Əsərləri: Məcmuələrdə dərc olunanlar

Azərbaycan dilində

 • Anamın vəsiyyəti // Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova; elmi red. T. M. Mütəllimov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018.- II cild.- S. 318-319.
 • Dənizin cinayəti // Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova; elmi red. T. M. Mütəllimov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018.- II cild.- S. 317-318.
 • Müxbir // Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova; elmi red. T. M. Mütəllimov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018.- II cild.- S. 320.
 • Şimaldan səs // Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri / H. E. Hüseynova; elmi red. T. M. Mütəllimov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018.- II cild.- S. 315-316.
 • Söyüd kölgəsi // Təbiət haqqında hekayələr / tərt.: Ş. A. Mikayılov, A. A. Səmədov.- Bakı, 1989.- S. 85-89.
 • Gülbəsləyən qız // Təbiət haqqında hekayələr / tərt.: Ş. A. Mikayılov, A. A. Səmədov.- Bakı, 1989.- S. 89-92.
 • İlk hədiyyə: hekayə // Lenin haqqında hekayələr: rus və Azərbaycan yazıçılarının V. İ. Lenin haqqında yazdıqları hekayələr.- B., 1981.- S. 99-108.
 • Mənim də haqqım var: hekayə:  // Alov saçan sətirlər / tərt. ed. B. Ə. Nəbiyev; red. S. Hüseynova.- B., 1975.- S. 172-178.
 • Mәrkәz adamı: hekayə // Acı və şirin gülüşlər: Azərbaycan yazıçılarının satirik hekayələri / tərt. M. Məsilov; red. S. Məmmədova.- B., 1974.- S. 229-240.
 • Hәkim Cinayәtov: hekayə // Acı və şirin gülüşlər: Azərbaycan yazıçılarının satirik hekayələri / tərt. M. Məsilov; red. S. Məmmədova.- B., 1974.- S. 241-243.
 • Anket Anketov: hekayə// Acı və şirin gülüşlər: Azərbaycan yazıçılarının satirik hekayələri / tərt. M. Məsilov; red. S. Məmmədova.- B., 1974.- S. 244-250.
 • Dostumun qonaqlığı: hekayə // Acı və şirin gülüşlər: Azərbaycan yazıçılarının satirik hekayələri / tərt. M. Məsilov; red. S. Məmmədova.- B., 1974.- S. 251-258.
 • Vәtәn yaraları: hekayə // Torpağın sәsi.- B., 1970.- S. 31-39.
 • Mәşriq: hekayə // Böyük Leninə: аzəri yazıçıların hekayələri.- B., 1969.- S. 35-48.
 • İlk hədiyyə: hekayə // Böyük Leninə: аzəri yazıçıların hekayələri.- B., 1969.- S. 49-56.
 • Mәşriq: hekayə // Böyük insanla görüş: V. İ. Leninə həsr olunmuş şeirlər və hekayələr.- B., 1968.- S. 93-109.
 • Mәşriq: hekayə // İşıqlatdı Lenin bizim yolları: Azərbaycan yazıçılarının V. İ. Lenin haqqında şeir və hekayələri.- B., 1967.- S. 68.
 • Peşmançılıq: hekayə // Kölgələr.- B., 1966.- S. 54-70.
 • Dağların qәlbi // Dostdan dosta: ədәbi almanax.- B., 1964.- S. 147-153.
 • Ləyaqət: hekayə // "Yaradan əllər" məcmuəsi.- B., 1962.- S. 58-64.
 • Ərik ağacı: hekayə // "Yaradan əllər" məcmuəsi.- B., 1962.- S. 64-73.
 • Mәşriq: hekayə // Lenin haqqında hekayәlәr.- B., 1962.- S. 49-63.
 • İlk hәdiyyә: hekayə //Lenin haqqında hekayәlәr.- B., 1962.- S. 40-48.
 • Yolumuz hayanadır: roman // "Әdәbi Ermәnistan" almanaxı.- Y., 1957.- S. 11-28.
 • Bizim kitabımız: "Tәzә şәhәr" romanından //Oktyabr işıqları.- B., 1953.- S. 276-285.
 • Bizim kitabımız: "Tәzә şәhәr" romanından // Zəfər bayrağı [Mətn] / red. heyəti M. İbrahimov [et al.].- Bakı, 1949.- S. 191-201.
 • Odlu mahnılar: hekayə // Әdәbi qiraәt: yeddiillik vә orta mәktәbin 7-ci sinfi üçün / H. Әfәndiyev.- B., 1949.- S. 397-399.
 • Atlı: hekayə // Vәtәn sәsi.- B., 1945.- S. 178-182.
 • Göylәr adamı: hekayə // Vәtәn sәsi.- B., 1945.- S. 185-192.
 • Bir gəncin manifesti: əsərdən bir parça // Bizim hədiyyəmiz.- B., 1944.- S. 115-127.
 • Bir ailә: kinossenari.- 1944.- Әsәr "Azәrbaycanfilm" studiyasında saxlanılır.
 • Qәzәb maşınları: oçerklәr // Azәrbaycan Qızıl Orduya.- B.: Azərnəşr, 1943.- S. 9-28.
 • Yerin qulağı var: 2 şәkilli pyes // Zәfәr.- B., 1943.-S. 31-46.
 • Qardaş qanı: hekayə // Döyüşәn qәlәm.- B., 1941.- S. 66-70.
 • Yollar: hekayə // Döyüşәn qәlәm.- B., 1941.- S. 30-33.
 • Dirilәn adam: romandan parça // Azәrbaycan әdәbiyyatı: sovet dövrü / C. Xәndan.- B., 1940.- S. 93-97.
 • Şәxsi mәsәlә: hekayə // “20 bahar” məcmuəsi.- B., 1940.- S. 68-75.
 • Badamın lәzzәti: hekayə // "12 dekabr" mәcmuәsi.- B., 1937.- S. 6-17.
 • Nanәnin hünәri: hekayə // "12 dekabr" mәcmuәsi.- B., 1937.- S. 47-57.
 • Biz necә böyüyürük?: oçerk //  Komsomol sәsi: ədəbi almanax.- B., 1933.- S. 99-107.

Rus dilində

 • Бакинский Государственный Университет в годы Великой Отечественной войны // Нефть Баку ключ к победе: славное прошлое яркое будущее: [специальный проект Союза экономистов Азербайджана и газеты "Игтисадият"] / Союз Экономистов Азербайджана.- Баку, 2015.- С. 380-388.
 • Сердце гор: памяти Исмаила Куткашенского / пер. с азерб. Е. Войскунского // Дар другу.- Б., 1964.- С. 125-132.
 • Надпись на сердце: рассказ / пер. с азерб. Е. Войскунского //Рассказы азербайджанских писателей.- Б., 1961.- С. 67-71.
 • Семья Кемтаровых: рассказ / пер. с азерб. Мир Джаббара // Азербайджанские рассказы.- Т. 2.- Б., 1961.- С. 203-213.
 • Экзамен: рассказ / пер. с азерб. Мир Джаббара // Азербайджанские рассказы: в 2-х т.- Т. 2.- Б., 1961.- С. 214-218.
 • У Кирова: отрывок из романа "Мои ровесники" / пер. с азерб. Б. Шатилова // Рассказы азербайджанских писателей.- Б., 1950.- Кн. 1.- С. 3-23.
 • Аяз: повесть // Азербайджанские рассказы.- М., 1948.- С. 231-247.
 • Тамаша: рассказ // Азербайджанские рассказы.- М., 1948.- С. 247-253.
 • Прочнее стали, теплее солнца: рассказ // Азербайджанские рассказы.- М., 1948.- С. 254-256.
 • Без вести /пер. с азерб. С. Беглярбековой // Весна: альманах азербайджанской литературы.- Б., 1945.- С. 301-305.
 • Лейла /пер. с азерб. С. Беглярбековой // Весна: альманах азербайджанской литературы.- Б., 1945.- С. 308-314.
 • Мерджан нэнэ /пер. с азерб. С. Беглярбековой // Весна: альманах азербайджанской литературы.- Б., 1945.- С. 315-318.
 • Рубаха матери /пер. с азерб. С. Беглярбековой // Весна: альманах азербайджанской литературы.- Б., 1945.- С. 305-308.
 • Тамаша: рассказ / пер. С. Беглярбекова // Отец народов.- Баку, 1939.- С. 92-103.

Digər dillərdə

 • Yuxu vә külәk: hekayə // Azәrbaycanın baharı.- Y., 1960.- S. 30-31.- erməni dilində.
 • Buz maşını: hekayə // Azәrbaycanın baharı.- Y., 1960.- S. 31-32.- erməni dilində.
 • Bostan oğrusu: hekayə // Azәrbaycan hekayәlәri.- Sofiya, 1959.- S. 18-21.- Bolqar dilindә.
 • Qiulqazi baba: hekayə // Azәrbaycan hekayәlәri.- Tbilisi, 1957.- S. 316-319.- Gürcü dilindә.
 • Söyüd kölgәsindә: hekayə // Azәrbaycan hekayәlәri.- Tbilisi, 1957.- S. 319-321.- Gürcü dilindә.
 • Söyüd kölgәsindә: hekayə // Azәrbaycan hekayәlәri.- Tbilisi, 1957.- S. 311-316.- Gürcü dilindә.
 • Ananın köynәyi: hekayə // Azәrbaycan hekayәlәri.- Vilnyus, 1952.- S. 22-24.- Litva dilindә.
 • Ayaz: hekayə // Azәrbaycan hekayәlәri.- Vilnyus, 1952.- S. 12-15.- Litva dilindә.
 • Poladdan qüvvәtli, günәşdәn isti: hekayə //  Azәrbaycan hekayәlәri.- Vilnyus, 1952.- S. 16-21.- Litva dilindә.
 • Tamaşa: hekayə // Azәrbaycan hekayәlәri.- Vilnyus, 1952.- S. 9-11.- Litva dilindә.