Uşaqlar üçün işlədiyi əsərlər

Azərbaycan dilində

 • Nizami Gəncəvi. İki rəssam: orta yaşlı uşaqlar üçün / Nizami Gəncəvi; uşaqlar üçün işləyəni Mir CəlalAzərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Firudin bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası.- Bakı: Renessans-A, 2017.- 12 s.
 • Nizami Gəncəvi. Kərpickəsən / Nizami Gəncəvi; uşaqlar üçün işləyəni Mir Cəlal; red. G. Həsənzadə; rəs. Elmaz; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Renessans-A, 2017.- 12 s.
 • Nizami Gəncəvi. İlin fəsilləri / Nizami Gəncəvi; uşaqlar üçün işləyəni Mir Cəlal; red. İ. Tapdıq; rəssam Ələşrəf; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı, 2016.- 12 s.
 • Nizami Gəncəvi. Fitnə / Nizami Gəncəvi; uşaqlar üçün işləyəni Mir Cəlal; red. M. Namaz; rəssam. A. Hüseynov.- Bakı: Gәnclik, 1978.- 16 s.
 • Nizami Gəncəvi. Xeyir vә Şәr / Nizami Gəncəvi; uşaqlar üçün işləyəni Mir Cəlal.- Bakı: Gәnclik, 1976.- 19 s.
 • Nizami Gəncəvi. İlin fəsilləri: əsərlərindən alınmış təbiət təsvirləri / Nizami Gəncəvi; uşaqlar üçün işləyəni Mir Cəlal; red. İ. Tapdıq; rəssam Ələşrəf.- Bakı: Gәnclik, 1973.- 12 s.
 • Nizami Gəncəvi. Kərpickəsən / Nizami Gəncəvi; uşaqlar üçün işləyəni Mir Cəlal; red. G. Həsənzadə; rəs. Elmaz.- Bakı: Gәnclik, 1969.- 12 s.
 • Nizami Gəncəvi. Fitnə / Nizami Gəncəvi; uşaqlar üçün işləyəni Mir Cəlal; rəssam. O. Sadıqzadə; red. Y. Məmmədov.- Bakı: Uşaqgəngnəşr, 1966.- 14 s.
 • Nizami Gəncəvi. Fitnə / Nizami Gəncəvi; uşaqlar üçün işləyəni Mir Cəlal.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1962.- 16 s.
 • Nizami Gəncəvi. Fitnə / Nizami Gəncəvi; uşaqlar üçün işləyəni Mir Cəlal.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1955.- 16 s.
 • Nizami Gəncəvi. İki rəssam / Nizami Gəncəvi; uşaqlar üçün işləyəni Mir Cəlal; red. C. Məmmədov.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1947.- 10 s.

Rus dilində

 • Низами Гянджеви. Фитнэ / Низами Гянджеви; обработка для детей Мир Джалал; худ. О. Садыгзаде; пер. Э. Азизовой.- Баку: Təhsil, 2010.- 12 с.
 • Низами Гянджеви. Фитнэ / Низами Гянджеви; обработка для детей Мир Джалал; худ. О. Садыгзаде; пер. Э. Азизовой.- Баку: Təhsil, 2010.- 12 с.
 • Низами Гянджеви. Добрый и Злой: сказка / Низами Гянджеви; обработка для детей Мир Джалал; пер. Д. Авагимовой; худож. Н. Мамедова.- Баку: Гянджлик, 1979.- 18 с.
 • Низами Гянджеви. Фитнэ: азербайджанские сказки /Низами Гянджеви; обработка для детей Мир Джалал; пер. Я. Наджарова.- М.: Малыш, 1976.- 24 с.
 • Низами Гянджеви. Фитнэ: сказка / Низами Гянджеви; обработка для детей Мир Джалал; пер. Г. Наджаров; худож. О. Садыхзаде.- Баку: Гянджлик, 1967.- 12 с. Низами Гянджеви. Кирпичник: для детей / Низами Гянджеви; обработка для детей Мир Джалал; пер. С. Мамедова.- Баку: Гянджлик, 1969.- 12 с.
 • Низами Гянджеви. Фитнэ / Низами Гянджеви; обработка для детей Мир Джалал.- Баку: Азернешр, 1966.- 12 с.
 • Низами Гянджеви. Фитнэ: сказка / Низами Гянджеви; обработка для детей Мир Джалал; худож. О. Садыхзаде. - Баку: Азернешр, 1966. - 14 с.

İngilis dilində

 • Nizami Gencevi. Fitne /N. Gencevi; adapted for the children by M. Jalal; illustrated O. Sadigzade; trans. K. Isgenderova.- Baku: Təhsil, 2010.- 12 p.- İngilis dilində.