Tərcümələri

  • Fәxri Erdinc. Mәktub: hekayə // Sülh və dostluq: [Asiya və Afrika ölkə yazıçılarının əsərləri toplusu] / red. Ə. Ziyatay, M. Mirkişiyev; tərc. Mir Cəlal.- B., 1958.- S. 224-234.
  • Muratsan. Nuhun qarğası: hekayə // Erməni nəsri antologiyası / tərt. M. Davtyan; red. İ. Hüseynov, M. Mirkişiyev; tərc. Mir Cəlal.- B., 1954.- S. 110-151.
  • Xəliloğlu. "Son gülən": [Belarus yazıçısı Krapivanın eyni adlı əsərinin Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında tamaşası haqqında. Əsəri Azərbaycan dilinə Mir Cəlal tərcümə və təbdil etmişdır] // Ədəbiyyat qəzeti.- 1941.- 13 aprel.- S. 4.
  • Batı. Kaspi dәnizinә: şeir // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1930.- № 9.- S. 28.
  • Hәmid Alimcan. Dәmir qandal: şeir // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1930.- № 9.- S. 27-28.
  • İbrahim Bәhram. Şahidә: hekayə // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1930.- № 9.- S. 30.
  • Mir Tәmar. Dan: şeir // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1930.- № 9.- S. 29.
  • Mir Tәmar. Mәstan ay: hekayə // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1930.- № 9.- S. 29.