Əsərləri: Kitablar

Azərbaycan dilində

 • Ədəbiyyatda romantizm: ədəbi-tənqidi qeydlər / Mir Cəlal; tərt., ön sözün müəl. K. M. Tahirov; elmi red. N. Q. Cəfərov; tərc.: S. Osmanlı [et al.]; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı: Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2022.- 144 s.- Azərbaycan, rus, ingilis və ərəb dillərində.
 • XX əsr Azərbaycan ədəbiyyat: dərslik / Mir Cəlal, F. Hüseynov; elmi red. T. M. Mütəllimov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.- Yenidən işlənmiş IV nəşri.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 560 s.
 • Publisistika: 1926-1977 / layihənin rəh., ön sözün müəl. Ə. M. Qarayev; tərt. K. M. Tahirov; red.: Ə. İ. İsmayılova, V. Həsənova; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2018.- 416 s.
 • Ədəbi tənqid: 1931-1974 / layihənin rəh., ön sözün müəl. Ə. M. Qarayev; tərt. K. M. Tahirov; red.: Ə. İ. İsmayılova, V. Həsənova; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2018.- 520 s.
 • Füzuli sənətkarlığı: monoqrafiya / red. H. M. Araslı.- Bakı: Çaşıoğlu, 2018.- 348 s.
 • Mirzə Ələkbər Sabirin sənət dünyası / tərt., ön sözün müəl. A. Bayramoğlu; red. Z. Ş. Əsgərli; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 128 s.
 • Bir gəncin manifesti: roman.- V nəşr.- Bakı: Kitab Klubu, 2016.- 264 s.
 • Seçilmiş əsərləri: 5 cilddə / tərt.: N. A. Paşayeva, T. M. Mütəllimov; red. Ş. Ə. Axundov.
  I cild: Hekayələr.- Bakı: Adiloğlu, 2013.- 442 s.
 • Seçilmiş əsərləri: 5 cilddə / tərt.: N. A. Paşayeva, T. M. Mütəllimov; red. Ş. Ə. Axundov.
  II cild: Hekayələr.- Bakı: Adiloğlu, 2013.- 444 s.
 • Seçilmiş əsərləri: 5 cilddə / tərt.: N. A. Paşayeva, T. M. Mütəllimov; red. Ş. Ə. Axundov.
  III cild: Hekayələr.- Bakı: Adiloğlu, 2013.- 456 s.
 • Seçilmiş əsərləri: 5 cilddə / tərt.: N. A. Paşayeva, T. M. Mütəllimov; red. Ş. Ə. Axundov.
  IV cild: Hekayələr.- Bakı: Adiloğlu, 2013.- 468 s.
 • Seçilmiş əsərləri: 5 cilddə / tərt.: N. A. Paşayeva, T. M. Mütəllimov; red. Ş. Ə. Axundov.
  V cild: Felyetonlar, şeirlər, oçerklər, tərcümələr, xatirələr.- Bakı: Adiloğlu, 2013.- 318 s.
 • Seçilmiş əsərləri / tərt.-red.: N. A. Paşayeva, T. M. Mütəllimov; Regionların İnkişafı İctimai Birliyi.
  I kitab.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 438 s.
 • Seçilmiş əsərləri / tərt.-red.: N. A. Paşayeva, T. M. Mütəllimov; Regionların İnkişafı İctimai Birliyi.
  II kitab.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 462 s.
 • Seçilmiş əsərləri / tərt.-red.: N. A. Paşayeva, T. M. Mütəllimov; Regionların İnkişafı İctimai Birliyi.
  III kitab.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 450 s.
 • Füzuli sənətkarlığı: monoqrafiya / red. F. Mustafa.- III nəşri.- Bakı: Kaşqari, 2007.- 352 s.
 • Ədəbiyyatşünaslığın əsasları: ali məktəblər üçün dərslik / Mir Cəlal, P. Xəlilov; elmi red.: F. Hüseynov.- Təkmilləşdirilmiş ΙΙΙ nəşri.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 312 s.
 • Seçilmiş əsərləri: hekayələr və romanlar / tərt. Ə. Paşayeva: ön söz müəl. red. N. Həsənzadə.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 479 s.
 • Azərbaycanda ədəbi məktəblər: 1905-1917 / elmi red.: T. Mütəllimov.- Bakı: Ziya-Nurlan NPM, 2004.- 391 s.
 • Füzuli sənətkarlığı: monoqrafiya.- II nəşri.- Bakı: Maarif, 1994.- 252 s.
 • Әdәbiyyatşünaslığın әsasları: ali mәktәblәr üçün dәrslik / Mir Cәlal, P. Xәlilov; elmi red.: F. Hüseynov.- yenidәn işlәnmiş vә tәkmillәşdirilmiş ΙΙ nәşri.- Bakı: Maarif, 1988.- 279 s.
 • Seçilmiş әsәrlәri: 2 cilddә/ red. heyәti: K. Talıbzadә, Ә. Ağayev, F. Hüseynov; tərt.: Y. İsmayılov, T. Həsənzadə.
  II cild: Roman və hekayәlәr.- Bakı: Azәrnәşr, 1987.- 456 s.
 • Seçilmiş әsәrlәri: 2 cilddә / red. heyәti: K. Talıbzadә, Ә. Ağayev, F. Hüseynov; tərt.: Y. İsmayılov, T. Həsənzadə.
  I cild: Romanlar və hekayәlәr.- Bakı: Azәrnәşr, 1986.- 463 s.
 • Bir gәncin manifesti: roman / red. Ş. Kərimov.- Bakı: Yazıçı, 1984.- 224 s.
 • Lәyaqәt: hekayəlәr vә povest / red.: S. Mahmudzadə.- Bakı: Yazıçı, 1984.- 360 s.
 • Yaşıdlar: roman vә hekayәlәr / tərt. A. Həsənova; red. Ü. Kürçaylı.- Bakı: Azәrnәşr, 1984.- 374 s.
 • XX əsr Azərbaycan ədəbiyyat: dərslik / Mir Cəlal, F. Hüseynov; elmi red. T. M. Mütəllimov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.- Yenidən işlənmiş IV nəşri.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 560 s.
 • Bir gәncin manifesti: roman / red. M. Zeynalova.- Bakı: Gәnclik, 1980.- 256 s.
 • Dağlar dilə gəldi: hekayələr və povest / red. S. Məmmədova.- Bakı: Gәnclik, 1978.- 176 s.
 • Dirilәn adam: roman vә hekayәlәr / red. S. Hüseynova.- Bakı: Yazıçı, 1978.- 414 s.
 • Dahi söz ustası.- Bakı: Yazıçı, 1978.- 90 s.
 • XX əsr Azərbaycan ədəbiyyat: ali mәktәblәr üçün dәrslik / Mir Cәlal, F. Hüseynov; elmi red. B. Nәbiyev.- ΙΙ nəşri.- Bakı: Maarif, 1974.- 391 s.
 • Silah qardaşları: hekayəlәr / red. R. Salamova.- Bakı: Gәnclik, 1974.- 293 s.
 • Klassiklәr vә müasirlәr.- Bakı: Azәrnәşr, 1973.- 296 s.
 • Әdәbiyyatşünaslığın әsasları: ali mәktәblәr üçün dərslik / Mir Cәlal, P. Xәlilov; red. F. Hüseynov.- Bakı: Maarif, 1972.- 280 s.
 • Şәfәqdәn qalxanlar: povest vә hekayәlәr / red. S. Məmmədova.- Bakı: Gәnclik, 1972.- 272 s.
 • Bir gәncin manifesti: roman / red. T. Cəmilova.- Bakı: Gәnclik, 1970.- 253 s.
 • XX əsr Azərbaycan ədəbiyyat: ali mәktәblәr üçün dәrslik / Mir Cәlal, F. Hüseynov; elmi red. B. Nәbiyev.- Bakı: Maarif, 1969.- 348 s.
 • Seçilmiş әsәrlәri: 4 cilddә
  ΙΙΙ cild: Roman vә hekayәlәr / red. G. Həsənzadə.- Bakı: Gәnclik, 1968.- 525 s.
 • Seçilmiş әsәrlәri: 4 cilddә
  ΙV cild: Roman vә hekayәlər / red. G. Həsənzadə.- Bakı: Gәnclik, 1968.- 473 s.
 • Gülüş bədii silah kimi: dərs vəsaiti / red. F. Hüseynov; S. M. Kirov adına ADU.- Bakı: ADU nəşriyyatı, 1968.- 40 s.
 • Seçilmiş әsәrlәri: 4 cilddә
  Ι cild: Roman vә hekayәlәr / red. Y. Məmmədov.- Bakı: Azәrnәşr, 1967.- 519 s.
 • Seçilmiş әsәrlәri: 4 cilddә
  ΙΙ cild: Roman vә hekayәlәr / red. Y. Məmmədov.- Bakı: Azәrnәşr, 1967.- 499 s.
 • Cәlil Mәmmәdquluzadә realizmi haqqında: filoloji fakültәsinin tәlәbәlәri üçün dәrs vәsaiti.- Bakı: ADU-nun nәşri, 1966.- 70 s.
 • Gülbәslәyәn qız: hekayəlәr / red. Z. Qiyasbəyli.- Bakı: Azәrnәşr, 1965.- 334 s.
 • Söyüd kölgәsindә: hekayəlәr / red. İ. Hümmətov.- Bakı: Maarif, 1965.- 42 s.
 • Yeni şeirin manifesti: qiyabiçilәr üçün metodik göstәriş.- Bakı: ADU-nun nәşri, 1965.- 30 s.
 • Bir gәncin manifesti; Yaşıdlar: romanlar / red. G. Həsənzadə.- Bakı: Azәrnәşr, 1964.- 451 s.
 • Yaşıdlar: povest.- Bakı: Uşaqgәncnәşr, 1964.- 260 s.
 • Xatirә hekayәlәri / red. R. Şıxəmirova.- Bakı: Uşaqgəncnәşr, 1962.- 147 s.
 • İnsanlıq fәlsәfәsi / red. Ş. Abbasov.- Bakı: Azәrnәşr, 1961.- 406 s.
 • Füzuli sənətkarlığı / red. H. M. Araslı; S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- Bakı: ADU nəşriyyatı, 1958.- 276 s.
 • Seçilmiş әsәrlәri: 2 cilddә / red.: N. Nağıyev.
  ΙΙ cild.- Bakı: Azәrnәşr, 1957.- 532 s.
 • Yolumuz hayanadır: roman / red. G. Hüseynoğlu.- Bakı: Uşaqgәncnәşr, 1957.- 224 s.
 • Seçilmiş әsәrlәri: 2 cilddә / red. N. Nağıyev.
  Ι cild.- Bakı: Azәrnәşr, 1956.- 500 s.
 • Yuxu vә külәk: kiçik yaşlı uşaqlar üçün / red. G. Həsənzadə.- Bakı: Uşaqgәncnәşr, 1956.- 11 s.
 • Sadә hekayәlәr / red. Ş. Abbasov.- Bakı: Azәrnәşr, 1955.- 238 s.
 • Yaşıdlarım: roman / red. Y. Əzimzadə.- Bakı: Uşaqgəncnәşr, 1955.- 224 s.
 • Bir gәncin manifesti: povest / red. N. Babayev.- Bakı: Uşaqgәncnәşr, 1953.- 248 s.
 • S. M. Kirov adına ADU-nun filoloji fakültәsi üçün әdәbiyyatşünaslıq kursu üzrә proqram: [Әlyazması hüququnda].- Bakı: ADU-nun nәşri, 1953.- 10 s.-.
 • Söyüd kölgәsi: azyaşlı uşaqlar üçün hekayəlәr / red. H. Xalidə.- Bakı: Uşaqgәncnәşr, 1951.- 20 s.
 • Tәzә şәhәr: roman / red.: Y. Əzimzadə.- Bakı: Azәrnәşr, 1951.- 264 s.
 • Bir gәncin manifesti: povest / red. R. Quliyev.- Bakı: Uşaqgәncnәşr, 1949.- 230 s.
 • İlk vәsiqә: kiçik yaşlı uşaqlar üçün hekayәlәr / red. Ə. Babayeva.- Bakı: Uşaqgәncnәşr, 1949.- 24 s.
 • Yaşıdlarım: povest / red. H. Əfəndiyev.- Bakı: Uşaqgәncnәşr, 1948.- 142 s.
 • Yeni kәndin adamları: oçerklәr / red.: H. Mehdi.- Bakı: Azәrnәşr, 1948.- 44 s.
 • Hәyat hekayәlәri / red. H. Orucəli.- Bakı: Uşaqgәncnәşr, 1945.- 156 s.
 • Vәtәn: hekayəlәr / red. H. Mehdi.- Bakı: Azәrnәşr, 1944.- 152 s.
 • Muştuluq: hekayə.- Bakı: Azәrnәşr, 1943.- 11 s.
 • Vәtәn yaraları.- Bakı: Azәrnәşr, 1943.- 11 s.
 • İlyas: orta yaşlı uşaqlar üçün / red. Ə. Abasov.- Bakı: Azәrnәşr, 1942.- 20 s.
 • İsrafil: orta yaşlı uşaqlar üçün / red. M. Arif.- Bakı: Uşaqgәncnәşr, 1942.- 26 s.
 • Şәrbәt: hekayəlәr: böyük yaşlı uşaqlar üçün / red. Ə. Abasov.- Bakı: Uşaqgәncnәşr, 1942.- 56 s.
 • Vәtәn: hekayәlәr.- Bakı: Azәrnәşr, 1942.- 40 s.
 • Xalqın ürәk sözü / red. M. C. Cəfərov.- Bakı: Azәrnәşr, 1941.- 18 s.
 • Bir gәncin manifesti: povest.- Bakı: Uşaqgәncnәşr, 1940.- 258 s.
 • Füzulinin poetik xüsusiyyətləri / Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu.- Bakı: EA AzF, 1940.- 94 s.
 • Gözün aydın: hekayəlәr vә oçerklәr / red. B. Musayev.- Bakı: Azәrnәşr, 1939.- 447 s.
 • Axundun iştəhası: hekayəlәr / red. B. Musazadə.- Bakı: Azәrnәşr, 1938.- 68 s.
 • Әdәbiyyat: natamam orta vә orta mәktәb üçün dәrslik / Mir Cəlal, H. Araslı.- Bakı: Azәrnәşr, 1938.- 132 s.
 • Bostan oğrusu: hekayəlәr / red. Ə. Fevzi.- Bakı: Azərnәşr, 1937.- 46 s.
 • Boy: novellalar / red. S. Rəhman.- Bakı: Azәrnәşr, 1935.- 123 s.
 • Dirilәn adam: roman / red. Azəri.- Bakı: Azәrnәşr, 1935.- 204 s.
 • Sağlam yollarda: oçerklər / red. Ə. Sadıq.- Bakı: Azәrnәşr, 1932.- 46 s.

Rus dilində

 • В тени под ивой: избранные рассказы / Мир Джалал; сост. А. М. Пашаева; ред. С. Алиева.- Баку: Шарг-Гарб, 2021.- 368 с.
 • Куда ведут дороги: роман, рассказы, лирические миниатюры / пер. с азерб В. Василевского [и др.]; сост. А. Гаджиев.- Баку: Чашыоглы, 2007.- 400 с.
 • Манифест молодого человека: повесть.- Баку: Гянджлик, 1985.- 194 с.
 • Куда ведут дороги: повесть и роман: [пер. с азерб.]- М.: Советский писатель, 1979.- 448 с.
 • Куда ведут дороги: роман; Вчера и сегодня: рассказы / пер. с азерб. В. Василевского, Э. Ибрагимова, С. Соложенкиной.- М.: Советский писатель, 1966.- 411 с.
 • Воскресший человек: романы и рассказы.- М.: Советский писатель, 1959.- 648 с.
 • Манифест молодого человека: повесть / пер. с азерб. А. Шарифа.- М.: Детгиз, 1957.- 198 с.
 • Манифест молодого человека: повесть / пер. с азерб. А. Шарифа.- Баку: Детюниздат, 1954.- 212 с.
 • Радость: рассказы для среднего возраста / пер. с азерб. Д. Мамедова.- Баку: Детюниздат, 1950.- 84 с.
 • Рассказы / пер. с азерб. А. Шарифа.- М.: Правда, 1950.- 49 с.
 • Литературные школы в Азербайджане: 1905-1917: тезисы.- Баку: Изд-во АГУ им. С. М. Кирова, 1947.- 12 с.
 • Манифест молодого человека: повесть / пер. с азерб. А. Шарифа.- М.: Советский писатель.- 1946.- 196 с.
 • Герой Советского Союза Ази Асланов: [брошюра].- Баку: Азернешр, 1944.- 30 с.
 • Избранные рассказы / пер. с азерб. А. Шарифа; под ред. Г. К. Шарифова.- Баку: Азернешр, 1940.- 328 с.
 • Воскресший человек: роман /  пер. с азерб. Г. Мамедкулизаде.- Баку: Азгиз, 1938.- 213 с.

Digər dillərdə

 • Тандалган чыгармалар / туз.: А. М. Пашаева, Н. И. Мамедов, А. Ажыев; баш. ред. А. Акматалиев; ред. С. Жусуев [и др.]; баш. конс. Н. Жафаров.
  I китеп.- Бишкек: Бийиктик, 2010.- 551 с.- Qırğız dilində.
 • Тандалган чыгармалар / туз.: А.М. Пашаева, Н.И. Мамедов, А. Ажыев; баш. ред. А. Акматалиев; ред. С. Жусуев [и др.]; баш. конс. Н. Жафаров.
  II китеп.- Бишкек: Бийиктик, 2010.- 543 с.- Qırğız dilində.
 • Тандалган чыгармалар / туз.: А. М. Пашаева, Н. И. Мамедов, А. Ажыев; баш. ред. А. Акматалиев; ред. С. Жусуев [и др.]; баш. конс. Н. Жафаров.
  III китеп.- Бишкек: Бийиктик, 2010.- 532 с.- Qırğız dilində.
 • Mir Celãl. Örneklerle XX. Esr Azerbaycan Edebiyyatı / Mir Celãl, F. Hüseynov; tert.: K. Yavuz, E. Ülgen.- Ankara: Akçağ Yayınları, 2008.- 624 s.- Türk dilində.
 • Бир жаштын манифести: повест / рус дилиндән тәрҹ. Г. Байымбетова [и др.]; ред. Б. Максутов.- Бишкек: Мегамедиа, 2008.- 208 с. - Qırğız dilində.
 • Gökyüzü insanları: hikayeler / terc. A. E. Aliyev; red. S. Durmuş; Heydər Əliyev Fondu.- İstanbul, 2006.- 196 s.- Türk dilində.
 • Açık Kitap: roman / terc. A. E. Aliyev; red. S. Durmuş; Heydər Əliyev Fondu.- İstanbul, 2006.- 296 s.- Türk dilində.
 • Mühür ve Aşk: hikayeler / terc. A. Ağayev; red. S. Durmuş; Heydər Əliyev Fondu.- İstanbul, 2006.- 188 s.- Türk dilində.
 • İthal hastalık: hikayeler / terc.: A. E. Aliyev, A. Ağayev; red. S. Durmuş; Heydər Əliyev Fondu.- İstanbul, 2006.- 180 s.- Türk dilində.
 • Dirilen adam: roman / terc.: A. Ağayev, A. E. Aliyev ; red. F. Gedikli; Heydər Əliyev Fondu.- İstanbul, 2006.- 176 s.- Türk dilində.
 • Бахар: "Манифест молодого человека" / пер. Ф. Рифахи.- Тегеран: Шенахт, 1982.- Fars dilində.
 • Bir gәncin manifesti: roman.- Buxarest, 1953.- 71 s.- Rumın dilindә.
 • Hekayəlәr.- Kiyev, 1953.- 52 s.- Ukrayna dilindә.
 • Bir gәncin manifesti: roman.- Y., 1952.- 167 s.- ermәni dilindә.
 • Bir gәncin manifesti: roman.- Praqa, 1950.- 176 s.- Çex dilindә.