Həyat və fəaliyyəti haqqında: Avtoreferatlar

Azərbaycan dilində

  • Əliyeva, Aytən Qəzənfər qızı. Mir Cəlalın elmi və ədəbi irsinin nəşri və biblioqrafiyası: filologiya üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 3356.01 / A. Q. Əliyeva; elmi rəh. G. T. Əliyeva; AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı, 2022.- 34 s.
  • Təzə, Firəngiz Ağa Əli qızı. Mir Cəlalın yaradıcılığı və rus-Azərbaycan ədəbi əlaqələri: filologiya üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 5716.01, 5718.01 / F. A. Təzə; elmi rəh. A. C. Hacıyev; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı, 2017.- 26 s.
  • Hüseynova, Həcər Emin qızı. Mir Cəlal Paşayevin bədii əsərlərinin dil və üslub xüsusiyyətləri: filologiya üzrə elmlər dok. ... dis. avtoreferatı: 10.02.01 / H. E. Hüseynova; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı, 2012.- 51 s.
  • Hüseynov, Sahib Şahlar oğlu. Mir Cəlal Paşayevin elmi-pedaqoji fəaliyyəti: pedaqogika üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 13.00.01 / S. Ş. Hüseynov; elmi rəh. A. A. Səmədov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı, 2010.- 23 s.
  • Vəkilova, Dildar Rafiq qızı. Mir Cəlalın ədəbi-tənqidi görüşləri: filologiya elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 10.02.01 / D. R.Vəkilova; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı, 1990.- 26 s.
  • Rəhimova R. M. 30-cu illər Azərbaycan sovet nəsri rus tənqidində: filologiya elm. namiz. ... dis. avtoreferatı / R. M. Rəhimova; S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- B., 1966.- 23 s.
  • Xәlilova, F. M. Mir Cәlalın bәdii әsәrlәrinin bәzi sintaktik-üslub xüsusiyyәtlәri: filologiya elm. namiz. ... dis. avtoreferatı / F. M. Xəlilova; S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- B., 1962.- 21 s.
  • Hüseynov, Ә. Mir Cәlalın hekayәlәri: filologiya elm. namiz. ... dis. avtoreferatı / Ə. M. Hüseynov; S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- B., 1960.- 22 s.

Rus dilində

  • Таза, Фирангиз Али Ага гызы. Творчество Мир Джалала и русско-азербайджанские литературные взаимосвязи: автореферат дис. ... д-ра философии по филологии: 5716.01, 5718.01 / Ф. А. Таза; науч. рук. А. Дж.Х. Гаджиев; Бакинский Государственный Университет.- Баку, 2017.- 29 с.