. 4.
 • O dünyada: hekayə // Bakı.- 1960.- 22 avqust.- S. 4.
 • Qәbul imtahanı: hekayə // Bakı.- 1960.- 8 iyul.- S. 4.
 • Qәbul imtahanı: hekayə // Bakı.- 1960.- 7 iyul.- S. 4.
 • Zәhmәt, Ağıl, Bәxt: nağıl // Pioner.- 1960.- № 6.- S. 1-3.
 • Qocaların uşaq söhbәti: hekayə // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1960.- 25 iyun.- S. 4.
 • İlk hәdiyyә: hekayə // Azәrbaycan.- 1960.- № 4.- S. 39-44
 • Pioner maşını: hekayə // Pioner.- 1960.- № 4.- S. 20-21.
 • Tövbәlәtmә: hekayə // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1960.- 26 mart.- S. 4.
 • Ürәkdә yazı: hekayə // Bakı.- 1960.- 3 yanvar.- S. 4.
 • Ürәkdә yazı: hekayə // Bakı.- 1959.- 31 dekabr.- S. 4.
 • İnsanlıq fәlsәfәsi: hekayə //Әdәbiyyat vә incәsәnət.- 1959.- 5 dekabr.- S. 4.
 • İnsanlıq fәlsәfәsi: hekayə // Azәrbaycan.- 1958.- № 8.- S. 176-184.
 • Mәn dә bakılıyam: oçerk // Bakı.- 1958.- 30 avqust.- S. 4.
 • Nazik mәtlәb: hekayə // Mingәçevir işçisi.- 1958.- 5 iyul.- S. 4.
 • Nazik mәtlәb: hekayə // Mingәçevir işçisi.- 1958.- 3 iyul.- S. 4.
 • Nazik mәtlәb: hekayə // Mingәçevir işçisi.- 1958.- 1 iyul.- S. 4.
 • Nazik mәtlәb: hekayə // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1958.- 14 iyun.- S. 4.
 • Yolumuz hayanadır: romandan bir parça // Azәrbaycan pioneri.- 1958.- 25 aprel.- S. 4.
 • Nazik mәtlәb: hekayə // Kirovabad Kommunisti.- 1958.- 24 aprel.- S. 4.
 • Nazik mәtlәb: hekayə // Kirovabad Kommunisti.- 1958.- 22 aprel.- S. 4.
 • Lirika; Әl xәtti; İki hakim: kiçik hekayәlәr // Bakı.- 1958.- 16 aprel.- S. 4; 17 aprel.- S. 4.
 • Qanlı torpaq: hekayə // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1957.- 6 noyabr.- S. 8.
 • Yolumuz hayanadır: roman // Azәrbaycan.- 1957.- № 8.- S. 18-46.
 • Oğul anası: hekayə // Mingәçevir işçisi.- 1957.- 4 iyul.- S. 4.
 • Oğul anası: hekayə // Mingәçevir işçisi.- 1957.- 29 iyun.- S. 4.
 • Oğul anası: hekayə // Mingәçevir işçisi.- 1957.- 25 iyun.- S. 4.
 • Oğul anası: hekayə // Mingәçevir işçisi.- 1957.- 20 iyun.- S. 4.
 • Oğul anası: hekayə // Mingәçevir işçisi.- 1957.- 18 iyun.- S. 4.
 • Oğul anası: hekayə // Azәrbaycan qadını.- 1957.- № 5.- S. 10-13.
 • Qotazlı çәkmә: kiçik yaşlı uşaqlar üçün hekayә // Pioner.- 1957.- № 1.- S. 2-4.
 • Subaylıq fәlsәfәsi: hekayə // Әdәbiyyat vә incәsәnət.- 1957.- 13 yanvar.- S. 4
 • Әntiqә: "Yolumuz hayanadır" romanından bir parça // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1956.- 14 oktyabr.- S. 1, 3-4.
 • Elçilәr qayıtdı: hekayə // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1956.- 27 may.- S. 4.
 • Plovdan sonra: hekayə // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1956.- 8 yanvar.- S. 4.
 • İntizar: "Tәzә şәhәr" romanından // Azәrbaycan qadını.- 1955.- № 7.- S. 13-16.
 • Hesab dostları: hekayə // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1955.- 4 iyun.- S. 4.
 • Özgә uşağı: hekayə // Azәrbaycan gәnclәri.- 1954.- 3 noyabr.- S. 4.
 • İclas qurusu // Kirpi.- 1954.- № 10.- S. 6.
 • Özündәn naxoş: hekayə // Kirpi.- 1954.- № 20.- S. 35.
 • Ulduz: hekayə // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1954.- 24 iyul.- S. 4.
 • Yuxu vә külәk // Pioner.- 1954.- № 5.- S. 9.
 • Buz maşını: hekayə // Pioner.- 1954.- № 4.- S. 15-17.
 • Xalqın sәsi: "Bir gәncin manifesti"ndәn // Azәrbaycan pioneri.- 1954.- 9 aprel.- S. 4.
 • Xalqın sәsi: "Bir gәncin manifesti"ndәn // Azәrbaycan pioneri.- 1954.- 6 aprel.- S. 4.
 • Badam ağacları: hekayə // Әdәbiyyat vә incәsәnət.- 1954.- 27 fevral.- S. 4.
 • Gәrәk olar: hekayə // Azәrbaycan qadını.- 1954.- № 1.- S. 12-14.
 • Әsgәr oğlu: hekayə // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1953.- 26 sentyabr.- S. 4.
 • Sülh istәyәnlәr: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1951.- 6 oktyabr.- S. 4.
 • Tәzә şәhәr: roman // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1951.- № 9.- S. 3-24.
 • Tәzә şәhәr: roman // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1951.- № 8.- S. 3-37.
 • Tәzә şәhәr: roman // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1951.- № 7.- S. 11-96.
 • Çin qızı: hekayə // Azәrbaycan qadını.- 1951.- №2.- S. 14-15.
 • Yaradan әllәr: hekayə // Kommunist.- 1950.- 22 oktyabr.- S. 4.
 • Rәisә: "Tәzә şәhәr" romanından // Azәrbaycan pioneri.- 1950.- 9 iyun.- S. 4.
 • Rәisә: "Tәzә şәhәr" romanından // Azәrbaycan pioneri.- 1950.-  2 iyun..- S. 4.
 • Rәisә: "Tәzә şәhәr" romanından // Azәrbaycan pioneri.- 1950.- 16 may.- S. 4.
 • Rәisә: "Tәzә şәhәr" romanından // Azәrbaycan pioneri.- 1950.- 10 may.- S. 4.
 • Firuzә: oçerk // Kommunist.- 1950.- 28 fevral.- S. 4.
 • Polad axır: "Tәzә şәhәr" romanından // Kommunist.- 1950.- 11-12 fevral.- S. 4.
 • Bizim kitabımız: "Tәzә şәhәr" romanından // Әdәbiyyat qәzeti.- 1949.- 15 oktyabr.- S. 4.
 • İlk vәsiqә // Pioner.- 1949.- № 5.- S. 7-9.
 • Gәnc usta: oçerk // Pioner.- 1949.- № 2.- S. 2-4.
 • Gilgil çay: oçerk // Әdәbiyyat qәzeti.- 1948.- 6 dekabr.- S. 4.
 • Tәzә şәhәr: [Sumqayıt şəhərinə həsr olunmuş romandan bir parça] // Әdәbiyyat qәzeti.- 1948.- 19 noyabr.- S. 4.
 • Qәhrәman qız: oçerk // Pioner.- 1948.- № 10.- S. 10-11.
 • Gözәtçi: hekayə // Pioner.- 1948.- № 8.- S. 1-3.
 • Aqil: hekayə // Azәrbaycan gәnclәri.- 1948.- 2 iyul.- S. 4.
 • İftixar: hekayə // Pioner.- 1948.- № 4.- S. 4-6.
 • Şərbət: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1947.- 2 dekabr.- S. 4.
 • Mәnim yaşıdlarım: povest // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1947.- № 1-2.- S. 99-136.
 • Kirov yoldaşın yanında: "Mənim yaşıdlarım" romanından // Әdәbiyyat qәzeti.- 1946.- 1 dekabr.- S. 4.
 • Mәnim yaşıdlarım: povest // İnqilab vә mәdәniyyət.- 1946.- № 8.- S. 45-77.
 • Mәnim yaşıdlarım: povest // İnqilab vә mәdәniyyət.- 1946.- № 7.- S. 23-43.
 • İmtahan: novella // Әdәbiyyat qәzeti.- 1946.- 7 mart.- S. 4.
 • Od içindәn çıxanlar: İki ananın bir oğlu; Mənim də haqqım var; İki salam: hekayəlәr // Vәtәn uğrunda.- 1946.- № 1.- S. 51-53.
 • Mәnim respublikam: romandan parça // Azәrbaycan gәnclәri.- 1945.- 27 dekabr.- S. 4.
 • İki ananın bir oğlu: hekayə // Azәrbaycan (Cәnubi Azәrbaycan demokrat firqәsinin orqanı).- 1945.- № 3-4.- S. 43-45.
 • Ailә: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1945.- 23 aprel.- S. 4.
 • Silah qardaşları: hekayə // Vәtәn uğrunda.- 1945.- № 2-3.- S. 63-71.
 • Oğul: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1945.- 10 mart.- S. 4.
 • Umsunma: "Açıq kitab" romanından // Әdәbiyyat qәzeti.- 1945.- 15 fevral..- S. 4.
 • Nәcat Әli; Millәtin müalicәsi; İki sәs; Qәlәmdan: sadә hekayәlәr // Vәtәn uğrunda.- 1945.- № 1.- S. 35-47.
 • Barxudar: hekayə // Kommunist.- 1944.- 19 noyabr.- S. 4.
 • Avropadan mәktub: oçerk // Kommunist.- 1944.- 7 noyabr.- S. 4.
 • Açıq kitab: roman // Vәtәn uğrunda.- 1944.- № 4-5.- S. 35-68.
 • Umsunma: "Açıq kitab" romanından // Vәtәn uğrunda.- 1944.- № 4.- S. 35-68.
 • Dissertasiya: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1944.- 12 aprel.- S. 4.
 • Çıraqlar yandı: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1944.- 3 aprel.- S. 4.
 • Açıq kitab: roman // Vәtәn uğrunda.- 1944.- № 3.- S. 63-97.
 • Umsunma: "Açıq kitab" romanından // Vәtәn uğrunda.- 1944.- № 3.- S. 63-97.
 • Açıq kitab: roman // Vәtәn uğrunda.- 1944.- № 2.- S. 41-82.
 • Umsunma: "Açıq kitab" romanından // Vәtәn uğrunda.- 1944.- № 2.- S. 41-82.
 • Vәtәn qәhrәmanı: hekayə // Vәtәn uğrunda.- 1944.- № 1.- S. 60-69.
 • Leyla: hekayə: [Gözləyən qızlarımız, gəlinlərimiz, bacılarımız, analarımıza hədiyyə] // Әdәbiyyat qәzeti.- 1943.- 31 dekabr.- S. 4.
 • Xәbәr-әtәrsiz: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1943.- 9 aprel.- S. 4.
 • Mirzә Xәyal: 5 pәrdә, 6 şәkilli komediyadan bir şәkil // Vәtәn uğrunda.- 1943.- № 3.- S. 20-28.
 • Әr vә arvad: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1943.- 27 fevral.- S. 4.
 • Vәtәn yaraları: hekayə // Vәtәn uğrunda.- 1942.- № 10-11.- S. 25-30.
 • Çupçik: hekayə// Әdәbiyyat qәzeti.- 1942.- 7 noyabr.-S. 4.
 • Arxa әsgәri: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1942.- 14 oktyabr.- S. 4.
 • Titrәk bir sәslә: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1942.- 11 sentyabr.- S. 4.
 • Odlu mahnılar; Oğlum Əlişə: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1942.- 4 iyul.- S. 4
 • Odlu mahnılar; Oğlum Əlişə: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1942.- 2 iyul.- S. 4.
 • Baldan әvvәl: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1942.- 11 aprel.- S. 4.
 • Atlı: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1942.- 1 aprel.- S. 4.
 • Çәkmә: hekayə // Vәtәn uğrunda.- 1942.- № 3.- S. 24-30.
 • Axşam sәfәri: hekayə // Vәtәn uğrunda.- 1942.- № 2.- S. 15-20.
 • Ana: Sovet İttifaqı Qəhrəmanı İsrafil Məmmədovun anası haqqında oçerk // "Kommunist"in agitasiya vәrәqәsi.- 1942.- 1 fevral.- S. 2.
 • Göylәr adamı: hekayə // Vәtәn uğrunda.- 1942.- № 1.- S. 20-25.
 • Ölümdәn betәr: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1942.- 21 yanvar.- S. 4.
 • Qardaşlar: oçerk // Kommunist.- 1942.- 16 yanvar.- S. 2.
 • Vuran әllәr: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1941.- 31 dekabr.- S. 4.
 • Ananın köynәyi: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1941.- 19 oktyabr.- S. 4.
 • Havalı adam: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1941.- 1 oktyabr.- S. 4.
 • Anaların üsyanı: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1941.- 20 sentyabr.- S. 4.
 • Yol açıqdır: hekayə // Kommunist.- 1941.- 4 sentyabr.- S. 4.
 • Ata: hekayə // Vәtәn uğrunda.- 1941.- № 7-8.- S. 23-25.
 • Qardaş qanı: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1941.- 1 avqust.- S. 4.
 • Yollar: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1941.- 20 iyul.- S. 4.
 • Boz adam: hekayə // Vәtәn uğrunda.- 1941.- № 6.-S. 17-19.
 • Susuzluq: hekayə // Azәrbaycan pioneri.- 1941.- 10 iyun.- S. 4.
 • Qorxu: hekayə // Gәnc nәsil.- 1941.- № 5.- S. 13-16.
 • Gülgәz: hekayə // Azәrbaycan pioneri.- 1941.- 16 may.- S. 4.
 • Qorxu: hekayə // Gәnc nәsil.- 1941.- № 4.- S. 16-18.
 • Mәşriq: hekayə // Revolyusiya vә kultura.- 1941.-№ 4.- S. 6-13
 • Umsunma: "Açıq kitab" romanından // Әdәbiyyat qәzeti.- 1941.- 28 aprel.- S. 4.
 • Qorxu: hekayə // Azәrbaycan pioneri.- 1941.- 18 mart.- S. 4.
 • Anket Anketov: satirik hekayә // Әdәbiyyat qәzeti.- 1940.- 29 dekabr.- S. 4.
 • Söyüd kölgәsi: hekayə // Revolyusiya vә kultura.- 1940.- № 10.- S. 23-26.
 • Dardanel: felyetonı: [Pivə satanlar haqqında] // Әdәbiyyat qәzeti.- 1940.- 13 sentyabr.- S. 4.
 • Tamaşa: hekayə // Pioner.- 1940.- № 5-6.- S. 11-17.
 • Qonaqpәrәst; Dost görüşü; Vicdan әzabı; Müalicә: hәkim hekayәlәri // Revolyusiya vә kultura.- 1940.- № 3.- S. 59-74.
 • Qәmbәrqulu: hekayə // Revolyusiya vә kultura.- 1940.- № 1.- S. 71-75.
 • Kәmtәrovlar ailәsi: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1939.- 10 dekabr.- S. 4.
 • Bir gәncin manifesti: povest // Revolyusiya vә kultura.- 1939.- № 9.-S. 80-106.
 • Bir gәncin manifesti: povest // Revolyusiya vә kultura.- 1939.- № 8.- S. 7-32.
 • Bir gәncin manifesti: povest // Revolyusiya vә kultura.- 1939.- № 7.- S. 5-33.
 • Üçaçılan: "Bir gәncin manifesti"ndәn // Gənc işçi.- 1939.- 6 may.- S. 4.
 • Hilal dayı: hekayə // Revolyusiya vә kultura.- 1939.- № 3.- S. 76-80.
 • Ov: "Bir gәncin manifesti"ndәn // Azәrbaycan qadını.- 1939.- № 3.- S. 25-27.
 • Ov: "Bir gәncin manifesti"ndәn // Azәrbaycan qadını.- 1939.- № 2.- S. 26-27.
 • Vәtәnin oğlu: hekayə // Şәrq qadını.- 1938.- № 21.-S. 25-28.
 • Hikmәtdәn xәbәr: hekayə // Şәrq qadını.- 1938.- № 10.- S. 8-10.
 • Vәtәnin oğlu: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1938.- 29 oktyabr.- S. 4
 • İlk vәzifә: "Bir gәncin manifesti"ndәn // Kommunist.- 1938.- 28 oktyabr.- S. 4.
 • Bir gәncin manifesti: povest // Revolyusiya vә kultura.- 1938.- № 8.- S. 7-30.
 • İgid oğlan: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1938.- 24 iyun.- S. 4.
 • Tәcili tәdbir: "Bir gәncin manifesti"ndәn // Revolyusiya vә kultura.- 1938.- № 4-5.- S. 61-70.
 • Hikmәtdәn xәbәr: hekayə // Kommunist.- 1938.- 12 may.- S. 4.
 • Növrәstә balam: romandan parça // Әdәbiyyat qәzeti.- 1938.- 11 may.- S. 4.
 • Ata Sona: "Bir gәncin manifesti"ndәn // Әdәbiyyat qәzeti.- 1939.- 1 may.- S. 4.
 • Gözün aydın: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1938.- 2 fevral.- S. 4.
 • Nifrәt: romandan parça // Әdәbiyyat qәzeti.- 1938.- 9 yanvar.- s. 4.
 • Nanәnin hünәri: hekayə //Kommunist.- 1937.- 4 dekabr.- S. 4.
 • Peşmançılıq: "Qayğılar" romanından parça // Revolyusiya vә kultura.- 1937.- № 10-11.- S. 20-25.
 • Badamın lәzzәti: hekayə // Şәrq qadını.- 1937.- № 21.- S. 24-27.
 • Badamın lәzzәti: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1937.- 30 oktyabr.-S. 4.
 • Bir gәncin manifesti: povest // Revolyusiya vә kultura.- 1937.- № 7.- S. 5-29.
 • Kәrpic mәsәlәsi: hekayə // Revolyusiya vә kultura.- 1937.- № 4.-S. 34-38.
 • Xəbәr: "Qayğılar" romanından bir parça // Әdәbiyyat qәzeti.- 1936.- 16 noyabr.- S. 4.
 • Heyrәt: hekayə // Revolyusiya vә kultura.- 1936.- № 9-10.- S. 26-31.
 • Dәzgah qızı: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1936.- 11 mart.- S. 4.
 • Dәzgah qızı: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1936.- 29 fevral.- S. 4.
 • Qüdrәt nümayişi: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1935.-27 oktyabr.- S. 4.
 • Bostan oğrusu: hekayə // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1935.- № 8-9.- S. 41-43.
 • İstifadә: hekayə // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1935.- № 6-7.- S. 38-41.
 • Taza toy: hekayə // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1935.- № 4.- S. 27-29.
 • KİM-in andı: hekayə // Şәrq qadını.- 1934.- № 1-2.-S. 13-15.
 • Analar yarışı: oçerk // Şәrq qadını.- 1933.- № 22.- S. 43-45.
 • Naxәlәf: hekayə // Şәrq qadını.- 1933.- № 9-10.- S. 11-13.
 • Mәrkәz adamı: hekayə // Gәnc işçi.- 1933.- 12 sentyabr.- S. 4.
 • Naxәlәf: hekayə // Şәrq qadını.- 1933.- № 7-8.- S. 18-20.
 • "Myaxqıy": novella // Gәnc işçi.- 1933.- 11 iyul.- S. 4.
 • İşıqlı yollarda: oçerk // Şәrq qadını.- 1932.- № 23-24.- S. 13-14.
 • Azad qadın – bədii ədəbiyyatda: ["Şərq qadını" jurnalının 10 illiyi münasibətilə] // Gənc işçi.- 1933.- 2 dekabr.- S. 4.
 • Boy: oçerk // Hücum.- 1932.- № 10-11.- S. 51-60.
 • İfşa: hekayə // Allahsız.- 1932.- № 6-7.- S. 10-12.
 • Marksın dostu: oçerk // Hücum.- 1932.- № 3-4.- S. 35-36.
 • Zavodun tәrcümeyi-halı: oçerk // Hücum.- 1930.- № 12.- S. 8-10.
 • Doktor Cinayәtov: hekayə // Әdәbiyyat cәbhәsindә.- 1930.- № 7-8.- S. 5-8.
 • Müәllim: hekayə // Qızıl Gәncә.- 1930.- № 3.- S. 6-9.
 • Ananın vәsiyyәti; Müxbir: şeirlәr // İlk addımlar.- 1929.- № 1.- S. 52-53.
 • Dənizin cinayəti: şeir // Maarif yolu.- 1928.- № 9.- S. 30-31.
 • Şimaldan sәs: şeir: [Azәrbaycanda Sovet hakimiyyәti qurulmasının 8-ci ildönümünә hәsr edilmişdir] // Qızıl Gәncә.- 1928.- № 2.- S. 13-14.

Rus dilində

 • Лекарь-улыбка: рассказ / пер. с азерб. П. Савина? Ю. Домсшлака // Литературная Россия.- 1977.- 15 июля.- С. 5.
 • Обсуждение моего произведения; Печать и любовь; Дважды родившийся; Лекарь-улыбка; Кто ищет, тот найдет; Поженились: иронические рассказы / пер. с азерб. П. Савина, Ю. Домсшлака // Литературный Азербайджан.- 1977.- № 1.- С. 84-97.
 • Ком: рассказ / пер. с азерб. Э. Ибрагимова // Баку.- 1972.- 8 апреля.- С. 3.
 • Горы заговорили: повесть / пер. с азерб. А. Дадашоглу // Литературный Азербайджан.- 1970.- № 1.- С. 17-48.
 • Голос Рамиза; Мой день рождения; Вкус инжира; Как я отдохнул...: рассказы / пер. с азерб. Э. Ибрагимова и В. Ваали // Литературный Азербайджан.- 1968.- № 7.- С. 78-84.
 • Голос Рамиза: рассказ / пер. с азерб. Э. Ибрагимова // Баку.- 1968.- 17 мая.- C. 4.
 • Лекция в Сорбонне: рассказ / пер. с азерб. В. Ваали // Баку.- 1968.- 17 мая.- C. 4.
 • Сын порта; Школьница; "Дорогой подарок"; Виноградная лоза: рассказы / пер. с азерб. Э. Ибрагимова // Литературный Азербайджан.- 1968.- № 4.- С. 62-73.
 • Два философа; Его портрет; Дети и инженер: короткие рассказы / пер. с азерб. Э. Ибрагимова // Баку.- 1967.- 18 сентября.- C. 4.
 • Спустя годы...; Мой застенчивый ученик; Разговор о вежливости; Хочу подумать; Казначей: рассказы / пер. с азерб. Э. Ибрагимова // Литературный Азербайджан.- 1966.- № 2.- С. 63-77
 • Каждому свое; Письма без подписи; В машине;У радиоприемника; Почему я забросил охоту: рассказы / пер. с азерб. Э. Ибрагимова // Литературный Азербайджан.- 1965.- № 1.- С. 47-53.
 • Первый подарок: рассказ / пер. с азерб. К. Гаджибеклинского // Баку.- 1964.- 21 апреля.- C. 4.
 • Я и сам сват; Синяя бусинка; Мой переводчик; Правильный человек; Материнский совет: короткие рассказы / пер. с азерб. Т. Алиевой // Литературный Азербайджан.- 1964.- № 2.- С. 31-39.
 • Мой телефонный друг; Сила привычки; Глашатай нового; Полсчастья; Английский язык; История "галочки": рассказы / пер. с азерб. С. Соложенкиной // Литературный Азербайджан.- 1963.-№ 7-8.- С. 26-43.
 • Мой друг Абдул-Хиссан; Встреча; Леягет; Проза начинающего виршеплета; Сейях-Ханум; Вирус импортус: рассказы / пер. с азерб. Д. Гликштейна // Литературный Азербайджан.- 1962.- № 1.- С. 26-43.
 • Суд совести Приемные экзамены; Какие бывают приветствия?; Сердце гор: рассказы / пер. с азерб. Е. Войскунского // Литературный Азербайджан.- 1961.- № 3.- С. 91-112.
 • Земля и кровь; Красный ботинок: рассказы / пер. с азерб. Д. Шихзаманова // Литературный Азербайджан.- 1960.- № 6.- С. 2-71.
 • Надпись на сердце: рассказ / пер. с азерб. Е. Войскунского // Литературный Азербайджан.- 1960.- № 6.- С. 72-75.
 • Земля и кровь; Красный ботинок; Надпись на сердце; Суд Тофика; Агджа; Слово о человечности: рассказы / пер. с азерб. Е. Войскунского, Д. Шихзаманова // Литературный Азербайджан.- 1960.- № 6.- С. 62-82.
 • Суд Тофика; Агджа: рассказы / пер. с азерб. Д. Шихзаманова // Литературный Азербайджан.- 1960.- № 6.- С. 83-84.
 • Почему я покинул Ярпызлы?; Бюро погоды: два рассказа / пер. с азерб. Д. Шихзаманова // Литературный Азербайджан.- 1959.- № 5.- С. 66-74.
 • Куда ведут дороги: роман / пер. с азерб. В.Василевского // Литературный Азербайджан.- 1958.- № 4.- С. 4-56.
 • Куда ведут дороги: роман / пер. с азерб. В.Василевского // Литературный Азербайджан.- 1958.- № 3.- С. 3-68.
 • Куда ведут дороги: роман / пер. с азерб. В.Василевского // Литературный Азербайджан.- 1958.- № 2.- С.3-37.
 • Гордость Аркиназ ханум; Сваты вернулись; История одной болезни; Курортные знакомые; Пригодится; Философия холостяка: рассказы / пер. с азерб. Д. Владимирова, Д. Глинштейна // Литературный Азербайджан.- 1957.- № 4.- С. 8-51.
 • Улдуз: рассказ /пер. с азерб. И. Сеидова // Литературный Азербайджан.- 1955.- № 2.- С. 2-57.
 • Миндалевые деревья: рассказ / пер. с азерб. И. Сеидова // Литературный Азербайджан.- 1954.- № 7.- С. 59-67.
 • Гаджи оглы пожинает плоды: рассказ / пер. с азерб. И. Сеидова // Литературный Азербайджан.- 1954.- № 2.- С. 66-69.
 • Мать солдата: рассказ / пер. с азерб. Н. Иринина // Литературный Азербайджан.- 1953.- № 3.- С. 17-25.
 • Наша книга: рассказ / пер. с азерб. Г. Наджафова // Дружба народов.- 1950.- № 2.- С. 106-108.
 • Манифест молодого человека: отрывок из романа / пер. с азерб. А. Шарифа // Дружба народов.- 1941.- № 7.- С. 3-124.
 • Гостеприимство; Встреча; Совесть: Три рассказа / пер. с азерб. Д. Мамедова // Литературный Азербайджан.- 1940.- № 8.- С. 35-42.
 • Личное дело: рассказ /пер. с азерб. Д. Мамедова // Литературный Азербайджан.- 1940.- № 6.- С. 24-34.
 • Огородный воришка: рассказ // Литературный Азербайджан.- 1939.- № 7.- С. 7-13
 • Прошло то время: рассказ / пер. с азерб. С. Беглярбековой // Литературный Азербайджан.- 1938.- № 6-7.- С. 38-43.
 • Нанэ: рассказ /пер. с азерб. С. Беглярбековой // Литературный Азербайджан.- 1938.- № 2.- С. 45-51.
 • Счастье тети Бадам: рассказ / пер. с азерб. Г. М. Кулизаде // Литературный Азербайджан.- 1937.- № 12.- С. 65-69.
 • Раскаяние: отрывок из романа "Заботы" // Литературный Азербайджан.- 1937.- № 10-11.- С. 82-90.
 • Думы: отрывок из романа "Заботы" // Литературный Азербайджан.- 1937.- № 3-4.- С.9-18.
 • Исчезновение: рассказ // Литературный Азербайджан.- 1936.- № 9-10.- С. 16-20.

İngilis dilində

 • Анкет Анкетов: рассказ // Азербайджан интернешнл (США).- 1996.- № 2.- С. 56.- İngilis dilində.

Digər dillərdə

 • У Кирова: отрывок из романа "Мои ровесники" // Пионер Белоруссии.- 1972.- 14 сентября.- Belarus dilində.
 • Абрикосовое дерево: рассказ / пер. Г. Кайретдинова // Социалистик Татарстан.- 1971.- 9 сентября.- Tatar dilində.
 • Әrik ağacı: hekayə / tәrc. İ. Dzeyko // Ukrayna.- 1967.- №14.- S. 6-7.- Ukrayna dilindә.
 • Görüş: hekayə // Komsomoli Tocikiston.- 1964.- 26 aprel.- Tacik dilindә.
 • Görüş: hekayə // Komsomoli Tocikiston.- 1962.- 23 sentyabr.- Tacik dilindә.
 • Xarici naxoşluq: hekayə // Komsomoli Tocikiston.- 1962.- 23 sentyabr.- Tacik dilindә.
 • İmtahan: hekayə // Tocikistoni Soveti.- 1962.- 19 sentyabr.- Tacik dilindә.
 • Füzulinin lirikası // Qrakan Adrbecan (Әdәbi Azәrbaycan).- 1958.- № 6.- S. 23-28.- ermәni dilindә.
 • Lirika; Әl xәtti: iki hekayә // Kommunist.- 1958.- 26 aprel.- S. 4.- ermәni dilindә.
 • Subaylıq fәlsәfәsi: hekayə // Qrakan Adrbecan (Әdәbi Azәrbaycan).- 1957.- №1.- S. 60- 63.- ermәni dilindә.
 • Plovdan sonra: hekayə // Yaş kommunist (Gәnc kommunist).- 1956.- 13 iyun.- S. 4.-Türkmәn dilindә.
 • Xalqın sәsi: "Bir gәncin manifesti"ndәn // Axalqazrda kommunisti (Gәnc kommunist).- 1955.- 28 aprel.- S. 4.- Gürcü dilindә.
 • Gәrәk olar: hekayə // Dnepro.- 1954.- № 8.- S. 78-82.- Ukrayna dilindә.
 • Bizim kitabımız: "Tәzә şәhәr" romanından bir parça // Kommunist.- 1950.- 14 yanvar.- S. 4.- ermәni dilində.
 • Şәxsi iş: hekayə // Xorurdain qrox (Sovet yazıçısı).- 1940.- № 3-4.- S. 32-43.- ermәni dilindә.