Rəhbərlik etdiyi dissertasiyalar

 • Heydərzadə, Əliqulu. Balaş Azəroğlunun yaradıcılığı: filologiya elm. namizədi ... dis. avtoreferatı / Ə. Heydərzadə; elmi rəh. Mir Cəlal; Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu.- Bakı, 1967.- 17 s.
 • Yusifov, Y. A. Azərbaycanda felyeton janrının inkişafı: 1930-1941-ci illər: filologiya elm. namizədi ... ddis. avtoreferatı / Y. A. Yusifov; elmi rəh. Mir Cəlal; S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- Bakı, 1966.- 17 s.
 • Vəkilov, Rafiq Mahmud oğlu. Səməd Vurğunun ədəbi-tənqidi görüşləri: filologiya elm. namizədi ... dis. avtoreferatı / R. M. Vəkilov; elmi rəh. Mir Cəlal; Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu.- Bakı, 1966.- 28 s.
 • Rəhimova, R. M. 30-cu illər Azərbaycan sovet nəsri rus tənqidində: filologiya elm. namizədi ... dis. avtoreferatı / R. M. Rəhimova; elmi rəh. Mir Cəlal; S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- Bakı, 1966.- 24 s.
 • Əlimirzəyev, X. Ə. Cəlil Məmmədquluzadənin ədəbi-tənqidi görüşləri: filologiya elm. namizədi ... dissertasiya / X. Ə. Əlimirzəyev; elmi rəh. Mir Cəlal; S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- Bakı, 1965.- 264 s.
 • Hacıyev, Abbas Məmməd oğlu. Tiflis ədəbi mühiti: 1905-1907-ci illər: filologiya elm. namizədi ... dis. avtoreferatı / A. M. Hacıyev; elmi rəh. Mir Cəlal; Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu.- Bakı, 1965.- 32 s.
 • Vahabzadə, Bəxtiyar. Səməd Vurğunun həyat və yaradıcılıq yolu: monoqrafiya: filologiya elm. dok. ... dissertasiya / B. Vahabzadə; elmi rəh. Mir Cəlal; S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- Bakı, 1964.- Ι cild.- 346 s.; ΙΙ cild.- 413 s.
 • İsmayılov, Abuzər. Tağı Şahbazi Simurqun yaradıcılıq yolu: filologiya elm. namizədi ... dissertasiya / A. İsmayılov; elmi rəh. Mir Cəlal; S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- Bakı, 1964.- 211 s.
 • Məmmədov, Altay. Cəfər Cabbarlının "1905-ci ildə dramı: filologiya elm. namizədi ... dissertasiya / A. Məmmədov; elmi rəh. Mir Cəlal; S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- Bakı, 1964.- 316 s.
 • Məhəmmədova, L. Kumık sovet poeziyası tarixindən: 1920-1945-ci illər: filologiya elm. namizədi ... dis. avtoreferatı / L. Məmmədova; elmi rəh. Mir Cəlal; S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- Bakı, 1964.- 26 s.
 • Həsənzadə, N. Ə. Azərbaycan-Ukrayna ədəbi əlaqələri: 1941-1945-ci illər: filologiya elm. namizədi ... dis. avtoreferatı / N. Ə. Həsənzadə; elmi rəh. Mir Cəlal; S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- Bakı, 1964.- 18 s.
 • Şükürov, Sadıq Cəfər oğlu. Səməd Vurğunun "Komsomol poeması": filologiya elm. namizədi ... dis. avtoreferatı / S. C. Şükürov; elmi rəh. Mir Cəlal; V. İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- Bakı, 1964.- 23 s.
 • Cəbrayılova, F. X. Azərbaycan-Dağıstan ədəbi əlaqələri tarixindən: filologiya elm. namizədi ... dis. avtoreferatı / F. X. Cəbrayılova; elmi rəh. Mir Cəlal; S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- Bakı, 1963.- 16 s.
 • Bəktaşi, İnayət Heydər oğlu. Abdullabəy Divanoğlu Sübhanverdixanovun həyat və yaradıcılığı: filologiya elm. namizədi ... dis. avtoreferatı / İ. H. Bəktaşi; elmi rəh. Mir Cəlal; S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- Bakı, 1963.- 16 s.
 • Mütəllimov, T. M. Ə. Əbülhəsənin bədii nəsri: filologiya elm. namizədi ... dis. avtoreferatı / T. M. Mütəllimov; elmi rəh. Mir Cəlal; S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- Bakı, 1963.- 20 s.
 • Abdullayev, C. M. Səməd Vurğun və folklor: filologiya elm. namizədi ... dissertasiya / C. M. Abdullayev; elmi rəh. Mir Cəlal; Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu.- Bakı, 1962.- 319 s.
 • Məmmədov, Məmməd. Cəlil Məmmədquluzadənin bədii nəsri: filologiya elm. namizədi ... dissertasiya / M. Məmmədov; elmi rəh. Mir Cəlal; Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu.- Bakı, 1958.- 252 s.
 • Vəliyev, V. Ə. Səməd Vurğunun poemaları: filologiya elm. namizədi ... dis. avtoreferatı / V. A. Vəliyev; elmi rəh. Mir Cəlal; S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- Bakı, 1957.- 15 s.
 • Babayev, Nurəddin. Azərbaycanda bədii oçerkin inkişafı: 1930-1940: filologiya elm. namizədi ... dis. avtoreferatı / N. Babayev; elmi rəh. Mir Cəlal; S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- Bakı, 1957.- 16 s.
 • Mirəhmədov, Əziz. Mirzə Ələkbər Sabir: filologiya elm. namizədi ... dissertasiya / Ə. Mirəhmədov; elmi rəh. Mir Cəlal; Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu.- Bakı, 1955.- 724 s.
 • Munçayeva, S. M. Dağıstan sovet ədəbiyyatında xalqlar dostluğu ənənələrinin meydana gəlməsi: 1917-1960: filologiya elm. namizədi ... dis. avtoreferatı / S. M. Munçayeva; elmi rəh. Mir Cəlal; S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- Bakı, 1951.- 20 s.
 • Abbasov, M. Mirzə İbrahimovun "Gələcək gün" romanı: filologiya elm. namizədi ... dis. avtoreferatı / M. Abbasov; elmi rəh. Mir Cəlal; S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- Bakı, 1951.- 23 s.
 • Vahabzadə, Bəxtiyar. Səməd Vurğunun poeziyası: filologiya elm. namizədi ... dis. avtoreferatı / B. Vahabzadə; elmi rəh. Mir Cəlal; S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- Bakı, 1950.- 17 s.
 • Talıbzadə, Kamal. Abbas Səhhət: həyat və yaradıcılığı: filologiya elm. namizədi ... dissertasiya / K. A. Talıbzadə; elmi rəh. Mir Cəlal; Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu.- Bakı, 1949.- 200 s.